Спечелете 5000 награди по 50 лв. от Visa

Краен срок - 14 юни 2021

Промоцията се осъществява на два етапа, както следва:

    Първи етап, който стартира на 15 април 2021 г. и ще продължи до 14 май 2021 г. включително;
    Втори етап, който стартира на 15 май 2021 г. и ще продължи до 14 юни 2021 г. включително.

В Промоцията имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години, притежатели на карти Visa, както и юридически лица, притежатели на карти Visa, издадени преди началната дата на всеки етап на Промоцията (15 Април 2021 г., съответно 15 Май, 2021 г.), от някоя от следните организации („Участващи карти“):

Списък с банки и организации-издатели:

    Айкард АД
    Алианц Банк България АД
    Банка ДСК EАД
    Българо-американска кредитна банка АД
    Инвестбанк АД
    Обединена българска банка АД
    Пейнетикс АД
    ПроКредит Банк (България) EАД
    Първа инвестиционна банка АД
    Райфайзенбанк (България) ЕАД
    Сибанк
    Тексим Банк АД
    Транзакт Юръп ЕАД
    УниКредит Булбанк АД
    Централна кооперативна банка АД
    Юробанк България АД
    Wirecard Card Solutions Limited
    Revolut Payments UAB
    Revolut Limited

(наричани по-долу заедно „Участващи организации“).

Всеки клиент на Участваща организация получава автоматично правото да бъде включен в тегленето на награди през съответния етап на Промоцията, като с извършване на плащане с безконтактна карта и/или онлайн плащане и/или мобилно плащане (чрез смартфон или смарт часовник) за стоки и/или услуги с карти Visa, отговарящо на изискванията по Раздел 4, клиентът приема настоящите Официални правила и условията за участие в Промоцията.
Раздел 4. Механизъм на промоцията

Във всеки етап на Промоцията могат да участват всички лица, притежатели на Участваща карта, с която в рамките на съответния етап на Промоцията са били извършени плащания с безконтактна карта и/или онлайн плащания и/или мобилни плащания (чрез смартфон или смарт часовник) за стоки и/или услуги на обща стойност от минимум 50 (петдесет) лева с ДДС, независимо от броя на плащанията („Допустими Участници“).

В този смисъл право на 1 участие в тегленето на награди за съответния етап от Промоцията дава извършено плащане от една Участваща карта на стойност от 50 лв. с ДДС или поредица от плащания, извършени от една и съща Участваща карта, чийто общ сбор прави 50 лв. с ДДС (“Валидно плащане”). В случай че едно плащане с Участваща карта е на стойност над 50 лв. с ДДС или сборът от плащанията в съответния етап от Промоцията е над 50 лв. с ДДС, то плащането, респ. от плащанията дава толкова права за участие в тегленето на наградите, колкото платената сума е кратна на 50 (примери: Ако се извърши еднократно плащане или сборът от плащанията за съответния етап с Участваща карта е на стойност от 150 лв. с ДДС, то съответният Участник има право на 3 участия в тегленето на наградите. Ако се извърши еднократно плащане или сборът от плащанията за съответния етап с Участваща карта е на стойност от 180 лв. с ДДС, то съответният Участник има право на 3 участия в тегленето на наградите). За избягване на всяко съмнение, ако един Допустим Участник притежава повече от една Участваща карта, то същият получава право да участва в тегленията на награди за всяка Участваща карта поотделно при изпълнение на горните условия (т.е. ако с едната Участваща карта в периода на съответния етап от Промоцията са извършени плащания на стойност от 30 лв. с ДДС, а с друга Участваща карта, собственост на същия Участник, са извършени плащания на стойност от 20 лв. с ДДС, то въпросният Участник не получава право да участва в теглене на награди за съответния етап от Промоцията).

Всеки Допустим Участник може да участва в тегленето на наградите за съответния етап от Промоцията неограничен брой пъти, стига да направи в рамките на съответния етап съответния брой валидни плащания, кратни на 50.

Плащанията, направени през периода на съответния етап на Промоцията, участват в тегленето на награди само за съответния етап на Промоцията.

В Промоцията не могат да участват:

    плащания, извършени за хазартни дейности (хазартни залагания, игри и пр.);
    стоки и/или услуги, попадащи под следните кодове (MCC – Merchant Category Code на Visa):
        Хазарт:
            7800 – държавни лотарии;
            7801 – лицензирани от правителството казина (онлайн хазарт);
            7802 – лицензирани от правителството надбягвания с коне/кучета.
        Финансови услуги:
            4829 – банкови парични преводи;
            5960 – директен маркетинг – застрахователни услуги;
            6012 – финансови институции – стоки;
            6051 – нефинансови институции – чуждестранна валута, парични преводи (без банков превод) и пътнически чекове;
            6211 – брокери/дилъри на ценни книжа;
            6300 – Застрахователни продажби/гарантиране на емисии;
            6540 – Нефинансови институции – Покупка или зареждане на карта със заредени средства;
            9702 – Спешни услуги GCAS (Global customer assistance services).
        Пари в брой:
            6011 – Теглене на пари от банкомат;
            6010 – ръчно теглене на пари в брой (например от гише).
    Плащания, направени с карти, издадени след началото на съответния етап на Промоцията (15 Април 2021 г., съответно 15 Май 2021 г.);
    Трансакции за теглене на пари в брой чрез ATM (банкомат), в банков клон/бизнес център или всеки друг начин за теглене на пари в брой.

За всеки етап на Промоцията (общо 2 етапа) се теглят следните награди измежду всички участници, направили поне един брой валидно плащане или плащания на обща стойност от минимум 50 (петдесет) лева с ДДС през периода на съответния етап на Промоцията:
За първи етап: 2500 броя награди, всяка от които по 50 лева.
За втория етап: 2500 броя награди, всяка от които по 50 лева.

Печелившите участници ще бъдат определени на случаен принцип чрез специализиран софтуер и в присъствието на нотариус. При всяко теглене ще се определят съответният брой печеливши.

Датите за тегленията на наградите за съответния етап са както следва:

    За първия етап – теглене на 21 май 2021 г.
    За втория етап – теглене на 18 юни 2021 г.

Допълнително за всеки от етапите на Промоцията ще бъдат изтеглени на случаен принцип и по 100 броя резервни Печеливши Участници.

Всяка спечелена награда ще бъде преведена директно към картовата сметка, свързана със съответната Участваща карта, която е използвана за извършване на съответното печелившо плащане по следния график:

    За първия етап – до 30 юни 2021 г.
    За втория етап – до 31 юли 2021 г.

В банковото извлечение преводът ще бъде посочен като „Visa Promotion Money back“.

Участниците разбират и се съгласяват, че Организаторът няма да търси други начини за предоставяне на наградата, различни от директно плащане към картовата сметка, свързана със съответната Участваща карта, която е използвана за извършване на съответното печелившо плащане.

Участниците в промоцията се съгласяват, че картовата сметка, свързана със съответната Участваща карта, която е използвана за извършване на съответното печелившо плащане, следва да е активна и валидна към момента на получаване на наградата. Ако сметката е закрита или блокирана (неактивна), Печелившият губи правото да получи наградата. В този случай, наградата се получава от първия резервен печеливш участник. В случай че и неговата Участваща карта е неактивна или невалидна, наградата се получава от втория резервен печеливш участник, което правило се повтаря до валидно получаване на наградата или до изчерпване на броя на резервните Печеливши Участници. Правилата по предходните две изречения се прилагат и когато Печеливш Участник е получил наградата по сметката си, но се е отказал от нея (върнал я е на Организатора).

В случай че Участник не желае да получава награда/и по настоящата Промоция или Печеливш Участник иска да върне получена вече награда по настоящата Промоция, то той трябва да информира за това Организатора на промоционалния имейл visa@usefulmarketing.info или по телефон – с обаждане на „горещата линия“ на Промоцията на номер 0800 12020 (безплатно за цялата страна, с изключение на обаждания от крайни потребители на фиксираната мрежа на VIVACOM, свързани с централи без възможност за таксуване по време, които заплащат един импулс независимо от продължителността на разговора) в работни дни между 10 ч. и 18 ч. Горещата линия ще бъде активна до 31 юли 2021 г. Съответният Участник ще получи информация с указания за това как следва да върне получената награда.

Всеки Печеливш, физическо лице, който е получил награда, е длъжен да декларира и внесе дължимия данък върху дохода, представляващ сумата на получената награда, съгласно сроковете и изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“). 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара