Спечелете 1000 перлени комплекта обеци и огърлица от Teo


Играта е приключила!

Печеливши: https://teo-promo.bg/

В Играта участват всички продукти с търговска марка „Teo“, а именно:

- твърди сапуни Teo Milk rich, Тео Bouquet, Teo Super Maxi
- течни сапуни Teo Milk rich, Teo Ultra Hygiene
- шампоани Teo Nature и Teo Beauty
- шампоани Teo Expert
- антибактериални гелове Teo

*За информация на потребителите, търговската марка „Teo Bebe“ е различна от търговска марка „Teo“. Продуктите с търговската марка „Teo Bebe“ НЕ участват в настоящата Игра.

Участващите в Играта продукти не са изрично обособени в отделна промоционална зона и върху тях няма изрично обозначение, че участват в Играта.

За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1 : Да закупи продукт/и с търговска марка „ТЕО“ на обща стойност минимум 1.00 лв. с ДДС;

Стъпка 2 : Да регистрира номера на касовия бон или фактурата за извършената покупка чрез SMS на кратък номер 1882 или безплатно, на интернет страницата на Играта - www.teo-promo.bg

При регистрация чрез SMS , участникът получава обратен, потвърдителен SMS за успешна регистрация за участие в Играта. Стойността на един SMS към кратък номер 1882 е 0,30 лева с ДДС за абонати на А1 и Виваком и 0,29 лева с ДДС за абонати на Теленор.

При регистрация на интернет страницата на Играта, участникът следва да попълни всички задължителни полета, а именно:

а) мобилен телефонен номер;

б) номер на касовия бон (може да се регистрира само касов бон, издаден в периода на Играта) Важно! – Касовият бон следва да се пази до получаване на наградата, като на него трябва да е изписано името на закупения продукт - „TEO“, както и да е изпълнено изискването за минимална стойност на покупката от 1 (един) лев с ДДС! Касовият бон трябва да е издаден от търговски обект в страната!;

в) да потвърди (чрез чек-бокс), че приема Правила на Играта, съгласен е с Политиката за поверителност; навършил е 18 години, както и потвърждение, че ако спечели, телефонният му номер (със заличаване на последните 3 цифри, пример: +359887 123***), ще бъде публикуван на www.teo-promo.bg

Единният идентификатор на всеки участник в Играта е неговият телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер. Всички регистрации, направени с един и същ телефонен номер, ще бъдат отнасяни към едно и също лице.

Регистрираните касови бонове, подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани несъответствия съответният касов бон се счита за невалиден.

Един участник може да направи максимум 2 регистрации в рамките на всеки един от дните, в които се провежда Играта. Всеки опит за регистрация, след достигане на максималния брой регистрации за деня, ще бъде отчетен като невалидна регистрация.

Наградите предвидени в Играта са:

1 (един) от общо 1000 (хиляда) броя комплекта перлено бижу, като всеки комплект съдържа чифт обеци и огърлица.

За информация на участниците:

Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта, както и върху всички промоционални материали и в рекламен телевизионен клип, са с илюстративен характер.

Пазарната стойност на наградата е съобразена със законовите изисквания за стойност на наградата, а именно - не надвишава с повече от 100 пъти стойността на предлаганата покупка и не надвишава повече от 15 минимални работни заплати за страната.

Наградата, посочена в т. 6.1 е на единична стойност под 100 лв. и съгласно българското законодателство не следва да бъде облагана на данък.

Печелившите в Играта се определят чрез специално разработен от Изпълнителя за нуждите на Играта софтуер. В произволно определен момент, на случаен принцип, софтуерът избира регистрирал се участник за печеливш. По този начин, в рамките на периода на Играта, софтуерът определя печеливши до изчерпване на наградите. Веднага след регистрацията си за участие, участниците разбират дали печелят. Спечелилите ще бъдат уведомени на момента, със съобщение на екрана, на устройството, което ползват за извършване на регистрацията и с SMS на посочения при регистрация мобилен номер.

Един участник има право да спечели само една награда в периода на Играта. Всеки последващ опит за участие в Играта ще се счита за невалиден.

Един касов бон, без значение за колко броя закупени продукта „ТЕО“ e, може да бъде регистриран само веднъж и само с една регистрация. В случаите, когато на касовия бон не е изписано името на продукта, касовият бон се счита за невалиден . Допускат се до участие само касови бонове, които са издадени в периода на Играта - от 00:00 ч. на 01.06.2021 г. и продължава до 23:59 ч. на 15.07.2021 г..

Когато печелившите участници са направили регистрацията си чрез сайта на Играта, същите ще бъдат известени чрез съобщение на екрана на устройството, което ползват и чрез SMS на посочения при регистрация мобилен номер. В SMS съобщението ще се съдържа телефонен номер на Изпълнителя, на който печелившите участници, чрез обаждане, в срок от 5 работни дни от получаването на SMS съобщението, ще трябва да посочат: трите имена, точен адрес и телефон за доставка на спечелената награда.

Когато за печеливш бъде изтеглен участник, който е направил своята регистрация в Играта чрез SMS, то същият ще бъдат известен чрез SMS съобщение на телефонния номер, предоставен от него при регистрацията. В SMS съобщението ще се съдържа линк към контактна форма. В срок от 5 работни дни от получаването на SMS съобщението, печелившият ще трябва да попълни контактната форма, като посочи: имена, адрес и телефон за доставка на спечелената награда. В контактната форма също така печелившият трябва да потвърди (чрез чек-бокс), че приема Правила на Играта, съгласен е с Политиката за поверителност; навършил е 18 години, както и да потвърди, че е съгласен, като печеливш, телефонният му номер (със заличаване на последните 3 цифри, пример: +359888123***), да бъде публикуван на www.teo-promo.bg. В случай, че някой от изтеглените за печеливши не попълни контактната форма в посочения срок, то той губи правото си да получи спечелената награда.

Освен печелившите участници, във всяко теглене софтуерът избира и определя по 3 резерви. В случай, че спечелил участник не е изпълнил условието за потвърждение на наградата си, както е описано в т.6.2.4, съответно т. 6.2.5, в петдневен срок; или спечелил участник не е предоставил валиден и пълен адрес за получаване на наградата на територията на Република България; или участникът не е намерен на предоставения адрес; или спечелилият откаже наградата, откаже да предаде на куриера печелившия касов бон или да му представи дигиталния касов бон, с който е изтеглен, или по каквато и да е друга причина участието на спечелил участник в Играта бъде прекратено, Изпълнителят ще се свърже по посочения в предходната точка начин, с първия по ред резервен печеливш за съответното теглене, чиято регистрация отговаря на изискванията на настоящите Правила. Изтегленият резервен печеливш, в срок от 5 дни, считано от уведомяването му по посочения в т.6.2.4 или в т. 6.2.5 начин, трябва да изпрати на Изпълнителя необходимите данни за доставка на спечелената награда: трите имена, точен адрес и телефон за връзка.

Не се допуска замяната на спечелена предметна награда за паричната ѝ равностойност, нито други замени.

ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ : Печелившите се обявяват на интернет страницата на Играта: www.teo-promo.bg, в съответното меню „Печеливши“. Обявяването става чрез публикуване на изтеглените за печеливши телефонни номера на участниците със заличаване на последните 3 цифри от тях, с цел сигурност (пример :+359887 123***). Обявяването се извършва автоматично и веднага след определянето на даден участник за печеливш.

Наградите ще бъдат доставени с куриер, за сметка на Изпълнителя, до всеки печеливш участник, в срок до 30 работни дни след предоставяне на необходимата информация, по реда на т.6.2.4 или т. 6.2.5 по-горе. Служителите на куриерската фирма ще посетят адреса на печелившия участник само веднъж. В случай че участникът не присъства на адреса и служителят на куриерската фирма не може да предаде наградата, то куриерите ще съхраняват в срок от 10 работни дни наградата в най-близкия им офис, откъдето печелившият участник трябва да я получи лично. Ако в срок от 10 работни дни печелившият участник не посети офиса на куриерската служба, за да си вземе наградата, същият губи право да получи наградата.

Наградите се получават само от лицето, изтеглено като печеливш или от упълномощено от него лице. Не се допуска получаването на наградата от друго лице. Наградите се получават само срещу представяне на касовия бон, с който участникът е спечелил наградата.

Краен срок - 15 юли 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара