Спечелете 10 фотоапарата за моментни снимки от Мура


Играта е приключила!

Печеливши:

1. 0888825xxx (277068)
2. 0888962xxxx (2855555)
3. 0886055xxx (197318)
4. 0884534xxx (305336)
5. 0882569xxx (245312)
6. 0887212xxx (326843)
7. 0897624xxx (2341110262)
8. 0898429xxx (74035)
9. 0886879xxx (289387)
10. 0877698xxx (44349632)

В Играта участват всички  продукти с марката МУРА®

За срока на Играта ще бъдат раздадени общо: 10 (десет) фотоапарата за моментни снимки

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност.

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Игра.

Наградите ще бъдат доставяни само на територията на Република България.

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Потребител, който желае да участва в Играта, следва да закупи от участващите в играта продукти с марката МУРА® за минимум 3лв (три лева) в един фискален бон/фактура. Покупката трябва да е извършена в периода на Играта, посочен в т.2(1).

Регистрирайте се на www.nestle.bg/mura-promo

Потребителят следва да въведе име, презиме и фамилия (на кирилица), електронен адрес (e-mail), телефонен номер и номер на фискален бон/ове/ фактура, снимка на фискален бон/ове и/или фактура на интернет адрес: www.nestle.bg/mura-promo.(„Сайта на Играта“).

Приложете фискалния/те бон/ове със закупените продукти.

Участникът прилага фискалния/те бон/ове и/или фактура/и от закупените продукти, участващи в Играта, въвеждайки номера от фискалния/те бон/ове и/или фактура/и, като задължително прикрепя снимка на фискалния/те бон/ове и/или фактура/и. Снимката/ите на фискалния/те бон/ове и/или фактура/и трябва да са добре четими, защото служат като доказателство за направената покупка и участие в Играта според правилата й. Фискалните бонове и/или фактури трябва да бъдат заснемани самостоятелно без други предмети върху/ около тях. Ако снимката не е четима, не е заснета в цялост или има закрити участъци, не присъстват участващи продукти на минимална стойност, участникът ще бъде дисквалифициран. Фискалния/те бон/ове и/или фактура/и  могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в периода на Играта

Един фискален бон/фактура може да бъде регистриран от потребител само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове/фактури, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право само на  една награда, независимо от броя участия и броя на регистрираните фискални бонове/фактури.

Всеки участник е длъжен да пази всички регистрирани фискални бонове/фактури, с които е участвал, до 60 (шестдесет) дни след края на Играта.

След приключване на Играта (23.59 ч. на 30.06.2021 г.) ще бъде извършено теглене чрез специализиран софтуер на случаен принцип на печелившите и валидиране на тяхното участие според правилата на Играта.

Ще бъдат изтеглени 10 (десет) печеливши и 2 (двама) резервни участници, в случай че не може да се установи контакт с някои от печелившите.

Печелившите номера на фискални бонове/фактури и телефонния номер без последните три цифри ще бъдат публикувани на 12.07.2021г. на Сайта на играта www.nestle.bg/mura-promo

Със спечелилите ще бъде осъществена връзка чрез имейла или телефона, които са посочили при регистрация, с цел уточняване на телефон за връзка и адрес, на който да бъде доставена наградата. Ако се наложи, представител на Организатора може да се свърже със спечелилите участници по телефон за уточняване детайли във връзка доставката на наградата.

В случай че спечелил участник е предоставил грешен, непълен или неточен имейл адрес или  телефон както и ако печелившият участник не предостави отговор на Организатора до 14 (четиринадесет) дни от публикуване на печелившите и осъщесвяване на връзка с него от Организатора, ще се счита, че печелившият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

За да получи наградата, спечелилият трябва да:

- представи за справка на куриера регистриран и изтеглен като печеливш фискален бон/ фактура, който ще бъде върнат веднага.

- попълни вярно и изчерпателно и предостави на куриера декларация за получаване на наградата.

- представи лична карта с цел удостоверяване на самоличността и проверка на попълнените в декларацията данни, която се връща веднага.

При неизпълнение да което и да е от изискванията, посочени в тази ал. (6), потребителят губи право да получи наградата и тя не следва да му бъде предадена.

Краен срок - 30 юни 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара