Спечелете 10 едногодишни абонамента за Уча.се от Nesquik и Lidl

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши:

1. 0897823xxx (330947)
2. 0898341xxx (81059)
3. 0898424xxx (223533)
4. 0899332xxx (462410)
5. 0888424xxx (937465)
6. 0879829xxx (133710)
7. 0897982xxx (353246)
8. 0877636xxx (775678)
9. 0898301xxx (242386)
10. 0889444xxx (583383)

Играта се провежда само в обектите на „LIDL България“ на територията на Република България.

ПРОДУКТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Трябва да има закупени в периода на играта продукти с марките NESQUIK® какао 400g, NESQUIK® 375g зърнена закуска, NESQUIK® Mix 325g зърнена закуска, COOKIE CRISP® 375g зърнена закуска за минимум 3 лева в един фискален бон/дигитална бележка.

За срока на Играта ще бъдат раздадени общо: 10 (десет) ваучера за 12 месечен абонамент в УЧА.СЕ

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност .

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Игра.

Наградите ще бъдат доставяни само на територията на Република България.

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Купете по Ваш избор от участващите в Играта продукти с марките NESQUIK® 400g какао, NESQUIK® 375g зърнена закуска, NESQUIK® Mix 325g зърнена закуска, COOKIE CRISP® 375g зърнена закуска за минимум 3 (три) лева в един фискален бон/дигитална бележка в периода на Играта.

Потребител, който желае да участва в Играта, следва да закупи от участващите в играта продукти  с марките NESQUIK® какао 400g, NESQUIK® 375g зърнена закуска, NESQUIK® Mix 325g зърнена закуска, COOKIE CRISP® 375g зърнена закуска за минимум 3 лв. (три лева) в един фискален бон/дигитална бележка. Покупката трябва да е извършена в само в  периода на Играта, посочен в т.2(1).

Регистрирайте се на www.nestle.bg/nesquikpromo

Потребителят въвежда име, презиме и фамилия (на кирилица), електронен адрес (e-mail), телефонен номер и номер на фискален бон/ове или дигитална бележка/и, снимка на фискален бон/ове или дигитална бележка/и на интернет адрес: www.nestle.bg/nesquikpromo. („Сайта на Играта“).

Приложете фискалния/те бон/ове със закупените продукти.

Участникът прилага фискалния/те бон/ове или дигитална бележка/и от закупените продукти, участващи в Играта, въвеждайки номера от фискалния/те бон/ове или дигитална бележка/и, като задължително прикрепя снимка на фискалния/те бон/ове или дигитална бележка/и. Снимката/ите на фискалния/те бон/ове  или бележка/и трябва да са добре четими, защото служат като доказателство за направената покупка и участие в Играта според правилата й. Фискалните бонове/ дигитална бележка трябва да бъдат заснемани самостоятелно без други предмети върху/около тях. Ако снимката не е четима, не е заснета в цялост или има закрити участъци, не присъстват участващи продукти на минимална стойност, участникът ще бъде дисквалифициран. Фискалния/те бон/ове или дигитална бележка/и могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, по време на периода на Играта.

Един потребител може да участва с един фискален бон/дигитална бележка само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове/дигитални бележки, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право само на  една награда, независимо от броя участия и броя на регистрираните фискални бонове/дигитални бележки.

Всеки участник е длъжен да пази всички регистрирани фискални бонове/ дигитални бележки, с които е участвал, до 60 (шестдесет) дни след края на Играта.

След приключване на Играта (23.59 ч. на 22.09.2021 г.) ще бъде извършено теглене чрез специализиран софтуер на случаен принцип на печелившите и валидиране на тяхното участие според правилата на Играта.

Ще бъдат изтеглени 10 (словом: десетима) печеливши и 2 (словом: двама) резервни участници, в случай че не може да се установи контакт с някого от печелившите.

Печелившите номера на фискални бонове  и телефонен номер без последните три цифри ще бъдат публикувани на  01.10.2021 г. на Сайта на играта www.nestle.bg/nesquikpromo

Със спечелилите ще бъде осъществена връзка чрез имейла или телефона, които са посочили при регистрация, с цел уточняване на телефон за връзка и адрес, на който да бъде доставена наградата. Ако се наложи, представител на Организатора може да се свърже със спечелилите участници по телефон за уточняване детайли във връзка доставката на наградата.

Със спечелилите ще бъде осъществена връзка чрез имейла или телефона, които са посочили при регистрация, с цел уточняване на телефон за връзка и адрес, на който да бъде доставена наградата. Ако се наложи, представител на Организатора може да се свърже със спечелилите участници по телефон за уточняване детайли във връзка доставката на наградата.

В случай, че спечелил участник е предоставил грешен, непълен или неточен имейл адрес, както и ако печелившият участник не се свърже с Организатора до 14 (четиринайсет) дни от публикуване на печелившите, за да потърси наградата си, ще се счита, че печелившият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да предостави наградата на резервен участник.

За да получи наградата, спечелилият трябва да:

- представи за справка на куриера регистриран и изтеглен като печеливш фискален бон, който ще бъде върнат веднага. Ако същият не бъде представен, спечелилият участник губи правото да получи наградата;

- представи лична карта, за да удостовери самоличността си, която се връща веднага;

- попълни и предостави на куриера декларация за получаване на наградата.

Наградите се доставят само на територията на България

Ваучерът се предоставя от „Нестле България“ и се използва за онлайн 12 месечен абонамент в Уча.Се

След активиране на ваучера, той е валиден 365 дни, като след изтичане на този срок, ваучерът няма да може да се използва;

Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица облагаеми с окончателен данък в размер на 10% са всички предметни награди с пазарна стойност над 100 (сто) лв. от участие в игри, при които печалбата се определя на случаен принцип. Дължимият данък е за сметка на участника и се удържа и внася от Организатора.

В тази игра Организаторът ще начисли за своя сметка, декларира и внесе дължимия данък.

За тази цел всеки печеливш получава от Организатора декларация. Като необходимо условие за получаване на наградата, печелившият трябва да попълни пълното си име, ЕГН/ ЛНЧ и адрес, да подпише и да върне на Организатора декларацията.

Организаторът включва информацията за получателя и стойността на получената предметна награда в справка, която подава към Националната агенция по приходите.

Краен срок - 22 септември 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара