Избери любим вкус Merci и спечели 60 карти с по 99 лв. всяка

Краен срок - 16 януари 2021

Кампанията ще бъде проведена на 2 отделни периода:

    Период 1 – от 16.11 – до 16.12.2020г.
    Период 2 – от 17.12 – до 16.01.2021г.

За всеки отделен период, ще бъдат раздавани различни награди, описани по-долу в раздел 5.

В Кампанията имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години.

Управителите и служителите на Възложителя, управителите и служителите на Организатора и всички свързани с тях дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Кампанията, както и членове на техните семейства, нямат право да участват в Кампанията.

Всички лица,  избрали любим вкус и регистрирали се на специално изградената за целите на кампанията онлайн платформа – www.merci-promo.bg  участват в тегленията за месечна награда – 1 от общо 60 на брой награди за всеки един от месеците/периодите на Кампанията.

За целите на регистрацията Участникът следва да въведе своите данни – имена, и-мейл адрес, телефонен номер във формата за регистрация на адрес  www.merci-promo.bg

Регистрацията трябва да се е случила в един от периодите на кампанията.

Избирането на печелившите („Печеливш/и“) и предоставянето на наградите се извършва при спазване на следните условия:

НАГРАДИ – Период/Месец 1 – от 16.11 – до 16.12.2020г.

    Месечни награди:

Всички лица,  избрали любим вкус и регистрирали се на специално изградената за целите на кампанията онлайн платформа – www.merci-promo.bg могат да участват в тегленията за месечна награда  за периода –  подаръчна предплатена карта захранена със сума от 99 лв. В рамките на периода на кампанията ще бъдат раздадени общо 30 на брой за всеки един от периодите или общо 60 на брой за двата периода на кампанията!

НАГРАДИ –Период 2 – от 17.12 – до 16.01.2021г.

    Месечни награди:

Всички лица,  избрали любим вкус и регистрирали се на специално изградената за целите на кампанията онлайн платформа – www.merci-promo.bg могат да участват в тегленията за месечна награда  за периода –  подаръчна предплатена карта захранена със сума от 99 лв. В рамките на периода на кампанията ще бъдат раздадени общо 30 на брой за всеки един от периодите или общо 60 на брой за двата периода на кампанията!

Всеки Участник има правото на един брой регистрация общо за двата периода на кампанията, като с дадената регистрация той има право да участва само в тегленията за съответния период в рамките, на който е извършена регистрацията.

Като уникален идентификатор за всяка регистрация се приема посочените имена, телефонен номер и  имейл адрес. Всички регистрации, при които е посочен един и същ имейл адрес или телефонен номер, ще бъдат отнасяни към еднo и същo лице – Участник.

При завършване на регистрацията Участникът трябва да потвърди, че се е запознал и приема настоящите Официални правила на Кампанията, както и да даде съгласието си за събиране и обработка на неговите лични данни. Преди завършване на регистрация всеки Участник има възможност (без да бъде задължен) да избере дали би желал да предостави съгласието за целите на директния маркетинг.

Възложителят и Организаторът не носят отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Кампанията поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол, като: случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа на Интернет, услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора и Възложителя.

Възложителят и Организаторът не гарантират, че достъпът до промоционалната секция на интернет страницата www.merci-promo.bg и възможността за регистрация за участие в Кампанията ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън техния контрол. Възложителят и Организаторът не носят отговорност за загуба на съхранявана информация поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Кампанията, доколкото не може да им бъде вменена вина за загубата.

Регистрациите, направени в даден период/ месец, участват в тегленията на награди само за съответния период/месец и не могат да участват в тегленията за награди за други/следващи периоди/месеци.

Месечни награди:

    Период 1 – от 16.11 – до 16.12.2020г – подаръчна предплатени карта захранена със сума от 99 лв. В рамките на първият период на кампанията ще бъдат раздадени общо 30 на брой.
    Период 2 – от 17.12 – до 16.01.2021г.– подаръчна предплатени карта захранена със сума от 99 лв. В рамките на първият период на кампанията ще бъдат раздадени общо 30 на брой.

Печелившите Участници ще бъдат определени на случаен принцип в присъствието на нотариус.

Промоционалните периоди и датите за тегленията на месечни награди са както следва:

    Период 1 – от 16.11 – до 16.12.2020г.– Дата на теглене – 22.12.2020г.
    Период 2 – от 17.12 – до 16.01.2021г. – Дата на теглене – 22.01.2021г.

Освен Печелившите Участници на всяка дата на теглене ще бъдат изтегляни и по 5 резервни печеливши, в случай че някой (някои) първоначално изтеглен Печеливш не може да бъде открит, за да получи наградата си.

Всички Печеливши ще бъдат уведомени за спечелените от тях награди от Организатора. Печелившите трябва да посочат адрес за получаване на тяхната награда – информацията ще послужи на Организатора с цел подготовка и разпространение на спечелените награди.

Всички месечни награди ще се получават лично от изтеглените Печеливши по куриер в срок до 30 дни след получаване на коректен адрес за доставка на наградата.

Всички награди ще се получават лично от Печелившите.

В случай че награда е спечелена от Печеливш, който е подал неточни или непълни данни и не може да бъде открит в рамките на 72 часа, тя ще бъде предоставена на следващия по ред резервен печеливш.

Стойността на наградите раздавани в периода на Кампанията не надвишава 100 лв. с ДДС.

Информация за Кампанията може да бъде получена на промоционалния имейл info@merci-promo-debit.stage.sto.adacor.net или по телефон – с обаждане на обявените за връзка на промоционалната страница – www.merci-promo.bg

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара