Спечелете 5 смарт часовника Xiomi от Lilly и Himalaya

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши:

Зорница Дечева
Григор Николов
Ванеса Калоянова
Мериан Гърков
Валентина Георгиева

Промоцията/Играта се провежда в търговските обекти на „Лили Дрогерие” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201035329, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Иван Денкоглу” № 26, ет. 2, (наричано по-нататък за краткост „Организатор” или “Лили”).

Наградите, които могат да спечелят участниците в Играта са общо 5 на брой, както следва:

- 5 бр. Смарт часовник Xiomi

Наградите не могат да бъдат заменяни с тяхната парична равностойност и/или да бъдат преотстъпвани на други лица.

Всеки, желаещ да участва, трябва да закупи продукт с марка Himalaya  на обща стойност 10 лв. (десет лева) от който и да е магазин от търговската верига „Лили Дрогерие” ЕООД в периода на Кампанията, посочен в раздел 6. След заплащане на касата, клиентът трябва да регистрира касовата бележка от покупката на интернет адрес: https://shop.lillydrogerie.bg/lilly-games като впише коректно и пълно всички посочени полета в регистрационната форма. С една касова бележка може да се направи само една регистрация, независимо от стойността на покупката.

Един участник може да участва в промоцията неограничен брой пъти, но не може да спечели повече от една награда.

Нито Организаторът, нито Партньорът носят отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол, като: случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа (Интернет), услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора или Партньора. Също така, Организаторът и Партньорът не носят отговорност за некоректни данни, предоставени от участниците, вкл. при предоставяне на данни на трети лица без правно основание.

Организаторът на Играта и Партньорът не носят отговорност за предявени претенции, свързани с правото на собственост върху печеливш касов бон / фактура, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с Играта.

Тегленето на печелившите участници се организира от Организатора до 7 дни след края на кампанията. Ще бъдат изтеглени 5 печеливши участници и 5 резервни.

Имената на спечелилите ще бъдат обявени на 03.11.2021 г. до 18:00 часа на фейсбук страницата на Организатора, за което участниците дават изричното си съгласие, приемайки Правилата на Играта.

В рамките на 7 (седем) дни след тегленето на печелившите участници от томболата, Организаторът ще се свърже на посочения телефон с всеки един от тях, за да валидира неговото участие. В случай че Организаторът не успее да се свърже с избрания участник в рамките на три последователни опита в рамките на 2 (два) дни, то той ще пристъпи към първия изтеглен резервен участник.

Получаването на наградата ще става лично от изтеглените печеливши участници в избран от тях търговски обект на Организатора. В случай че в населеното място на избрания печеливш участник няма търговски обект на Организатора, наградата ще му бъде доставена на посочен от него адрес за сметка на Организатора.

При получаване на наградата печелившият участник следва да представи лична карта за удостоверяване на самоличността си пред служителите на Организатора или на спедиторската фирма. Трето лице може да получи спечелената награда само след представяне на надлежно изготвено нотариално заверено пълномощно.

Краен срок - 31 октомври 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара