Спечелете 20 броя хранителен екстрактор модел NUTRIBULLET 600 RED


Краен срок - 5 юли 2020

Правото на участие в Играта, респективно правото да бъде спечелена награда е обвързано с покупка на стоки от търговски обект на ТВ „Билла България“ ЕООД, намиращ се на територията на Република България. Изчерпателен списък на всички търговски обекти на ТВ „Билла България“ ЕООД, които участват в играта, наричани по-долу „търговски обекти на „Билла България“ ЕООД“, е посочен в Приложение №1 към настоящите правила . Правото на участие е обвързано с изпълнение на следните условия:

Едновременното закупуване на най-малко 3 /три/ броя продукти с марка Активиа с плодове 280г. (АКТИВИА Ягода 280г., АКТИВИА Ананас 280г., АКТИВИА Череша 280г., АКТИВИА с плодове/горски плодове 280г., АКТИВИА с плодове праскова/маракуя 280г., АКТИВИА Гуава и Драконов плод 280г., АКТИВИА Киви,Манго и Банан 280г.)/наричани за краткост промоционални продукти/ едновременно от търговски обект на „Билла България“ ЕООД през периода на провеждане на Играта.

Създаване на акаунт на уебстраницата www.activiapromo.bg и регистрация на четирицифрения код на фискалния бон , удостоверяващ покупкатата. (виж Раздел IV „Механизъм на участие в играта“).

Участниците, регистрирали фискални бонове, отговарящи на описаните по-горе условия, участват в общо 4 броя томболи за спечелване на общо 20 /двадесет/ броя награди хранителен екстрактор Nutribullet, модел NUTRIBULLET 600 RED. След изтеглянето на всяка от 4-те седмични томболи ще бъдат раздадени по 5 /пет/ награди.

Всяка регистрация на фискален бон представлява една възможност за печалба. Всеки участник може да регистрира повече от един бонове, но не повече от 5 /пет/ в рамките на един и същи ден.

Забележка: Ако един фискален бон удостоверява покупка на 6, 9, 12 или по-голям брой промоционални продукти, кратен на 3, регистрацията на този бон се брои за една регистрация и този бон може да бъде регистриран само веднъж. Пример: при едновременно закупуване на 6 /шест/ броя промоционални продукти от обект на „Билла България“ ЕООД, , покупката следва да бъде удостоверена с 2 /два/отделни фискални бона и да бъдат извършени две отделни регистрации на всеки от фискалните боневе.

Всеки участник има право да спечели и да получи само една награда. Веднъж спечелил награда, участникът губи правото си на участие в следващите томболи, респективно възможността си да спечели повторно.

обедителите се определят чрез специално разработен за нуждите на играта софтуер за разпределение на награди на случаен принцип (теглене) , в присъствието на комисия, определена от Организатора.

Седмичните победители се определят (изтеглет) всеки понеделник считано от началото на Играта с първо теглена на 15.06.2020 г. , второ на 22.06.2020г., трето на 29.06.2020г. и четвърто последно теглене на 06.07.2020г. Във всяко теглене участват кодовете на всички фискални бонове, регистрирани до 24:00ч. на предходния ден (неделя) и отговарящи на условията, предвидени в настоящите Правила, с изключение на регистрирани бонове, които вече са обявени за печеливши при предходно теглене. При всяко теглене се определят 5 /петима/ печеливши участници и 5 /петима/ резервни печеливши участници.

Печелившите участници се обявяват на Интернет страницата www.activiapromo.bg и се уведомяват лично на имейл адреса и чрез обаждане на телефонния номер, предоставен от самите тях при първоначалното създаване на акаунта в рамките на 48 часа от изтеглянето им

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин изкуствено увеличават възможността за печалба и които се различават от официално установения с настоящите правила механизъм. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Решението за дисквалификация, обосновано на нарушение и/или заобикаляне на настоящите правила е изцяло на Организатора и не подлежи на коментар.

ЗА ДА МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ НАГРАДИТЕ, УЧАСТНИЦИТЕ ТРЯБВА ДА ЗАПАЗЯТ РЕГИСТРИРАНИТЕ ФИСКАЛНИ БОНОВЕ В СЪСТОЯНИЕ, КОЕТО ПОЗВОЛЯВА БЕЗПРОБЛЕМНОТО ИМ РАЗЧИТАНЕ И ДА ГИ ПРЕДСТАВЯТ НА КУРИЕРА ПРИ ВРЪЧВАНЕ НА СЪОТВЕТНАТА НАГРАДА.

Печелившите участници се обявяват на страницата www.activiapromo.bg в срок до 48 часа от определянето на победителите. Също така, печелившите ще бъдат уведомени лично чрез имейл и телефонно обаждане по телефон до предоставените имейл и телефон за контакти при първоначалното създаване на акаунта.

За да получат наградата, печелившите участници следва да предоставят адрес за доставка в отговор на уведомителния имейл, в срок от 5 /пет/ работни дни, считано от датата на получаване на имейла, като в противен случай губят правото да получат наградата.

Адресът за доставка може да бъде адрес на офис на куриер.

Освен данните за доставка, в същият имейл, печелившите участници следва да предоставят три имена, ЕГН и постоянен адрес, който може да бъде различен от адреса за доставка,т доколкото е уточнено кой адрес за какво се отнася. Трите имена, ЕГН и постоянен адрес са необходими на Организатора с оглед съставянето на задължителна счетоводна документация и предоставяне тази документация на държавните контролни органи за целите на данъчния контрол ( за повече информация – виж Раздел VII „Лични данни“). Предоставянето на горните данни е задължително условие.

В случай, че в рамките на 5 /пет/ работни дни, считано от датата на получаване на уведомителния имейл, не получи печелившият не предостави посочените по-горе данни, печелившият губи правото си да получи наградата и същото се предоставя на първия резервен печеливш участник. Сроковете за уведомление и получаване на данни от резервен печеливш участник са същите като сроковете, предвидени по отношение на основните печеливши. Респективно, в случаи че Организатора не получи данни за доставка от първия по ред резервен печеливш участник в определения срок, правото да получи награда се предоставя на следващия по ред резервен печеливш, по реда на изтеглянето. т.н. до изчерпване броя на изтеглените резервни печеливши участници. Ако нито един от обявените за печеливш не потвърди получаването на наградата по посочения в тази точка ред, съответната награда остава неразпределена.

Наградите ще бъдат доставяни с куриер до предоставения от печелившите адрес за доставка в срок до 20 / двадесет/ дни, считано от деня на получаване на данните за доставка. Преди доставка, куриерът ще се обади на спечелилите на предоставения от тях телефонен номер. В случаи, че печелившият участник е посочил частен адрес за доставка (различен от офис на куриер), същия следва да се намира на този адрес или да осигури свои представител, които да получи наградата. В случаи че куриерът не може да достави на посочения адрес, поради отсъствие наполучателя, наградата ще бъде доставена до най-близкия клон на куриерската служба откъдето в рамките на 10 работни дни може да бъде получена. За непотърсени награди в този срок ще бъде проведена процедура за обявяване на следващ печеливш от резервите по реда, в който са изтеглени до изчерпване броя на изтеглените резервни печеливши участници.

Наградата следва да бъде получена от спечелилия участник. Допуска се наградата да бъде получена =от друго лице, ако печелившият участник изрично поиска това писмено и и предостави данните на получателя в имейла, заедно с адреса за доставка. оето има право да получи наградата му. В този случай Организаторът не носи отговорност в случайче получателя не предостави наградата на спечелилия участник.

Наградите се получават срещу представяне на документ за самоличност и фискалния бон от покупката пред служителя на куриерската фирма.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара