Спечелете 2000 ваучера по 100 лв. от BILLA

Краен срок - 21 октомври 2020

Какво е рожден ден без подаръци?!

Този път, рожденикът е подготвил цели 2000 изненади за гостите на двадесетия си юбилей.
Как може да получиш награда?

Пазарувай в BILLA с BILLA Card за минимум 15 лв. от 24.09 до 21.10, регистрирай кода от касовата бележка и участвай в томбола за 2000 ваучера за пазаруване, всеки на стойност 100 лв.

Кампанията се организира и провежда във всички магазини BILLA на територията на България.

След приключване на кампанията ще бъде проведена томбола с награди, в която на случаен принцип ще бъдат изтеглени 2000 (две хиляди) печеливши кода от касови бележки, регистрирани по указания в настоящите правила начин. В томболата ще бъдат изтеглени и 50 (петдесет) резервни кода, чието предназначение и използване е описано по-долу в настоящите правила. На тегленето на томболата ще присъства нотариус и ще бъде съставен протокол, заверен от нотариуса, в който ще бъдат посочени печелившите и изтеглените резерви.

Наградите в томболата са 2000 (две хиляди) бр. електронни подаръчни ваучера всеки един от тях на стойност 100 (сто) лева, които ще бъдат раздадени на притежателите на 2000 (две хиляди) кода, генерирани върху съответните касови бележки, които са били регистрирани по указания в настоящите правила начин и изтеглени като печеливши. Повече за електронните подаръчни ваучери може да научите на https://www.billa.bg/za-billa/vaucheri/podaruchen-elektronen-vaucher .

Електронните подаръчни ваучери могат да се ползват във всички магазини BILLA на територията на България. Възможността за ползването на ваучерите не е ограничена със срок и е до изчерпване на паричната наличност в съответния ваучер. След изчерпване на наличността по електронния ваучер по своя преценка притежателят му може да го зарежда за своя сметка и да продължи да го използва.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Право на участие в томболата имат всички дееспособни физически лица, навършили 18 години, които са направили покупка с BILLA Card (наричана по-долу карта BILLA) при условията, описани по-долу.

За участие в томболата е необходимо в периода на Кампанията да бъде извършена еднократна покупка (покупка с една касова бележка) в магазин BILLA на стойност минимум 15 лв. с карта BILLA. За участие в томболата се взема предвид крайната дължима от клиента стойност на покупката в касовата бележка след приспадане на съответните отстъпки за притежатели на BILLA.

При покупка, съответстваща на горните условия, на касовия бон се отпечатва автоматично генериран код, който клиентът следва да регистрира на www.billapromo.bg за участие в томболата до 21.10.2020 г. (включително). За еднократна покупка на стойност минимум 15 лева на касовата бележка се отпечатва само един код независимо от максималната стойност на покупката.

При регистрация на кода от касовата бележка на www.billapromo.bg клиентът въвежда освен него и следните данни във връзка с участието му в томболата - име и фамилия, телефон за връзка, баркод номер на BILLA картата, която е използвана при покупката. След въвеждане на посочените данни и информация клиентът завършва регистрацията, натискайки бутона „Изпрати“.

След извършване на регистрацията, описана по-горе, клиентът участва в томболата чрез регистрирания от него код от касовата бележка. Всеки клиент има право да регистрира неограничен брой кодове от касови бележки, което увеличава шанса му за спечелване на награда от томболата. Един участник може да спечели една награда независимо от броя на кодовете, които е регистрирал. Клиентът трябва да запази касовата бележка за покупката поне до един месец след изтегляне на томболата, тъй като представянето на касовата бележка е едно от условията за получаване на награда.

На 22.10.2020 г. ще бъде проведена томболата и ще бъдат изтеглени 2000 (две хиляди) печеливши кода от касови бележки и 50 (петдесет) резерви (резервни кода). Тегленето се извършва на случаен принцип, като печелят само валидни кодове, надлежно регистрирани от участниците по реда, описан в настоящите правила. Ако при регистрацията в резултат на техническа грешка или по друга причина клиент е регистрирал неверен/непълен код, този код не му дава право да спечели награда. Невалидните (неверни/непълни) кодове се заместват от резервните кодове по реда на тяхното изтегляне.

На тегленето на томболата ще присъства нотариус и ще бъде съставен протокол, заверен от нотариуса, в който ще бъдат посочени печелившите и изтеглените резерви.

На 23.10.2020 г. изтеглените 2000 (две хиляди) печеливши кодове ще бъдат обявени на www.billapromo.bg. Освен печелившите кодове на посочената страница се обявяват още: първо (собствено) име и първа буква от фамилното име на спечелилите лица (имената, с които са се регистрирали за участие в томболата). Всеки клиент с регистриране на кода си за участие в томболата дава съгласие за обявяване на данните, посочени по-горе по указания начин на горепосочената страница.

В срок до 10 (десет) календарни дни, считано от обявяването на печелившите по реда на т. 8.1., всеки от печелившите трябва да се обади на телефон 0700 120 10 (на цената на един градски разговор според тарифния план) и да предостави следните данни за получаване на наградата си: данни за идентификация – две имена и баркод номер на притежавана карта BILLA, използвана при покупката с печелившия код от касова бележка. Ако печеливш не се свърже на клиентския телефон и не предостави посочените данни в гореописания срок, той губи правото да получи наградата си. В този случай за получаване на наградата се свързваме по телефона със съответната изтеглена резерва по реда на изтеглянето им в 5-дневен срок от изтичане на срока по изречение първо.

Наградата се получава в избрания от печелившия магазин BILLA. Крайният срок за получаване на наградата от съответния посочен от спечелилото лице магазин BILLA е 30.11.2020 г., при условие, че печелившият е предоставил всички необходими данни за получаване на наградата по реда на предходните точки. Всички претенции за награди, предявени след определения краен срок, се считат за невалидни.

Наградите се получават в избрания от печелившия магазин BILLA. При получаване на наградата печелившият трябва да предостави: карта BILLA, с която е направил покупката, касова бележка за покупката с отпечатания на нея код, регистриран за участие в томболата и изтеглен като печеливш и да удостовери самоличността си с документ за самоличност. При несъвпадане на баркод номера на карта BILLA с отпечатания на касовата бележка номер на BILLA карта, използвана при покупката или при несъвпадане на кода на касовата бележка с изтегления печеливш код спечелилият участник губи правото да получи награда. Наградата не може да бъде получена и ако има несъответствие между имената на съответното спечелило лице, въведени на www.billapromo.bg при регистрация на кода и тези по документ за самоличност.

За предаване и получаването на наградата се подписва приемо-предавателен протокол в два екземпляра.

В случай, че спечелил участник не отговоря на някое от изискванията, посочени в настоящите официални правила за провеждане на Кампанията, същият губи правото да получи награда.

БИЛЛА не носи отговорност в случай, че клиент не е успял да се регистрира за участие в томболата, поради технически проблем с уеб сайта. Възможно е регистрацията да е временно недостъпна, поради голям брой заявки за регистрация.

БИЛЛА не носи отговорност спрямо спечелил участник, предоставил невалиден телефон за контакт или неявил се да получи наградата в указания срок.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара