Спечелете уреди за готвене на пара, кошници за пикник и комплект продукти Fino

Краен срок - 31 май 2021

Продукти, участващи в Играта

Продукти FINO от всички категории, независимо от вида и стойността

Начин на провеждане на Играта (Промоцията)

1. Купи продукти FINO (независимо от вида) на обща стойност минимум 5 лева от магазин в България, вкл. електронен магазин. Необходимо условие е закупуването на продукти FINO на обща стойност от не по-малко от 5 лева да бъде вписано на ЕДНА касова бележка или една фактура или друг документ за покупката.

2. Регистрирай стойността на покупката, датата и номера от касовата бележка или 10-цифрения номер на фактурата и общата сума с ДДС, на интернет страницата www.fino-bg.com 5.3. При регистрацията участникът трябва:

– да въведе номера на касовата бележка или 10-цифрения номер на фактурата и общата сума с ДДС от фактурата;

– да въведе общата сума от закупените продукти FINO;

– да въведе датата на касовата бележка/фактурата, която трябва да съответства на периода на Промоцията;

– да отбележи, че не е робот;

– да въведе име и фамилия, както и валиден български мобилен номер;

– да потвърди (чрез чек-бокс) че: ще запази и предаде касовия бон/фактурата на куриера при получаването на наградата, че желае да участва и е запознат и съгласен с Официалните правила на Промоцията, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.fino-bg.com

С регистрацията си за участие в Играта, участниците дават съгласието си да бъдат обвързани с настоящите Правила и да спазват техните клаузи, а предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани за целите на Играта (Промоцията). Лице, което не желае да предостави свои лични данни, които да бъдат обработвани за целите на Играта (Промоцията), няма да може да участва в Играта.

При правилно регистриране в WEB сайта на Играта, участникът получава уведомително съобщение на екран (нотификация), потвърждаващо успешната му регистрация.

С регистрацията за участие в Играта Участниците се включват в теглене за награди, описани в т. 6.1 от настоящите Правила, които ще се теглят след края на Играта в периода 01.06.2021г.-07.06.2021г., като от всички регистрирани касови бележки ще бъдат изтеглени на случаен принцип печелившите, които ще получат по една награда от описаните в т. 6.1., а именно 5 броя уреда за готвене на пара, 10 броя кошници за пикник и 50 броя комплекти продукти Fino (всеки комплект съдържа 10 продукта).

Регистрация, извършена преди 0:00 ч. на 01.04.2021 г. или след 23:59 ч. на 31.05.2021 г., е невалидна и няма да участва в Играта.

Всеки Участник може да се регистрира многократно за участие в Периода на провеждане на Играта, регистрирайки нова касова бележка/фактура. Единният идентификатор на всеки участник е неговият мобилен номер. Всяка допълнителна регистрация на касова бележка/фактура вИиграта увеличава шанса за спечелване на награда. Потребителят трябва да въведе валиден, реален и действащ мобилен номер, за да може да бъде известен при спечелване на награда.

Ако Участник е предоставил непълни, неверни и/или неточни данни, участието му се счита за невалидно и не се допуска до участие в тегленето на наградите.

Наградите в Играта са 5 броя уреда за готвене на пара, 10 броя кошници за пикник и 50 броя комплекти продукти Fino (всеки комплект съдържа 10 продукта).

Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта и върху всички рекламни материали са с илюстративен характер. Възможно е наградите да се различават от изобразените визии на рекламните материали.

Тегленето на печелившите на всички награди по т.6.1., ще бъде извършено на случаен принцип измежду всички участници, регистрирали надлежно номер на поне една касова бележка, чрез специално разработен за целта софтуер, след края на Играта (Промоцията), в срока по т.5.6.

Теглене на описание в т.6.1. награди ще започне от уред за готвене на пара, след изчерпване на обявените количества ще се изтеглят награди тип кошници за пикник и последно ще бъдат изтеглени 50 броя комплекти Fino, като с една касова бележка може да се спечели само една награда.

Резултатите ще бъдат оповестени до 24 часа след провеждане на тегленето на сайта www.fino-bg.com. Оповестяването ще се извърши чрез посочване на имената и част от мобилните телефонни номера на печелившите, като последните 3 цифри от номера (напр.08862085***) ще бъдат скрити , посочени в регистрационната форма за участие в Играта на www.fino-bg.com.

В срок до 5 (пет) работни дни, след датата на провеждане на тегленето, Организаторът ще уведоми печелившите Участници за спечелената награда чрез обаждане на посочения от участника телефонен номер. Печелившите участници следва да предоставят на Организатора адрес в Република България, на който да бъде доставена спечелената от съответния участник награда.

Независимо от посоченото в т. 6.5., Участниците в Играта се задължават да посетят www.fino-bg.com, за да се информират за резултатите от тегленето. Организаторът не носи отговорност в случай че Участник не е получил своевременно информация за това, че е спечелил награда от Играта.

Един участник може да спечели само една награда.

Наградите по т.6.1 от Играта ще бъдат доставени за сметка на Организатора с куриер до всички спечелили на посочен от тях адрес в Република България в срок от 20 (двадесет) работни дни след потвърждаване на данните за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същ адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 2 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката, по преценка на Организатора.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.

Организаторът умолява участниците в Играта (Промоцията) да пазят старателно касовата бележка/фактура на място, което да съхрани нейната цялост и четливост – награди няма да бъдат предоставяни срещу изтрити касови бележки/фактури, на които не се разчитат задължителните елементи от регистрацията!

Наградите се предоставят само срещу представяне на документ за самоличност пред съответния куриер, представена печеливша касова бележка/фактура и подписване на приемо-предавателен протокол. Като изключение може да се приема и копия на печеливши касови бележки/фактури само при представяне на оригинал за сверяване. В случай, че касовият бон не съдържа ясно означение за направените покупки Фино, необходимо е участникът да предостави допълнителен документ за покупката (напр. стокова разписка), който недвусмислено потвърждава декларираната покупка.

Куриерът проверява съответствието на данните от предоставената касовата бележка дали отговарят на регистрираните, като номер, дата и обща сума и задържа същата, за да я предаде на Организатора. При непредставяне на касова бележка или разминаване между данните в касовата бележка и тези, декларирани от участника при регистрацията му за Играта, Участникът няма право да получи наградата, като участието му в Играта се прекратява незабавно, без Организаторът да дължи каквото и да е обезщетение за това.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара