Спечелете 15 бр. Apple Watch Series 6, 25 бр. Apple Air Pods и 75 термо чаши от Jacobs


Играта е приключила!

Печеливши: https://jacobspromo.bg/pechelivshi/

Участник в Играта може да бъде всяко лице, което отговаря на настоящите правила и което в периода на провеждане на Играта по т.3.1. е:

    Закупило на територията на Република България продукт/и с марка „Jacobs“ на обща стойност минимум 10 (десет) лева. Покупката на продукт/и на посочената стойност трябва да е отразена в един касов бон. С цел избягване на всякакво съмнение, покупката на продукт/и на по-висока стойност от посочената не дава предимство на съответния участник при определянето на победител или правотото да получи повече от една награда срещу регистрирания от него касов бон.
    Попълнило регистрационната форма за участие на страницата по т.2.1.,
    Прикачило е снимка на касовия бон за закупените от него продукти за посочената по-горе минимална стойност.

Всеки участник може да участва в Играта за разпределение на наградите с регистриран от него еднократно касов бон, който удостоверява покупката на продукт/и марка „Jacobs“, на обща стойност минимум 10 (десет) лева. Касов бон, който е регистриран от участник в Играта не може да бъде използван от същия или друг участник за повторна/друга регистрация и участие в разпределението на наградите. В Играта няма ограничение за брой регистрирани от едно лице касови бонове, при условие, че с всеки от тях е извършена отделна покупка съобразно условията на т.6.1.

При участие в Играта в съответствие с настоящите Общи условия, всеки от Участниците има възможност в периода по т.3.1. да спечели една от общо 115 награди срещу всеки регистриран от него касов бон.

Наградите, които ще бъдат раздадени в периода на Играта са:

– 75 бр. брандирани термо чаши Jacobs. (15 бр. х 5 седмици)
– 25 бр. Apple Air Pods (5 бр. х 5 седмици)
– 15 бр. I Watch Series 6. (3 бр. х 5 седмици)

През всяка една от общо петте седмици в периода на Промоцията ще бъдат определяни победители и раздавани награди както следва:

– 15 бр. брандирани термо чаши Jacobs.

–  5 бр. Apple AirPods

–  3 бр. Apple Watch Series 6.

Наградите се осигуряват от Организатора.

Не се допуска замяна на посочена награда от Играта с друга предметна награда или с получаването на паричната й равностойност.

Изборът на победители за съответната седмица от Играта се извършва на случаен принцип, чрез жребии. Жребият се осъществява чрез използване на софтуер за избор на случаен принцип от лице определено от Организатора. Лицата, избрани за победители и спечелили съответната награда, се вписват в протокол, който се подписва от лицето определено от Организатора. Определянето на победителите за съответните седмични награди се извършва по реда на изтеглянето им по следния ред:

    Избор на петнадесет победителя за награда термо чаша Jacobs.
    Избор на петима победителя за награда Apple AirPods
    Избор на трима победителя за награда Apple Watch Series 6.

Изборът на победители и съответно имената им се обявяват в срок до 2 работни дни след изтичане на всяка една от петте седмици в периода по т.3.1. Победителите се обявяват на страницата по т.2.1.

На всеки победител, в срока по т.7.5. се изпраща и лично съобщение на email-а, който е посочен от Победителя при регистрацията му за участие в Играта. В срок до 3 (три) работни дни от съобщението на Организатора Победителят трябва да предостави необходимите данни за получаване на наградата (три имена, телефон за контакт, адрес за доставка на наградата и ЕГН за наградите на стойност над 100 лв. – AppleAirPods и Apple Watch Series 6). Ако определен победител не се свърже в посочения срок с ОРГАНИЗАТОРА, той губи правото си да получи наградата и ОРГАНИЗАТОРЪТ определя по реда на т. 7.4. друг победител сред останалите участници.

Всеки участник има право да участва еднократно в Играта и шанса да спечели една награда, за всеки един регистриран от него касов бон като изпълни изискванията за участие.

Наградата се изпраща до адреса посочен от победителя, чрез куриер. Получаването на наградата се извършва само на територията на Република България, лично от лицето участвало в Играта или от пълномощник с писмено пълномощно, който трябва да е пълнолетно лице. За получаване на наградата Победителят/пълномощникът представя на служителя на куриерската фирма своя лична карта, регистрирания касов бон, с който е спечелена наградата и пълномощното. Наградите се изпращат в срок до 30 дни, считано от датата на предоставяне от Победителя на данните по т. 7.6.

Организаторът не носи отговорност за дефекти в или за забавяне при предоставянето и/или получаването на наградите по вина на съответния външен партньор. В тези случаи Победителят е длъжен да поиска от Организатора информация за съответния външен партньор на Организатора и да се обърне директно към него.

При получаването на облагаема награда, всеки победител подписва приемо-предавателен протокол, с което се удостоверява връчването на наградата, както и предоставя и декларира доброволното предоставяне на лични данни свързани с изпълнение на данъчните нормативни актове относно облагане на наградите, за които това изискване е приложимо.

Ако всички условия и изисквания за получаване на наградата не са изпълнени или лицето не е открито на посочения от него адрес в рамките на три посещения, същия губи правото да получи наградата, като Организаторът не дължи заплащане на обезщетение за това.

На основание чл.13, ал.1, т. 21 ЗДДФЛ облагаеми са предметните награди на стойност над 100 лева. Задължение на Организатора е при предаване на наградата на спечелилия участник да му бъде предоставена и служебна бележка или друг документ, от които да бъде видна стойността на наградата. Спечелилия Участник ще може да ползва тази служебна бележка за стойността на наградата при подаване на своята данъчна декларация за финансовата 2021 г. Организаторът посочва данъка в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ. Дължимият данък върху стойността на наградата се заплаща от Организатора.

Краен срок - 4 юли 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара