Спечелете 120 каси с бира Загорка Специално


Краен срок - 7 май 2020

Поздрави приятел, с когото с повод и без повод вдигате наздравица на по чаша Загорка Специално. Сега и двамата заедно може да участвате и да спечелите по една каса бира, която да споделите в пролетните празнични дни, като следвате стъпките.

Регистрацията за участие се извършва чрез попълване на предвидените в регистрационната
форма на Интернет страницата http://zagorka.bg/festive данни. За да бъде приета регистрацията за участие е задължително да бъде регистрирано не само лицето, което поздравява, но и това, което е поздравено и отговаря на изискванията на тези Правила. Регистрацията на участниците включва и потвърждаване, чрез маркиране със съответния бутон, че конкретните участници дркларират, че отговарят на изискванията на тези Правила, в т.ч. на изискванията на чл. 4, спрямо тях не са налице предпоставките по чл. 5, както и че са се е запознали с настоящите Правила, съгласни са с тях и ги приемат, като ги задължава да ги спазват. С регистрирането си за участие в играта участниците сключват договор с Организатора при общите условия на настоящите Правила.

Участието в играта се осъществява, като участникът създаде персонално послание на етикета на Загоркана страницата http://zagorka.bg/festive, сподели го на свой близък или приятел, който иска да поздрави, това послание бъде прието от поздравения,и след това и двамата се регистрират за участвие в периода от 10.04.2020 г. до 24.00 часа на 07.05.2020 г. включително.

Всеки участник има право да създава поздрав неограничен брой пъти в периода на кампанията
от 10.04.2020 г. до 24.00 часа на 07.05.2020 г. включително.

Всеки поздравен потребител има право да приеме поканата, която му е изпратена и да се
регистрира за участие в периода от 10.04.2020 г. до 24.00 часа на 07.05.2020 г. включително.

Задължително условие за участие в играта е и двамата участници (създаващ поздрав и
поздравен) да се регистрират в периода 10.04.2020 г. до 24.00 часа на 07.05.2020 г. включително.

По всяко време от провеждането на играта, всеки участник има право да се откаже от участие в
играта. Искането се отправя на имейл адреса, посочен на страницата http://zagorka.bg/festive и в тридневен срок от постъпването му, участието на лицето в играта се преустановява, като събраните до момента лични данни ще бъдат унищожени.

Пожеланията трябва да са изцяло в съответствие с добрите нрави и действащото
законодателство, включително, но не само да не съдържат нецензурни и неприлични думи, изрази и др., както и да не подтикват към действия, които биха могли да създадат опасност за увреждане на здравето на лицата.

След края на всяка седмица – всеки петък (17.04; 24.04, 01.05 и 08.05), ще бъдат определени 30
(тридесет) печеливши човека или 15 (петнадесет) двойки участници, изпълнили заедно условията на играта, които ще бъдат обявени в рамките на 2 работни дни
- 15 потребителя, които са създали поздрав, той е бил приет и потребителят се е регистрирал
- 15 потребителя, които са приели поздрава, отправен към тях и са се регистрирали
- След края на всяка седмица, в рамките на 2 работни дни ще бъдат определени и 3 (три) резервни печеливши двойки в случай, че с печелившите двойки не бъдe установен контакт, той не удостовери самоличността си при получаване на наградата, или откаже да получи наградата си.

Печелившите участници се определят на случаен принцип чрез използване на компютърна
конфигурация от тричленна комисия, назначена от Организатора. Комисията ще се събере чрез
конферентна връзка – представител на организатора и двама представители на оператора. Имената на всички спечелили двойки участници от всяко теглене ще бъдат публикувани на Интернет страницата http://www.zagorka/festive.

Всеки печеливш участник от двойката ще получи награда, представляваща каса бира Загорка
Специално 500мл с уникалния етикет / послание, с което е било поздравено/. Наградата не може да бъде заменяна срещу друга или срещу нейната парична равностойност. Не се допуска
прехвърлянето на права върху награда върху друго лице преди получаването ѝ.

Всеки печеливш участник ще бъде уведомен от Оператора за правото да получи наградата си
чрез изпращане на електронно писмо на вписания в регистрационната форма на участника имейл адрес.

В срок от 7 (седем) работни дни от датата на изпращане на съобщението на имейла, посочен
от печелившия в регистрационната му форма, той следва да се свърже с Оператора, като му
предостави трите си имена и точен пощенски адрес, на който да бъде доставена наградата. Ако в този срок печелившият участник не изпрати посочените свои лични данни, той губи правото си да получи наградата и тя се предоставя на първия от резервните печеливш. Спрямо резервния печеливш съответно се прилагат правилата на чл.18 и на предходните изречения на този чл.21. Ако и първият резервен печеливш не посочи данните си в срок от 5 (пет) работни дни от датата на изпращане на съобщението на имейла, посочен от участника в регистрационната му форма, той също губи правото си да получи наградата и тя се предоставя на втория резервен печеливш при съответно приложение на чл.18 и чл.20 от настоящите Правила и така се процедира до изчерпване на всички три резервни печеливши двойки. В случай че и третият резервен не изпрати в срок личните си данни, не удостовери самоличността си при получаване на наградата или откаже да я получи, наградата не се връчва.

Никоя печеливша двойка(редовена или резервена) не може да получи повече от една награда.

Наградата ще бъде предадена на печелившия участник чрез доставяне на посочения от него
адрес, чрез куриер за сметка на Организатора. Доставката ще се направи в рамките на 20 (двадесет) дни след получаване на коректна информация за печелившия участник. Ако пратката не бъде получена от печелившия участник в рамките на 20 (двадесет) дни от датата на изпращането ѝ, се приема, че участникът се е отказал от наградата и тя се предоставя на резервен печеливш по реда на чл.21 от настоящите Правила.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара