Спечелете раници, непромокаеми якета и плажни кърпи от Visa

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://www.visabg.com/promocii/olympicpromotion2021/pechelivshi.html

В сезона на Олимпийските игри Токио 2020 Visa ти дава възможност да съпреживееш спортния празник с тематични награди.

Участват плащания на стойност поне 10 лв. Всяко регистрирано плащане ти дава допълнителен шанс за дневна награда, а с три регистрирани плащания участваш за седмична.

Така, докато се наслаждаваш на постиженията на олимпийските атлети, може да спечелиш награди, за да запазиш спомена от Олимпийските игри. А Visa, заедно с теб, ще подкрепя българската гордост Ивет Лалова в опита и да завоюва титла в леката атлетика.

Плати с твоята Visa и регистрирай ПОС бележката или номера на онлайн трансакцията за шанс да спечелиш дневна или седмична награда.

В Промоцията имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години, притежатели на карти Visa, както и юридически лица, притежатели на карти Visa, издадени преди началната дата на Промоцията (5 юли 2021 г.) от някоя от следните организации („Участващи карти“):

Айкарт
Банка ДСК
Българо-Американска Кредитна Банка
Бяла Карта
Инвестбанк АД
Обединена Българска Банка
ПроКредит Банк България
Първа инвестиционна банка
Райфайзенбанк България
Тексим Банк
УниКредит Булбанк
Централна Кооперативна Банка
Юробанк България АД

(наричани по-долу заедно „Участващи организации“).

Всички лица, притежатели на валидни Участващи карти, с които в Периода на Промоцията са били извършени валидни плащания от минимум 10 (десет) лева, могат да участват в тегления за дневни награди и седмични награди.

Участие в тегленията за награди, избирането на печелившите и предоставянето на наградите се извършва при спазване на следните условия:

Всеки притежател на валидна Участваща карта, с която е било извършено поне 1 (едно) валидно плащане от минимум 10 (десет) лева в Периода на Промоцията, може да се регистрира за участие в тегленето за дневна награда, като в Периода на Промоцията регистрира на visabg.com/оlympicpromotion2021 уникалния оторизационен код („УОК“) на ПОС бележка от покупка или, в случай на плащане на онлайн покупки (извършени през интернет сайт), регистрира номер на направената поръчка. С регистрирането на плащане това лице придобива статута на регистриран участник („Регистриран участник“).

Право на участие за дневни награди:Всяка регистрация на валидно плащане от минимум 10 (десет) лева дава право на 1 (едно) участие в тегленето на награда за деня, в който е извършена регистрацията. Всеки Регистриран участник може да участва в тегленето за дневните награди неограничен брой пъти, стига да е регистрирал в рамките на дадения ден от Периода на Промоцията съответния брой различни валидни плащания. Едно и също плащане не може да бъде регистрирано 2 (два) пъти. За да отговоря на условието за минимален размер от поне 10 (десет) лева, плащането трябва да е еднократно, т.е. не могат да се кумулират различни плащания, всяко от които под 10 (десет) лева.

Право на участие за седмични награди:При извършени и регистрирани на visabg.com/оlympicpromotion2021 поне 3 (три) валидни плащания от минимум 10 лева в рамките на Периода на Промоцията, притежателят на Участващата карта участва в тегленето за седмична награда. Всяка регистрация на 3 (три) валидни плащания дава право на 1 (едно) участие в тегленето на седмична награда за седмицата, в която са извършени регистрациите, като всяко едно валидно плащане може да участва само веднъж в тегленето за седмична награда. Печелившо плащане, което е изтеглено за дневна награда също участва в тегленето на седмична награда от съответната седмица. Всеки Регистриран участник може да участва в тегленето за седмичните награди неограничен брой пъти, стига да е регистрирал в рамките на дадената седмица от Промоцията съответния брой различни валидни плащания, кратни на 3 (три). Т.е. при регистрирани 3 (три) валидни плащания, направени през един и/или различни дни от съответната седмица дават право на 1 (едно) участие в тегленето на съответната седмична награда; съответно регистрирани 6 (шест) валидни плащания - дават право за 2 (две) участия в тегленето на съответната седмична награда и т.н. Едно и също плащане не може да бъде регистрирано 2 (два) пъти.

Регистрираните участници трябва да запазят регистрираните ПОС бележки/потвърждения на онлайн покупки, за да удостоверят направените покупки с тяхната Участваща карта, в случай че бъдат изтеглени като печеливши. Организаторът и/или Възложителят може да откажат участие на Участник в Промоцията или предоставяне на награда на Печеливш, ако не бъдат предоставени валидни ПОС бележки/потвърждения на онлайн покупки.

Плащанията, регистрирани през даден ден или седмица от Периода на Промоцията, участват в тегленията на награди само за съответния ден/съответната седмица и не участват в тегленията за награди за други/следващи дни/следващи седмици.

Като уникален идентификатор за всяка регистрация се приема посоченият имейл адрес. Всички регистрации, при които е посочен един и същ имейл адрес, ще бъдат отнасяни към един и същ Регистриран участник. За да могат всички регистрации, извършени от даден Регистриран участник (независимо дали е ползвана една и съща или различни Участващи карти), да бъдат правилно отчетени, при всяка регистрация на ново плащане трябва да се използва един и същ имейл адрес.

Регистрацията на плащане на visabg.com/оlympicpromotion2021 става посредством посочване на следните задължителни данни: обръщение, имейл, име, фамилия, телефонен номер за връзка, наименование на банката, която е издала Участващата карта, с която е извършено плащането, дата и стойност на ПОС бележка, уникален оторизационен код на ПОС бележката или номера на поръчката при плащания през интернет сайтове. При завършване на регистрацията Регистрираният участник трябва да потвърди, че се е запознал и приема настоящите Официални правила на Промоцията, както и да даде съгласието си за събиране и обработка на неговите лични данни, необходими за осъществяване на Промоцията. Преди завършване на регистрация всеки Регистриран участник има възможност (без да бъде задължен) да избере дали би желал да получава текущи информационни съобщения, свързани с Промоцията, чрез поставяне на отметка в квадратчето пред „Искам да получавам текущи информационни съобщения, свързани с настоящата Промоция.”.

Възложителят и Организаторът не носят отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Промоцията поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол като: случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа на Интернет, услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора и/или Възложителя, включително услуги, предоставяни от Участващите организации.

Възложителят и Организаторът не гарантират, че достъпът до промоционалната секция на интернет страницата visabg.com и възможността за регистрация за участие в Промоцията ще бъдат непрекъснати, навременни, сигурни и свободни от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън техния контрол. Възложителят и Организаторът не носят отговорност за загуба на съхранявана информация поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Промоцията.

Организаторът и Възложителят не носят отговорност за грешки, които могат да възникнат при попълване на информация, необходима за участието в Промоцията (например: сгрешен телефонен номер, сгрешен уникален оторизационен код на бележката от ПОС терминала или сгрешен номера на поръчката при плащания през интернет сайтове, сгрешена дата на покупка и/или сгрешено наименование на банката, която е издала Участващата карта, с която е извършено плащането). Всеки Печеливш, който не може да предостави доказателства за информацията, регистрирана на visabg.com/оlympicpromotion2021, ще бъде дисквалифициран и неговата награда ще бъде предоставена на една от резервите.

За валидни се считат само плащанията, направени чрез ПОС терминал в търговски обекти в Република България и на интернет сайтове, притежавани  от търговци, които са учредени и съществуващи съгласно българското законодателство. Плащания, направени през Интернет към интернет сайтове, притежавани от търговци, които търговци са учредени и съществуващи съгласно законодателство, различно от българското, плащания в обекти извън територията на Република България, трансакции за теглене на пари в брой чрез ATM (банкомат), в банков клон/бизнес център или всеки друг начин за теглене на пари в брой, плащания с карти Visa, издадени от организация, неучастваща в Промоцията, както и трансакции, направени с карти, издадени след началото на Промоцията (5 юли 2021 г.), не могат да участват.

За всеки ден от Периода на Промоцията се теглят предметни награди, както следва:

    по 3 (три) броя раници,
    по 3 (три) броя непромокаеми якета и
    по 7 (седем) броя плажни кърпи.

Описаните предметни награди се теглят измежду всички Регистрирани участници, регистрирали поне 1 (едно) валидно плащане на стойност поне за 10 (десет) лева за съответния ден от Периода на Промоцията. Наградите се разпределят на случаен принцип и Участниците не могат да избират за кой от трите вида награди участват.

Общият брой дневни награди за целия период на Промоцията е съответно: 105 раници, 105 непромокаеми якета и 245 плажни кърпи.

Седмични награди:

За всяка седмица от периода на Промоцията [общо 5 (пет) седмични периода] се тегли по 1 (един) брой ваучер за спортни стоки на стойност от 2000 (две хиляди) лева с вкл. ДДС. Описаните седмични награди се теглят измежду всички Регистрирани участници, регистрирали поне 3 (три) валидни плащания всяко на стойност поне за 10 (десет) лева през съответната седмица на Промоцията.

Ваучерите, представляващи описаните по-горе седмични награди, са два вида. Всеки Участник, спечелил Седмична награда, има право да избере да получи наградата си под формата на единия от двата вида ваучери, а именно:- е-ваучер (който печелившият Участник може да ползва само онлайн, в електронния магазин на Sport Depot, който се намира на www.sportdepot.bg );- ваучер (който печелившият Участник може да ползва само във физическите магазини от веригата Sport Depot на територията на Република България).И двата вида ваучери са с валидност 2 години от датата на издаване и могат да се използват напълно или частично, на няколко пъти, до пълно изчерпване на сумата, при условие всяко от ползванията да се случва в срока, в който са валидни. Повече информация за ваучерите е налична на www.sportdepot.bg/pages/how-to-use-voucher-1407

Дневните и седмичните награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.

Определяне на печелившите

Печелившите участници ще бъдат определени на случаен принцип чрез специализиран софтуер и в присъствието на Нотариус. Всеки четвъртък, считано от втория седмичен период след началото на Промоцията (т.е. от 15 юли 2021 г.) до 12 август 2021 г. включително, ще се теглят дневните награди и седмичната награда за предходния седмичен период. При всяко теглене ще се определят печелившите и по една резерва за всяка награда.

Седмични периоди и датите за тегленията на дневни награди и седмична награда са, както следва:

● За седмица 1, която започва на 5 юли и завършва на 11 юли 2021 г., включително -  тегленето се извършва на 15 юли 2021 г.;

● За седмица 2, която започва на 12 юли и завършва на 18 юли 2021 г., включително - тегленето се извършва на 22 юли 2021 г.;

● За седмица 3, която започва на 19 юли и завършва на 25 юли 2021 г., включително - тегленето се извършва на 29 юли 2021 г.;

● За седмица 4, която започва на 26 юли и завършва на 01 август 2021 г., включително - тегленето се извършва на 05 август 2021 г.;

● За седмица 5, която започва на 02 август и завършва на 08 август 2021 г., включително - тегленето се извършва на 12 август 2021 г.

След всяко теглене Организаторът ще информира съответните Участващи организации – издатели на картите, с които са извършени изтеглените печеливши плащания, за техните печеливши Регистрирани Участници  („Печеливши“). Всички Печеливши ще бъдат уведомени за спечелените от тях награди от обслужващата ги Участваща организация. Печелившите на седмични награди следва да заявят пред обслужващата ги Участваща организация кой е избраният от тях вид ваучер (е-ваучер или ваучер, описани по-горе в Раздел 6 от настоящите Официални правила). Участващите организации ще уведомят Организатора кои са избраните видове ваучери от техните Печеливши на седмични награди.

Организаторът ще предостави съответния брой и вид дневни и седмични награди, описани по-горе в Раздел 6 от настоящите Официални правила, на съответната Участваща организация за Печелившите, които обслужва.

Всички награди ще се получават лично от Печелившите в банков клон или по куриер на посочен от Печелившия адрес след уведомление от страна на съответната Участваща организация и приемане от страна на Печелившия. Когато Участваща карта е издадена на юридическо лице, наградата ще се получава от законния му представител след уведомление от страна на съответната Участваща организация и приемане от страна на Печелившия.

Всички награди ще бъдат предоставяни в срок до 30 (тридесет) работни дни след датата, на която всеки Печеливш върне информация за избрания от него начин на получаване на наградата.

Имената на Участващите организации, в които са открити картовите сметки на Печелившите, ще бъдат публикувани на visabg.com/оlympicpromotion2021

Организаторът и Възложителят не носят отговорност, ако наградите не бъдат получени поради погрешна комуникация между Печелившия и обслужващата го Участваща организация, дължаща се на причини, за които Печелившите отговарят.

В случай че награда е спечелена от Печеливш, който е подал неточни или непълни данни и не може да бъде открит, тя ще бъде предоставена на следващия по ред резервен участник.

В случай че награда е спечелена от Печеливш, който не може да бъде открит по телефон след до 5 направени опита, тя ще бъде предоставена на изтегления   резервен печеливш. В случай че и резервният печеливш не бъде открит по телефона след до 5 направени опита, то Организаторът и/или Възложителят може да решат или да изтеглят нов/и печеливши или да решат да не раздават наградите, останали като неполучени от изтеглените печеливши.

Всеки Печеливш на седмична награда, физическо лице, е длъжен да декларира и внесе дължимия данък върху дохода, представляващ пазарната стойност на получената награда, съгласно сроковете и изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“).

Информация за Промоцията може да бъде получена на промоционалния имейл visa@usefulmarketing.info или по телефон – с обаждане на „горещата линия“ на Промоцията на номер 0800 12020 (безплатно за цялата страна, с изключение на обаждания от крайни потребители на фиксираната мрежа на VIVACOM, свързани с централи без възможност за таксуване по време, които заплащат един импулс независимо от продължителността на разговора) в работни дни между 10 ч. и 18 ч. Горещата линия ще бъде активна до 20 август 2021 г.

Краен срок - 8 август 2021

ЛИНК за участие

2 Коментари

Публикуване на коментар

По-нова По-стара