Спечелете 6 фотоапарата за моментни снимки Polaroid Now

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши:

@kurukyuvlieva
@aleksche3003
@msavova
@my_grand_total
@gerganakar
@vali_iliev

Давай, ти си на ход.

Забъркай се в тристъпковото предизвикателство, което имаме за теб:

🎨 Последвай Instagram профила ни – @smirnoff_bg и разгледай скандално добрата ни изложба за вдъхновение.

🎨 Направи собствена #Smirnoff реклама и я качи като пост или стори с хаштаг #скандалнодобрареклама, не забравяй да ни отбележиш.

🎨 Участвай за 6 Polaroid фотоапарата, с които да запеметиш всички скандално добри моменти.

Всеки Участник в Конкурса се индивидуализира посредством профила си в Инстаграм, който е използвал за участие в Конкурса. В периода на провеждане на Конкурса всеки участник трябва да осигури публичен достъп до профила си. Организаторът не носи отговорност и не дължи каквото и да е обезщетение и/или неустойка на Участник в Конкурса и/или трето лице, чийто профил е използван неправомерно от Участник в Конкурса и/или трето лице, независимо дали съответното трето лице и/или Участник в Конкурса са дали или не съгласие за това.

С изпращането на съответната снимка участниците се съгласяват и преотстъпват на Организатора правото да сподели, по време на и след срока на провеждане на Конкурса изпратената от тях снимка в профила му https://www.instagram.com/smirnoff_bg. без за това да им се дължи възнаграждение.

С изпращането на съответната снимка участниците определени за победители се съгласяват и преотстъпват на Организатора правото да използва изпратената от тях снимка, с която са определени за победител с рекламна цел в профилите му в социалните мрежи, без териториални ограничения и за максималния срок по закон, без за това да им се дължи възнаграждение.

С изпращането на снимка участниците декларират, че лицето заснето на фотографското изображение е дало своето изрично съгласие за използване на снимките по посочения по-горе начин от Организатора. С изпращането на снимка лицата декларират, че са автори на създаденото произведение.

Участник в Конкурса може да бъде всяко лице, което отговаря на настоящите правила и което в периода на провеждането му е:
·         Създало фотографско изображение (рекламна снимка), вдъхновена от дигиталната изложба на Smirnoff в Instagram https://www.instagram.com/smirnoff_bg  
·         Публикувало е създадената снимка с пост в профила си в Инстаграм с хаштаг #скандалнодобрареклама,
·         Публикувало е създадената снимка на стори в профила си в Инстаграм с хаштаг #скандалнодобрареклама. Ако лицето е избрало този метод за публикуване, задължително условие е да отбележи Инстаграм профила на Smirnoff в сторито си така, че то да бъде видимо за Организатора на Конкурса.
·         Тагнало (tag) е smirnoff_bg и е последвало профила на Smirnoff
Всеки участник има право на неограничено участие в Конкурса от своя профил.

За участието си в Конкурса участниците предоставят доброволно следните данни:
Данните, които участниците предоставят доброволно при участието си в Конкурса са публично достъпната им информация от профилите им в Инстаграм, с които са се включили в Конкурса.
Участник, който е определен за победител от Конкурса, трябва да предостави допълнително следните данни за получаване на наградата: собствено, бащино и фамилно име, адрес за получаване на наградата и телефон за контакт, както и единен граждански номер (ЕГН) с оглед изпълнение на нормативните изисквания свързани с данъчното облагане на предметните награди.

Наградите, които ще бъдат раздадени от Конкурса са общо 6 (шест) броя. Броят на наградите отговаря на броя на победителите.

Всяка награда представлява един брой фотоапарат Polaroid Now

Наградите се осигуряват от Организатора. Дължимият данък върху предметната награда е за сметка на Организатора. Организаторът посочва данъка в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ.

Не се допуска замяна на спечелена награда с друга предметна награда или с паричната й равностойност.

Определянето на победителите, който печелят наградите в конкурса се извършва сред участниците включили се в Конкурса, които отговарят на изискванията му.

Определянето на победители в Конкурса се извършва възоснова на решение на жури. Критериите при избор на победители са креативност и/или техническо качество на създаденото фотографско изображени. Журито, което определя победителите в конкурса се състои от 5 (пет) членове определени от Организатора. Победителите в Конкурса се определят по посочения начин в срок до 3 работни дни от изтичане на периода на Конкурса. Имената на победителите се вписват в протокол изготвен и подписан от членовете на журито.

Имената и/или потребителското име от профила на Участника избран за Победител, съобразно условията на настоящия раздел се обявяват в деня на извършване на избора на страницата по т.2.1.

Освен обявяването на победителите на страницата по т.2.1., Организаторът се свързва с всеки един от тях и чрез лично съобщение на профила, от който се е включил в Конкурса като участник.

Всеки победител трябва да отговори на съобщението на ОРГАНИЗАТОРА по т.8.4. в срок до 3 работни дни от получаването му като посочи своите три имена, адрес за доставка на наградата и телефон за контакт. Ако избрания победител не се свърже в посочения срок с ОРГАНИЗАТОРА, той губи правото си да получи наградата и ОРГАНИЗАТОРЪТ определя по реда на т. 8.2. друг победител сред останалите участници, като спазва описания по-горе ред за уведомяване и комуникация.

Всеки участник има право да спечели само една награда.

Наградата се доставя, чрез куриер в срок до 15 дни считано от датата на предоставяне на информацията по т. 8.5. на адреса посочен от Победителя. Наградата се получава лично от Победителя или негов пълномощник с пълномощно с нотариална заверка на подписа. За предаването на наградата Победителят подписва приемо-предавателен протокол, с който потвърждава факта на получаването й и потвърждава преотстъпването на правата върху фотографското изображение съобразно настоящите общи условия. Победител, който откаже да попълни необходимите лични данни и/или откаже да подпише приемо-предавателния протокол губи правото да получи наградата си.

В случай, че Победителят не бъде открит на посочения от него адрес в рамките на две посещения, същият губи правото да получи Наградата. В този случай Организаторът не носи никаква отговорност за непредоставянето на Наградата, нито за обезщетяване на определения Победител, който не е получил Наградата си. 

Краен срок - 3 октомври 2021 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара