Спечелете дизайнерска маса от масив

Краен срок - 9 май 2021

В Играта нямат право да участват служители на Организатора и Съoрганизатора, както и членове на семействата им или лица, с които те живеят във фактическо съжителство, нито служители в магазини и други обекти в Търговски център България Мол, гр. София. Лица, които не са извършили регистрация по реда, описан по-долу, не се считат за Участници. Всеки Участник може да изиска отстраняване (анулиране) на регистрацията и участието си в Играта във всеки един момент. За целта той трябва да заяви желанието си в електронно писмо на адрес marketing@bulgariamall.bg. По този начин той се отказва и от бъдещо участие в Играта и възможността да спечели Награда.

За да направят една регистрация за играта, Участниците трябва да извършат следните три стъпки:

(i) да последват профилите на @bulgariamall и @hamefa_official в платформата Instagram;

(ii) да харесат публикацията за Играта;

(iii) и да отбележат минимум двама приятели (т.е. други лица,  които имат профили в Instagram).

Участниците могат да участват неограничен брой пъти по същия начин (т.е. използвайки само стъпка две и три, описани по-горе), но отбелязвайки в коментарите си различни приятели и в различни дни от Срока н Играта. Условията са описани под публикацията за Играта в официалния Instagram профил на Bulgaria Mall: https://www.instagram.com/bulgariamall/

    Валидни регистрации са само тези, които са извършени в рамките на Периода на Играта, посочен по-горе и с изпълнени коректно всички стъпки, описани по-горе;
    С извършване на регистрацията, Участникът гарантира и декларира, че данните, предоставени за целите на Играта, са правилни и достоверни, както и че са предоставени доброволно;
    С извършване на регистрацията се приема, че Участникът дава изричното си информирано съгласие да участва доброволно в Играта, включително, ако бъде изтеглен като печеливш участник и отговаря на условията на тези правила, че няма пречка да получи Наградата и е съгласен името му и/или снимкови и видео материали с него да бъдат обявявани и показвани в публичното пространство (включително интернет пространството) по начин, определен от Организатора.

С участието си в Играта всеки Участник декларира, че:

    е прочел и е напълно запознат с Правилата на Играта (обявени на официалните страници на Организатор и Съорганизатор: bulgariamall.bg и www.hamefa.com) и ги приема, както и че ще се запознава с всички промени в тях, като се задължава да осигури приемането им и съгласието с тях от страна на всяко трето лице, което може да получи предоставената Награда; и
    предоставя личните си данни доброволно и предоставя изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените лични данни за целите, описани в тази Правила; и
    изрично се съгласява, че в случай на получаване на Наградата, неговите именa, както и снимки, биха могли да станат публични във Facebook страницата на Организатора, или друг социален канал, използван от Организатора. Чрез попълването на регистрационната форма Участникът и неговият родител/настойник декларира, че се е запознал и с ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
    при ползване на уебсайта, посещаване на фейсбук и инстаграм страниците и блога на Bulgaria Mall, намираща се на bulgariamall.bg

    Награда: Печелившият участник в Играта ще спечели като Награда: маса от масив Alia/Алиа от Hamefa, осигурена и посочена от Съорганизатора. Осигуряването на Наградата от Съорганизатора не е обвързано с конкретен срок.

Участникът, които ще спечели Наградата, е само един. Победителят се определя измежду тези, които са изпълнили всички условия за участие, описани в т.4.

От валидните участия чрез жребий на произволен принцип (т.е. чрез теглене) ще бъде определен Участникът, който ще спечели Наградата. Участникът може да получи Награда само ако отговаря на всички изисквания на тези Правила. Тегленето ще се състои на 10.05.2021 г. по електронен ред (чрез онлайн платформа), в присъствието на комисия от трима членове, определени от Организатора и Съорганизатора, на конкретно място и в час, допълнително определени от Организатор и публикуван на www.bulgariamall.bg.

В случай, че се окаже, че изтегленият е с невалидно участие, то допълнително Организаторът ще изтегли три резерви. При невъзможност за осъществяване на контакт с печелившия в рамките на 7 /седем/ дни от датата на тегленето, то съответната Организаторите ще се свържат с първата резерва, а ако и това се окаже невъзможно – то описаната процедура ще се повтори до определяне на печеливш.

Оповестяването на печелившия Участник се извърши чрез обявяване на името му на  https://www.instagram.com/bulgariamall/ на 10.05.2021 г. Печелившият Участник ще бъде уведомен за това и на лично съобщение към профила, с който е участвал.

Връчването на Наградата ще бъде заснето на фото и/или видео носител (с включено аудио), които снимки/записи ще бъдат използвани с цел реклама на Организатора и Съорганизатора.

При получаването на Наградата печелившият Участник трябва да покаже свой идентификационен документ за самоличност по Закона за българските лични документи, както и да потвърди съгласието си с Правилата с подпис в протокол, съставен от Организатора.

Стойността на спечелената Награда представлява реализиран доход по смисъла на Закона за данък върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и може да подлежи на облагане, като данъкът е дължим от получателя на Наградата, но ще бъде заплатен от Съорганизатора Маркар ЕООД. В тази връзка на Победителя може да бъде предоставена служебна бележка по ЗДДФЛ, от която да е видна стойността на Наградата. Във връзка със ЗДДФЛ, Организаторите подават информация до НАП за предоставената награда, представляваща облагаеми доходи. Във връзка с описаното, победител трябва да предостави на Организатора освен името, фамилията и адреса си, и единния си граждански номер. 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара