Спечелете ваучери за закуска, сандвичмейкъри, тигани и комплект чинии от Queen's

Краен срок - 28 март 2021

Всеки, който желае да участва в Играта, трябва, в периода от 09:00 ч. на 22.02.2021 г.
до 23:59 ч. на 28.03.2021 г.:
- да попълни тест, отговаряйки на 4 кратки въпроса, представени схематично, на база на които ще получи отговор, като коя известна личност закусва;
- да се регистрира в съответната секция на https://promo.queens.bg/
- да сподели получения резултат на https://promo.queens.bg/ в личния си профил във facebook

Всеки регистрирал се може да попълни „теста“ неограничен брой пъти, което увеличава възможността му да спечели награда.

Като уникален идентификатор за всяка регистрация се приема посоченият имейл адрес. Всички регистрации, при които е посочен един и същ имейл адрес, ще бъдат отнасяни към един и същ Участник. За да могат всички регистрации, извършени от даден участник да бъдат правилно отчетени, при всяка регистрация на нов попълнен тест, трябва да се използва един и същ електронен адрес.

Всеки участник има право да спечели само 1 награда. Така например, ако участник, който вече е бил изтеглен като печеливш веднъж, не участва в томболата за награди за следващи тегления, независимо дали отново е попълнил и регистрирал тестове на сайта.

Участието в Играта не е обвързано с покупка.

Наградите са разпределени по периоди и се теглят на седмична база. Пoпълването на тестове, регистрирано през определения период (1 седмица), участва в тегленията на награди и през целия период на играта, стига да НЕ е изтеглен за печеливш през изминала седмица/период.

Седмичните периоди и датите за тегленията на награди са, както следва:
- За Период 1: теглене на 02.03.2021г
- За Период 2: теглене на 09.03.2021г
- За Период 3: теглене на 16.03.2021г.
- За Период 4: теглене на 23.03.2021г
- За Период 5: теглене на 30.03.2021г

Награди:
- 5 броя Голяма награда - месечен ваучер за 4 броя закуски за семейството с обща стойност - 200 лв. /закуските се осигуряват от Организатора за семейството само в съботни дни, след предварителна уговорка със спечелилите/.
- 20 броя Тиган Brabantia 25 cm, за палачинки;
- 15 броя Сет чинии за закуска;
- 15 броя Тостер гофретник;

Наградите се теглят на седмична база на томболен принцип, чрез специализиран софтуер, както следва:
- 1 брой Голяма награда - месечен ваучер за 4 броя закуски за семейството на обща стойност - 200лв);
- 4 броя Тиган Brabantia 25 cm, за палачинки;
- 3 броя Сет чинии за закуска;
- 3 броя Тостер гофретник;

Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на лице, различно от
участника.

Не се допуска замяна на наградата с нейната парична равностойност или друг предмет.

Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическнанаградатаите лица облагаеми с
окончателен данък в размер на 10% са всички предметни награди с пазарна стойност над
100 (сто) лв. от участие в игри, при които печалбата се определя на случаен принцип.

Дължимият данък е за сметка на участника и се удържа и внася от Организатора.
- В настоящата игра, Организаторът ще начисли за своя сметка, декларира и внесе дължимия
данък.
- За тази цел всеки печеливш получава от Организатора приемо - предавателен протокол, в
който, при получаване на наградата, е необходимо да попълни пълното си име, ЕГН/ ЛНЧ и
адрес, да подпише и да върне на Организатора, като необходимо условие за получаване на
наградата.
- Организаторът включва информацията за получателя и стойността на получената предметна
награда в справка, която подава към Националната агенция по приходите.
- Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с
декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за
нейното деклариране от страна на участника.

Печелившите участници ще бъдат публикувани на страницата https://promo.queens.bg/

Всеки спечелил потребител ще получи уведомление от Организатора на електронната поща, с която е направил своята регистрация. В случай, че не отговори в рамките на 7 дни, то Организатора ще уведоми спечелилия победител и на предоставения телефонен номер, в случай че е посочен по време на регистрация.

Всеки спечелил потребител следва да попълни информацията на специално създадената форма за попълване на адресни данни, необходими за изпращане на наградата,която ще получи на електронната си поща, която е попълнил при регистрация. Данните трябва да се попълнят и изпратят не по-късно от 10 дни, считано от получаването на е-мейла по т.16, като в противен случай участникът губи правото си на получаване на награда.

Всеки печеливш участник следва да получи наградата си в рамките на 30 работни дни, считано от обявяването на резултатите от последното теглене или от изпращането на точно попълнена контактна форма от страна на спечелилия.

Организаторът започва изпращането на седмичните награди след края на всеки отчетен период и след получени данни на всеки един от изтеглените печеливши.

Ако в рамките на срока, описан в точка 18, Организаторът не може да се свърже с печеливш участник на посочената от него електронна поща или предоставен телефонен номер, или ако се окаже, че участникът не отговаря на условията за участие в Играта, той губи правото си над наградата.

Наградата се изпраща чрез „Speedy” на посочения от печелившия адрес за доставка, съгласно т.17от настоящите правила. Тези срокове могат да подлежат на промяна, при наличието на форсмажорни обстоятелства.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара