Спечелете GiftCard с 500 лв. и 500 карти с по 10 лв.

Краен срок - 27 декември 2020

Механизъм на Кампанията и условия за участие: 

В периода от 00:00 ч. 16.11.2020 до 23:59 ч. на 27.12.2020 г. включително, до изчерпване на количествата, всеки Участник, който закупи физическа карта GiftCard Mastercard от офис на Организатора и/или офис на негов Партньор и/или чрез уебсайт www.giftcard.eu, получава регистрационен код под формата на скреч карта при заплащане на цената за GiftCard в офис на Организатора и/или офис на негов Партньор или получава регистрационен код при завършване на поръчката за GiftCard при закупуването й от уебсайта giftcard.eu и заплащане на цената онлайн или с наложен платеж. 

Всеки Участник, получил регистрационен код, съгласно предходния параграф, трябва да се регистрира на следния адрес www.giftcards.eu/promo, като попълни своите Име, Фамилия, Имейл адрес (същият имейл адрес, използван за регистрация на сайта giftcards.eu), Телефон и Регистрационния код, който е получил. С извършването на регистрация по гореописания начин, всеки Участник приема и се съгласява на стоящите условия за Кампанията. 

Участието в Кампанията е доброволно и не е ограничено в броя закупени GiftCard и регистрирани регистрационни кодове. Всеки Участник може да участва в Кампанията многокартно в рамките на Периода на Кампанията. 

Организаторът предоставя следните награди за печелившите участници в Кампанията: 

- 500 (петстотин) виртуални GiftCard на стойност от по 10.00 (десет) лева всяка, със срок на валидност 2 (два) месеца, считано от датата на издаване. След изтичане на срока на валидност по предходното изречение виртуалните GiftCard автоматично се закриват и стойността по тях не може да се използва независимо дали виртуалната Giftcard е била активирана или не. Правилата за ползване на виртуалните Giftcard са регламентирани в Общи условия за GiftCard, налични на уебсайта giftcards.eu, и 

- Голяма/та награда – 1 (един) брой GiftCard на стойност 500.00 (петстотин) лева. 

Наградите не може да бъдат заменяни/разменяни, включително не може да бъдат заменяни/разменяни за тяхната парична равностойност. Наградите не може да бъдат прехвърляни на трети лица. 

Всеки понеделник през Периода на кампанията Организаторът ще изтегля на случаен принцип по 100 (сто) печеливши участници, които са изпълнили условията за участие по настоящия раздел. Всеки изтеглен печеливш Участник получава награда виртуална GiftCard на стойност 10.00 (десет) лева. Всеки печеливш Участник получава наградата си на имейл адреса, който Участникът е регистрирал за участие в Кампанията, съгласно условията по -горе. 

Тегленето на печелившите участници, които ще получат виртуални GiftCard всяка на стойност от по 10.00 (десет) лв., се извършва на следните дати: 23.11.2020 г.; 30.11.2020 г.; 07.12.2020 г.; 14.12.2020 г.; 21.12.2020 г. Печелившите участници ще бъдат обявени на уебсайта giftcards.eu в срок от 24 (двадесет и четири) часа, считано от приключване на тегленето. Организаторът има право да провери участието на всеки печеливш Участник като изисква за проверка неговата скреч карта с печелившия регистрационен код и/или като провери/сравни регистрирания имейл адрес/ номер на поръчка на печеливш Участник. В такъв случай печелившият Участник е длъжен да предостави на Организатора своята скреч карта с печелившия регистрационен код в срок от 7 (седем) дни, считано от момента на поискване от Организатора. Организаторът има право да извършва комплексна проверка на самоличността на всеки печеливш Участник, включително има право да изисква печелившите Участници да предоставят валиден документ за самоличност. Виртуалните GiftCard се изпращат на печелившите участници на имейл адреса им, който са регистрирали за участие в Кампанията, съгласно условията по-горе, в срок от 48 (четиридесет и осем) часа, считано от приключване на тегленето или предоставянето на скреч картата. 

На 28.12.2020 г. Организаторът ще изтегли на случаен принцип Участника, който ще спечели Голямата награда GiftCard на стойност 500.00 (петстотин) лева. Организаторът ще изтегли печелившия Участник измежду всички участници в Кампанията за целия Период на Кампанията, включително и тези Участници, които са спечелили виртуална GiftCard. Организаторът има право да провери участието на печелившия Участник като изиска за проверка неговата скреч карта с печелившия регистрационен код и/или като провери/сравни регистрирания имейл адрес/номер на поръчка на печеливш Участник. В такъв случай печелившият Участник е длъжен да предостави на Организатора своята скреч карта с печелившия регистрационен код в срок от 7 (седем) дни, считано от момента на поискване от Организатора. Организаторът има право да извършва комплексна проверка на самоличността на печелившия Участник, включително има право да изисква печелившият Участник да предостави валиден документ за самоличност. 

В срок до 10 (десет) работни дни след изтегляне на спечелилия Голямата награда - GiftCard на стойност 500.00 лв., но не по-късно от 07.01.2021 г., Организаторът се свързва с печелившия Участник чрез някое от средствата за контакт, предоставени от Участника при регистрацията му за Кампанията – имейл адрес и/или телефон, за да бъде потвърдено получаването на наградата. В случай, че Организаторът не успее да се свърже с печелившия участник и печелившият участник не потвърди получаването на наградата/ не предостави регистрационния си код за проверка от Организатора в срок до 07.01.2021 г., Организаторът има право да не предостави наградата. 

Организаторът връчва на печелившия Участник Голямата награда GiftCard на стойност 500.00 лв. в определен от Организатора негов обект и на определена от Организатора дата, за което уведомява печелившия Участник в срок не по-малко от 5 дни предварително, като връчването се осъществява не по късно от 12.01.2021 г. Организаторът връчва наградата след надлежно подписан Приемо-предавателен протокол и след успешна комплексна проверка на самоличността на печелившия Участник и проверка на регистрирания имейл адрес за направена поръчка. В случай, че печелившият Участник не се яви да получи наградата си, съгласно указанията на Организатора и/или откаже да подпише Приемо-предавателен протокол и/или Организаторът не може да установи и провери самоличността на печелившия Участник, то печелившият Участник няма право да получи Голямата награда. Връчването на наградата може да бъде публично събитие. 

Всички печеливши Участници ще бъдат обявени на уебсайта giftcards.eu/promo. Информация за печелившите участници и спечелените награди се съхранява при Организатора. Организаторът няма задължението да осъществява каквато и да е кореспонденция, свързана с Участниците, които не са спечелили, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили. Организаторът не носи отговорност, в случай, че печеливш Участник не упражни правото си да получи и/или използва получената награда съгласно условията и процедурата в настоящите условия. Организаторът няма задължение да съхранява Наградите за неограничен период. Организаторът не предвижда получаване на наградата на по-късен етап. Всякакви законови задължения от данъчно, осигурително или друго естество, дължими от печелившите участници във връзка със спечелената награда, са изцяло отговорност и в тежест на печелившите участници.

Наградата е с пазарна стойност над 100.00 лв. с ДДС. С получаването на такава награда печелившият Участник се счита за уведомен, че стойността на наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 35, във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. По повод задължението на Организатора да подава справка за изплатените доходи, Печелившият се задължава, като необходимо условие за получаване на награда, да предостави информация относно своите пълни имена и ЕГН, които ще бъдат третирани и обработени като лични данни по реда на настоящите правила. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на Печелившия. Чл. 5. Всеки Участник има право да се откаже от участието си в настоящата Кампания като изпрати писмено уведомление до адреса на Организатора, посочен в Раздел I. Чл. 6. Броят физически карти GiftCard Mastercard е ограничен. При изчерпване на количествата физически карти, преди изтичане на Периода на Кампанията, Кампанията се прекратява.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара