Спечелете 3 смартфона iPhone 12 и 3 смартфона Samsung Galaxy S21

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши:

Apple Iphone 12 печелят:
Габриела Бейска
Габриела Трънчовска
Динко Йорданов

Samsung Galaxy S21 печелят:
Ивелина Люцканова
Севдалина Велева
Велина Костадинова

При извършване на покупката в Grabo.bg, в Количката за пазаруване посочи опцията за плащане с карта, означена с индикатор “Visa 5% cash-back”.

На следващата стъпка въведи своята Visa карта и посочи опцията, че желаеш тя да бъде “запомнена” за бъдещи покупки. Завърши плащането. Ако картата вече е била запомнена в профила, заплати с един клик чрез нея.

До 14 дни след извършване на плащането, сума в размер на 5% от заплатената ще бъде добавена към твоя “виртуален портфейл” в Grabo.bg (до 30 лв на покупка). Средствата от портфейла ще можеш да използваш при бъдещи покупки.

Спечели и страхотни награди!

Всички грабомани, които в рамките на кампанията извършат така с регистрирана карта поне три покупки за поне 20 лв. всяка, участват в томбола за 6 страхотни смартфона:

3 x Apple iPhone 12
3 x Samsung Galaxy S21

Бонусите се начисляват за до 10 покупки от един потребител в рамките на кампанията. Максималният размер на бонуса за дадена покупка е до 30 лв. В случай на анулация на покупка и възстановяване на средства, бонуси не се начисляват (или се отнемат, ако са вече начислени). Крайният срок на кампанията (и начисляването на бонусите) е до изчерпване на определения награден фонд. Организаторът не носи отговорност, ако дадено плащане не може да се извърши успешно поради външни технически причини.

Крайната дата на Кампанията по чл. 2.1 не е категорична. В случай че наградният фонд за предоставяне на бонуси не е изчерпан до тази дата, или се изчерпи преди нея, то срокът на Кампанията по отношение на предоставяне на бонуси съответно се удължава или намалява до изчерпване на наградния фонд. В този случай Организаторът актуализира крайния срок и го публикува в Платформата Grabo. Размерът на наградния фонд за предоставяне на бонуси е 74 000 (седемдесет и четири хиляди) лева.

В Кампанията имат право да участват всички притежатели на карти Visa, дебитни или кредитни, с изключение на служителите на Организаторa и Visa, както всички техни дъщерни дружества, или други лица, обвързани професионално с провеждането на Кампанията, както и членове на техните семейства („Допустими участници“).

За използване на Платформата Grabo, всеки участник следва да спазва Общите условия за ползване на уебсайта, съответно мобилното приложение.

Всеки допустим участник, желаещ да участва в Кампанията, следва да регистрира своята (валидна) Visa карта като платежен инструмент в мобилното приложение или уебсайта, в случай че до момента не е извършил такава регистрация. Под Регистрация на карта следва да се има предвид следния процес:
(а). При иницииране на покупка чрез Платформата Grabo от страна на потребител, когато той бъде насочен в "Количката за пазаруване" за завършване на поръчката, то от възможните методи за заплащане потребителят трябва да посочи метода за плащане онлайн с карта, обозначен с индикатор "Visa 5% cash-back", и да премине към следващата стъпка;
(b). Ако потребителят вече има предварително регистрирани карти, на следващия екран вижда списък с тях, както и опция за заплащане с друга карта. Ако потребителят посочи опцията за заплащане с друга карта, или ако не е имал нито една регистрирана, той следва да въведе данните на картата си. Преди въвеждане на данните потребителят следва изрично да посочи дали желае картата му да бъде "запомнена" за бъдещи покупки (регистрирана). Потребителят трябва да избере опцията "Да, разбира се" и след това да въведе данните на Visa картата си.
(c). В един потребителски профил може да има до три едновременно регистрирани карти. В случай, че потребителят има три и желае да регистрира нова карта, преди това следва да премахне някоя от предходно регистрираните, чрез осигурения за целта инструментариум.
(d). След посочване от потребителя, че желае картата му да бъде "запомнена" за бъдещи покупки, и коректно попълване на данните на Visa картата и успешно завършване на плащането, картата се счита за Регистрирана и се добавя към профила на потребителя.

Промоционалните бонуси по чл.5.1 се начисляват по отношение на регистрираните карти Visa, които допустимите участници използват за извършване на разплащане в Платформата Grabo в периода на Кампанията. Всеки участник може да има регистрирана повече от една карта Visa.

За плащане с регистрирана карта се считат и първоначалните плащания, с чието извършване се завършва самата регистрация на всяка карта, съгласно чл.4.1 (d).

Всеки допустим участник в Кампанията, изпълнил всички условия съобразно изискванията на настоящите Общи условия и заплатил услуги или продукти в Платформата Grabo с регистрираната си Visa карта (чрез съответния бутон за плащане с един клик), получава в портфейла си, видим в Платформата Grabo, бонус в размер на 5% от заплатената с картата сума за покупката, но не повече от 30 (тридесет) лева. Бонусът се получава до 14 дни след деня на заплащане на съответната сума, или при получаване на потвърждение, че заплатените продукт/услуга са ползвани и не са отказани.

Натрупаните бонуси могат да бъдат използвани наведнъж или частично без ограничение във времето за следващи покупки в Платформата Grabo.

Бонусите не могат да се прехвърлят на трети лица и не могат да бъдат заменяни за паричната им стойност.

Всеки участник може да получи бонуси за не повече от 10 отделни покупки, реализирани през периода на Кампанията.

В случай на анулация на извършена покупка и възстановяване на средства към потребителя, ако бонуси за конкретната покупка не са били начислени, такива не се начисляват; ако вече са били начислени се отнемат.

За целите на ограничението по чл. 5.1 за максимален възможен бонус на реализирана покупка, за "покупка" се счита не всяко индивидуално плащане или заявка, а сбор от всички плащания, направени от дадено лице (потребител) в полза на един и същи търговец по една и съща оферирана услуга/стока.

Всеки допустим участник в Кампанията, изпълнил всички условия съобразно изискванията на настоящите Общи условия и извършил поне 3 (три) отделни плащания на услуги или продукти в Платформата Grabo с регистрираната си Visa карта, в срока по чл. 2.1. на Кампанията, на стойност минимум 20.00 лева всяко, получава правото да участва в жребий за спечелване на награда в Кампанията.

Един участник може да спечели само една награда в рамките на Кампанията.

В Кампанията се предоставят следните награди:
» 3 броя Apple iPhone 12, 128GB
» 3 броя Samsung Galaxy S21, 256GB

Печелившите участници ще бъдат изтеглени на случаен принцип, до два дни след края на Кампанията, чрез специализиран софтуер в централния офис на Организатора и в присъствието на Комисия, съставена от служители на Организатора.

Освен печелившите участници на случаен принцип се избират и по 3 бр. резервни участници, които ще имат правото да спечелят съответна награда, при условията на настоящите Общи условия.

Печелившите се обявяват публично след успешното осъществяване на връзка с всеки от тях и уточняване на всички необходими детайли по чл.6.6.

В еднодневен срок след изтегляне на печелившите Организаторът се свързва с всеки печеливш за предоставяне на необходимите данни за предоставяне на наградите по имейл/телефон. Печелившият трябва да предостави имената си, ЕГН, телефонен номер и адрес за доставка на наградата. В случай че Организаторът не успее да се свърже с печеливш, печелившият не предостави необходимите данни в срок до 1 дeн след получаване на имейл/телефонен разговор, съответно предоставените данни са неточни или некоректни, наградата се предоставя на резервен печеливш (наградите на резервните печеливши се предоставят по реда на изтеглянето им).

Наградите се доставят от Организатора на посочения от спечелилия участник адрес, чрез куриерско дружество по избор на Организатора.

Предвид че всяка от предметните награди са на стойност над 100 лева, Организаторът се задължава да декларира, удържи и внесе за своя сметка дължимия за предоставената награда данък по сметката на Национална агенция по приходите в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което доходът от предметната награда е придобит от физическото лице. Във връзка с декларирането на изплатения доход и удържания данък всеки печеливш следва да представи на Организатора три имена и ЕГН. Отказът от предоставяне на посочените данни води до невъзможност за получаване на наградата. В такъв случай наградата се предоставя на резервен печеливш.

Всички данни, предоставени от участника, ще бъдат използвани единствено за целите на Кампанията, за идентифициране на участника при изпращането и предоставянето на спечелената от него награда и за деклариране на придобития доход, съответно удържане на данък.

Наградата ще бъде доставена за сметка на Организатора от куриерска компания лично до печелившия участник, до 7 дни след предоставяне на необходимите данни за предоставяне на наградата. Наградата се доставя на един и същ адрес само веднъж. При отсъствие на печелившия участник, последният ще получи SMS или обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата от куриерската компания. Непотърсената награда се предоставя на резервен печеливш участник. При доставка на наградата печелившият трябва да попълни приемо-предавателен протокол в 2 екземпляра за удостоверяване получаване на наградата или обратна разписка, удостоверяваща получаването на наградата. Наградата се получава лично или от представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно. 

Краен срок - 15 септември 2021 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара