Спечелете Ultra All Inclusive почивки и 50 гифт карти с 100 лв. от Florina


Играта е приключила!

Печеливши: https://florina.bg/promo/pechelivshi-ot-igrata/

Участник в Играта може да бъде всяко лице по раздел 4, което отговаря и е изпълнило условията на настоящите правила и което в периода на провеждане на Играта е:

    Закупувало на територията на Република България натурален сок Florina, разфасовка от 1 (един) литър
    Попълнило регистрационната форма за участие на страницата по т.2.1., като е създало свой профил,
    През регистрирания профил е участвало в Играта като е прикачвало снимка на касов бон за закупен/и от него продукт/и в периода на Играта и е посочило стойността на покупката (снимката трябва да възпроизвежда изцяло касовия бон с всички негови реквизити и да е с качество, позволяващо нормалното разчитане на данните относно дата и номер на касовия бон и стойността на покупката на стоката/ите за участие в Играта). В срока на провеждане на играта всеки участник има право да регистрира по посочения начин неограничен брой касови бонове (на страницата са показват до 10 бр. участия).

Всяка една направена и регистрирана в Играта покупка на посочения продукт, в периода по т.3.1., води до нарастване на общата стойност на извършените покупки и съответно до увеличаване на шанса за спечелване на съответната награда с оглед стойността на регистрираните покупки по настоящата точка. Общата стойност на закупените продукти и регистрирани касови бонове в периода на играта е от значение при определянето на победител сред участниците за съответната награда съобразно т.6.1.

Всеки участник може да участва за разпределение на съответните награди от Играта съобразно общата стойност на регистрирания/те от него касов/и бон/ове, кой/ито удостоверява/т покупката на продукт/и натурален сок Florina, 1 литър. Касов бон, който е регистриран от участник в Играта не може да бъде използван от същия или друг участник за повторна/друга регистрация и участие в разпределението на наградите. В Играта няма ограничение за брой регистрирани от едно лице касови бонове, при условие, че с всеки от тях е извършена покупка на сок Florina 1l. в периода на провеждане на Играта.

В Играта ще бъдат раздадени/разпределени общо 54 броя награди.

Наградите са:

Малка награда – 50 броя пластики гифт карта (gift card), които ще бъдат раздадени като награда на победителите избрани сред участниците регистрирали касов/и бон/ове за покупка на натурален сок Florina от един литър в периода на Играта на обща стойност 3 лева. Всяка карта е с първоначален баланс на стойност 100 лева, даваща право за покупка онлайн и на ПОС терминал. Валидност на картата 5 години. Месечна такса за поддръжка от максимум 6 лв на месец се прилага само в случай на остатъчен баланс след шестия месец от датата на издаване до пълното изразходване на сумата по картата. Повече информация относно условията и възможностите за използване на gift card може да откриете на следния адрес: https://www.giftcards.eu/bg/general_terms

Средна награда – 3 броя три дневна почивка в Република България, гр. Обзор, хотел „HVD Miramar“, които ще бъдат раздадени като награда на победителите избрани сред участниците регистрирали касов/и бон/ове за покупка на натурален сок Florina от един литър в периода на Играта на обща стойност 12 лева. Всяка награда включва три дневна Ultra All Inclusive почивка в двойна стандартна стая със страничен изглед към морето за двама възрастни или двама възрастни с едно дете на възраст до 12.99 г., през м. Август, 2021 г. или м. Септември 2021 г.. Настаняването ще се извърши, като се вземе под внимание предпочитанията на печелившите за дати на настаняване и съобразно заетоста на хотел „HVD Miramar“. След получаване на ваучера, който съдържа номер на резервация, победителят се свърза с хотела, и двустранно договарят дати на настаняване, съобразно желанията и възможностите на двете страни.

Голяма награда – 1 брой пет дневна почивка в Република България, гр. Обзор, хотел

„HVD Reina del Mar“, която ще бъде дадена като награда на победителя избран сред участниците регистрирали касов/и бон/ове за покупка на натурален сок Florina от един литър в периода на Играта на обща на стойност 25 лева. Наградата включва пет дневна Ultra All Inclusive почивка в двойна стандартна стая със страничен изглед към морето за двама възрастни или двама възрастни с две деца на възраст до 12.99 г., през м. Август, 2021 г. или м. Септември 2021 г.. Настаняването ще се извърши, като се вземе под внимание предпочитанията на победителя за дати на настаняване и съобразно заетоста на хотел „HVD Reina del Mar“. След получаване на ваучера, който съдържа номер на резервация, победителят се свърза с хотела, и двустранно договарят дати на настаняване, съобразно желанията и възможностите на двете страни.

Един участник има право да спечели само една от наградите по т.6.1. В случай, че при тегленето на победителите по реда на т.7.4., бъде изтеглено лице, което вече е било избрано за победител, същото няма право да получи наградата и вместо него се избира за победител друг от участниците.

Наградите се осигуряват от Организатора.

Спечелената награда не може да бъде заменена с друг вид награда или с паричната й равностойност.

Организаторът не носи каквато и да било отговорност и не дължи каквото и да било обезщетение/компенсация на победител, чиято награда гифт карта е била унищожена, повредена или открадната след като му е била предадена.

Организаторът не осигурява и не гарантира ползването на средната и голямата награда извън условията посочени в т.6.1. Промяната в тези условия са личен ангажимент на съответния победител договорени с мястото за настаняване. За спечелените средна и голяма награда, Организаторът издава документ (ваучер с уникален номер) срещу представянето и предаването, на който в мястото за настаняване, Победителят има право да използва спечелената награда.  

При определянето на победители за съответната награда се спазва следния принцип: всеки участник според общата стойност на регистрираните от него касови бонове участва с името си за спечелване на съответната награда толкова пъти (цяло число) колкото пъти посочените стойности по т.6.1. (3 лв., 12 лв. и 25 лв.) могат да се включат до общата стойност на регистрираните в периода на Играта покупки, както и участва в разпределението на всяка от наградите с оглед достигнатата от него обща стойност на регистрирани покупки в периода на Играта.

Примери:

    Участник е регистрирал в периода на Играта покупка/и на натурален сок Florina 1 на обща стойност 9 лв. В този случай негово име ще бъде включено трикратно при определянето на Победител за малката награда сред участниците, отговарящи на изискванията.
    Участник е регистрирал в периода на Играта покупка/и на натурален сок Florina 1l. на обща стойност 12 лв. В този случай негово име ще бъде включено четирикратно при определянето на Победител за малката награда и еднократно при определянето на Победител за средна награда сред участниците, отговарящи на изискванията.
    Участник е регистрирал в периода на Играта покупка/и на натурален сок Florina 1l. на обща стойност 20 лв. В този случай негово име ще бъде включено шесткратно при определянето на Победител за малката награда и еднократно при определянето на Победител за средна награда, сред участниците, отговарящи на изискванията.
    Участник е регистрирал в периода на Играта покупка/и на натурален сок Florina 1l. на обща стойност 30 лв. В този случай негово име ще бъде включено десеткратно при определянето на Победител за малката награда, двукратно при определянето на Победител за средна награда и еднократно при определянето на победител за голямата награда.

След приключване на Играта, на 26.07.2021 г. в 12:00 ч. се избират победителите сред участниците в Играта, които са изпълнили условията й, като техният брой съответства на съответния брой на малката, средната и голямата награди с оглед общата стойност на регистрираните от участниците касови бонове, с който/които участниците са участвали в Играта. Едновременно с избора на победители се избира и съответния брой резервни победители за всяка една от наградите, както следва:

Резервни победители за малка награда – 10 бр.

Резервни победители за средна награда – 5 бр.

Резервни победители за голяма награда – 3 бр.

Изборът на победители в Играта се извършва на случаен принцип, чрез жребии. Жребият се осъществява чрез софтуер за избор на случаен принцип от две лица определени от Организатора. Жребият се извършва на базата на стойността на регистрираните касови бонове съобразно т.7.1 Лицата, избрани за победители и спечелили съответната награда, се вписват в протокол, който се подписва от лицата определени от Организатора. В същия протокол се вписват и участниците избрани за резервни победители за съответната награда. Резервните победители се подреждат в списъка по реда на изтеглянето им.

Определянето на победителите съобразно принципа по т.7.1. се извършва по следния ред:

    определяне на победител за голямата награда,
    определяне на победители за средната награда и
    определяне на победители за малката награда.

Имената на Участниците избрани за Победители за съответната награда, съобразно условията на настоящия раздел се обявяват на страницата по т.2.1., в деня на определяне на победителите.

Организаторът се свързва чрез съобщение на посочения от всеки победител email при регистрацията му по т.5.1. Организаторът може да използва като средство за осъществяване на контакт и регистрирания от победителя телефонен номер по реда на т.5.1.

Всеки победител трябва да отговори на съобщението на ОРГАНИЗАТОРА по т.7.6 в срок до 5 работни дни от получаването му като посочи своите три имена, телефон за контакт (ако е различен от посочения телефонен номер при регистрацията) и адрес за получаване на наградата. Ако определен победител не се свърже в посочения срок с ОРГАНИЗАТОРА, той губи правото си да получи наградата и ОРГАНИЗАТОРЪТ се свързва с участник избран за резервен победител по реда на изтеглянето на резервните победители.

Наградите се изпращат до адреса посочен от победителите чрез куриер. Малката награда (50 бр. гифт карти) се изпраща на посочения от победителите адрес в срок до 14 дни от изтичане на срока по т.7.7. Ваучерите за използване на средната и голямата награди се изпращат на адреса на Победителите в срок до 2 работни дни от изтичане на срока по т.7.7. Ваучерите могат да бъдат предадени директно на Победителите на място посочено от Организатора в случай, че между него и Победителят е постигнато съгласие за това.

При получаване на наградата (гифт карта или съответния ваучер) Победителят представя своя лична карта или друг документ за самоличност, с цел удостоверяване на самоличността и възрастта на Победителя и задължително представя касовия бон/касовите бонове издадени при покупката на продукта/ите, който/ито Победителят е регистрирал за участие в Играта и с който/ито е спечелил наградата. При предаване на наградата Победителят подписва протокол за получаване на наградата.

На основание чл.13, ал.1, т. 21 ЗДДФЛ облагаеми са предметните награди на стойност над 100 лева. Организаторът посочва данъка в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ. Дължимият данък върху стойността на наградата се заплаща от Организатора. 

Краен срок - 25 юли 2021 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара