Спечелете 100 комплекта за сирене, 200 солници и 700 престилки от Maretti


Краен срок - 3 май 2020

В настоящата ПРОМОЦИЯ участват следните продукти с търговска марка „Bruschette Maretti”:
пакет „Bruschette Maretti“ от 70г, пакет „Bruschette Maretti“ от 140г и пакет 3x70г.

Върху участващите в ПРОМОЦИЯТА продукти няма изрично обособена промоционална зона или друго изрично обозначение.

За да участва в ПРОМОЦИЯТА, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:
Стъпка 1: Да закупи пакет „Bruschette Maretti“ 70 гр., или 140 гр., или 3x70 гр. от търговски обект на територията на Република България;
Стъпка 2: Да запази касовия бон за направената покупка; Да посети сайта на ПРОМОЦИЯТА -
www.marettipromobg.com; Да се регистрира като попълни всички задължителни полета, а именно: а) телефонен номер; б) час и дата от касовия бон (може да се регистрира само касов бон издаден след 01.03.2020 г.); в) да качи снимка на касовия бон (в някой от следните формати: png, jpeg, pdf, в размер до 5MB). Ако на касовия бон не е изписано името на закупения продукт („Bruschette Maretti“), то участникът следва да приложи снимка на опаковката на продукта заедно с касовия бон; г) потвърждение (чрез чек-бокс), че желае: да участва в ПРОМОЦИЯТА, приема Правила на ПРОМОЦИЯТА, съгласен е с Политиката за поверителност; навършил е 18 години, както и потвърждение, че ако спечели, двете му имена (първото име само с инициали, пример: И. Димитров) и телефонният му номер (със заличени последни 4-ри цифри) ще бъдат публикувани на www.marettipromobg.com.

Единният идентификатор за участие в ПРОМОЦИЯТА на всеки участник е неговият телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер. Всички регистрации направени с един и същ телефонен номер, ще бъдат отнасяни към едно и също лице. Едно лице може да направи до 30 (тридесет) регистрации за участие в ПРОМОЦИЯТА.

Регистрираните касови бонове подлежат на проверка за съответствие с изискванията на
настоящите Правила от Организатора. При констатирани несъответствия съответният касов бон се счита за невалиден.

Наградите в ПРОМОЦИЯТА са следните:
1. Еднa престилка, брандирана с лого „Bruschette Maretti“ – общо 700 бр.;
2. Една комбинирана солница, брандирана с лого „Bruschette Maretti“ – общо 200 бр.;
3. Един комплект за сирене, брандиран с лого „Bruschette Maretti“ – общо 100 бр.

Наградите, изобразени на рекламните материали на ПРОМОЦИЯТА, са илюстративни, като
илюстрациите могат да се различават от реалните награди. Ако поради причини извън контрола на Организатора наградите са повредени, не се предвижда замяната им с друга награда. Наградите са на стойност под облагаемия праг по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Един участник има право да спечели една награда с един коректно регистриран касов бон за
периода на ПРОМОЦИЯТА. Един участник има право да спечели по една награда от вид, но с
различни коректно регистрирани касови бонове. Всеки пореден опит за участие в ПРОМОЦИЯТА с вече регистриран касов бон се счита за невалиден.

Един касов бон, без значение за колко броя закупени пакета „Bruschette Maretti“ e, може да бъде регистриран само един път и чрез само една регистрация. В случаите когато на касовия бон не е изписано името на продукта и посочената стойност е значително по-ниска или по-висока от средната пазарна цена на пакет „Bruschette Maretti“ 70 г, „Bruschette Maretti“ 140 г, „Bruschette Maretti“ 3x70 г., касовият бон се счита за невалиден. Под „значително“ по смисъла на предходното изречение се разбира отклонение + / - 40 % от средната пазарна цена на съответния пакет „Bruschette Maretti“.

Тегленето на печелившите ще се извърши на 05.05.2020 г. Между всички регистрирани
участници, отговарящи на условията на настоящите Правила, на случаен принцип, чрез специално разработен за целта софтуер и в присъствието на нотариус.

В тегленето на печелившите участват всички регистрирани касови бонове, които отговарят на
условията на ПРОМОЦИЯТА. При разпределянето на наградите се спазва следния принцип – първо се теглят печелившите за наградите по т.6.1.3, след това за наградите по т.6.1.2 и най-накрая печелившите за наградите по т.6.1.1. Всеки печеливш участник ще бъдат известен чрез обаждане по телефона. Печелившите участници ще трябва да предоставят на Организатора имена и адрес за доставка на спечелената награда.

Двете имена и телефонните номера на печелившите ще бъдат публикувани на интернет адрес:
www.marettipromobg.com в раздел „Печеливши“, като първото име ще бъде публикувано само с
инициали (пример: И. Димитров), а последните четири символа от всеки телефонен номер ще бъдат скрити с „ХХXX“. Обявяването на печелившите ще се извърши до 15.05.2020 г.

Освен печелившите участници, ще бъдат изтеглени и 200 резерви. В случай че спечелил участник е направил невалидна регистрация; или Организаторът не може да се свърже с него в продължение на 48 часа от изтеглянето му за печеливш; или спечелил участник не е предоставил валиден и пълен адрес за получаване на наградата на територията на Република България; или участникът не е намерен на предоставения адрес; или спечелилият откаже наградата, или по каквато и да е друга причина участието на спечелил участник в ПРОМОЦИЯТА бъде прекратено, наградата се предоставя на първия по ред резервен печеливш, чиято регистрация отговаря на изискванията на настоящите Правила.

Наградите ще бъдат доставени с куриер, за сметка на Организатора, до всеки печеливш участник в срок до 30 работни дни след потвърждение на адрес за доставка. Служителите на куриерската фирма ще посетят адреса на печелившия участник само веднъж. В случай, че участникът не присъства на адреса и служителят на куриерската фирма не може да предаде наградата, то куриерите ще съхраняват в срок от 10 работни дни наградата в най-близкия им офис, от където печелившият участник трябва да я получи лично. Един и същ адрес няма да бъде посещаван повторно от служител на куриерската фирма. Ако в срок от 10 работни дни печелившият участник не посети офиса на куриерската служба, за да си вземе наградата, същият губи правото да я получи.

Наградите се получават само от лицето, изтеглено за печеливш, срещу подписан приемо-
предавателен протокол. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че получава наградата от името на печелившия.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара