Спечелете ваучери по 90 лв. и селекция продукти Kitkat


Краен срок - 19 юли 2020

Една Коледа съвсем не ни стига!

Затова в разгара на юли, съвсем тържествено отново празнуваме Christmas in July. И за да бъде идилията пълна, а удоволствието от шопинга – така сладко, KITKAT се включва в нашия празник с нов и неустоим KITKAT Gold. И с още много изненади…

За да участват в Кампанията, участниците трябва по време на Кампанията в периода, определен в Раздел 2, чл. 2.1. да са регистрирали поръчка на Платформата „Fashion Days” на стойност на включените в поръчката артикули, предлагани на Платформата Fashion Days, най-малко 20 лв. с ДДС (преди прилагане на такса за доставка, такса за обработване на плащане при доставка или други такси съгласно ОУ на Платформата „Fashion Days”), и да са осъществили успешно плащане на същата към датата на осъществяване на тегленето на наградите в Кампанията. В кампанията участват поръчки, включващи които и да е от предлаганите на Платформата “Fashion Days” артикули в посочения период, независимо дали тези артикули участват в друга текуща кампания на Платформата “Fashion Days” или не.
Един участник може да участва в Кампанията с повече от една поръчка, която отговаря на условията на настощия Правилник.

Участието в Кампанията е обвързано със задължение за покупка на стока или услуга от платформата на Организатора съгласно условията на настоящия Правилник.

Всеки участник, взел валидно участие съгласно настоящите правила участва в тегленето за разпределяне на наградата съгласно Раздел 6 по-долу.

Един участник може да спечели повече от една награди в Кампанията.

Наградите в Кампанията, предлаганa от Организатора, са описани в уводната част на настоящия Правилник и представляват 30 (тридесест) Награди, всяка от които е съставена от 1 (един) брой Ваучер за пазаруване на Платформата fashiondays.bg на стойност 90 лв. (наричан по-долу „Наградите ваучери“) и селекция от продукти „Kitkat” (наричани по-долу „Предметните награди“), включваща следните продукти: KITKAT Chunky (млечен – 3 бр., лешник – 3 бр., бял – 3 бр., фъстъчено масло 3 бр.), KITKAT 4Fingers (млечен – 3 бр., бял 3 бр., 70% Dark 3 бр., Gold – 5 бр.), KITKAT Senses 2 бр., KITKAT PopChoc 2 бр.
Печелившите участници ще бъде уведомен от Организатора за спечелената награда на 27.07.2020 г. чрез обявяване публично на адрес: https://sites-bg.fashiondays.com/christmas-in-july на номерата на спечелилите поръчки. В рамките на 1 работен ден след обявяването на спечелилите, Организаторът ще се свърже с тях чрез имейл съобщение, до имейл адреса, свързан с акаунта на участниците на Платформата fashiondays.bg. Чрез така посочения имейл на всеки спечелил участник ще бъде предоставен кода на ваучера за пазаруване във Fashion Days и всеки спечелил участник ще бъде помолен да даде уточняващи данни за целите на доставката на предметните награди. В случай че до една седмица (7 календарни дни), спечелилият Предметна награда участник не уточни детайли за доставка на Предметната награда с Организатора, участникът губи правото си да получи спечелената Предметна Награда.

В случай, че стойността на спечелената непарична награда (награда ваучер плюс предметна награда) надхвърля приложимите съгласно закона стойности, за които се изисква начисляване на данък, в имейла, с който Организаторът се свърза със спечелилите участници, Организаторът ще изиска от спечелилите участници три имена / търговско наименование, ЕГН /ЕИК и адрес за доставка на Предметните Награди. Предоставянето на тези данни от всеки спечелил участник, ще бъде единствено и само за целите на предоставяне на наградите на спечелилия Участник, и, в случай, че това се налага, за целите на счетоводното и данъчно отчитане при спечелване на непарични награди съгласно приложимото законодателство. В случай, че за Организатора съществуват или бъдат наложени и други законови задължения за отчитане на предоставените съгласно Кампанията награди, Оргнизаторът си запазва правото да изиска от спечелилия Участник и други данни, в изискуемия от закона вид и обем.

Предметните Награди ще бъдат изпратени по куриер в рамките на 10 работни дни след спечелването им на адрес, предоставен от спечелилите ги.

В случай, че печелившият участник доброволно върне наградата, стойността й няма как да бъде заменяна и нейната стойност няма да бъде възстановявана/изплащана/предоставяна на печелившия.

Печелившият няма право да иска наградата или част от нея да му бъде изплатена в брой и/или разменяна и/или заменяна с паричната й равностойност.

Получаването на наградата няма да е свързано с допълнителни разходи за доставка и транспорт за печелившия.

Наградите Ваучери се считат за предоставени на спечелилия участник чрез изпращенето на кода на съответния ваучер на имейл адреса на спечелилия участник, свързан с акаунта на участника в Платформата Fashion Days.
Наградите Ваучери имат срок на валидност, в рамките на които могат да бъдат използвани, който срок ще бъде комуникиран в имейла за предоставянето им на печеливш участник, но не може да бъде по-кратък от 1 (един) месец от изпращането им на спечелилия участник.

Във всеки един момент на посочения по-горе срок на валидност, участникът може да използва ваучера си в онлайн платформата за пазаруване на “Fashion Days”: https://www.fashiondays.bg/ или мобилното приложение Fashion Days чрез въвеждането на номера/кода на ваучера в полето за въвеждане на кодове на ваучери при осъществяване на поръчка на този сайт, а именно, в секцията: ‚Добави ваучер“ и прозореца за попълване: „Имате ли промо код“, които се визуализират по време на процеца на осъществяване на поръчка на сайта https://www.fashiondays.bg/ преди „Потвърждение за плащане“. Всеки ваучер е възможно да бъде използван само в съответствие с условията им за ползване https://www.fashiondays.bg/page/terms/ , като трябва да се ползва еднократно, тоест Участникът спечелил ваучер трябва да го използва наведнъж. За избягване на съмнение, ваучерите могат да се използат единствено за реализиране на покупка на продукт/и от Платформата Fashion Days, като стойността им се намалява от основната стойност на избрания/те от спечелилия ваучера потребител продукт/и в рамките на една заявка за поръчка , и не могат да се използват за приспадане / намляване на стойността на таксите за доставка, таксата за обработка на плащане при доставка или други такси, ако такива са приложими съгласно Общите условия на Платформата Fashion Days. Непредоставянето на посочените съгласно настоящия Правилник данни от страна на участника може да бъде пречка за предоставяне на спечелената награда в нейната цялост.

Награди-ваучери, които не са заявени/ползвани от печелившия (ите) в рамките на периода до изтичане на тяхната валидност, както същият е надлежно съобщен на спечелилия участник в уведомителния имейл за спечелването им, ще се считат за нежелани и печелившият (ите) губи право да ги ползва.

Тегленето на печелившите ще бъде проведено на 27.07.2020 г.. чрез платформата https://www.miniwebtool.com/random-picker/ от лица, определени от Организатора.
Тегленето ще се извърши на база на номерата на реализирани поръчки, отговарящи на условията на настоящия Правилник, в периода на Кампанията, с които участниците участват в настоящата игра. Номерът на поръчката представлява уникален идентификационен код, който системата на Fashion Days дава автоматично на всички осъществени чрез нея поръчки, и който е на разположение на потребителя, осъществил такава поръчка, в клиентския профил на потребителя, секция „Моите поръчки“, както и в потвърдителните съобщения по имейл за успешно осъществена поръчка.  Fashion Days няма да предоставя данни за участниците на горепосочената платформа, а само номерата на поръчките на участниците. В случай, че по време на тегленето, като печеливша бъде изтеглена поръчка, която не отговаря на изискванията на чл. 3 и 4 от настоящия Правилник, същата ще бъде дисквалифицирана като печеливша и на нейно място ще бъде изтеглен нов печеливш номер на поръчка, който ще бъде обявен като печеливш.

Всякакви допълнителни законови задължения от данъчно или друго естество, дължими във връзка със спечелена награда, са изцяло отговорност и в тежест на печелившия. В случай, че приложим закон задължава Организатора да удържи и/или внесе приложим във връзка с наградата данък, Организаторът ще извърши това по предвидения в закона ред. Такова удържане и/или внасяне не освобождава печелившия участник от предвидени в закон задължения да декларира получената награда.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара