Спечелете ваучери за 50, 20 и 2 лв. и блендери PHILIPS HR2872/00 от Престиж


Играта е приключила!

Печеливши - блендери:

Мария Алексиева 0884724***
Виолета Николова 0896337***
Violeta Dancheva 0886652***
Стоянка Гроздева 0884175***
Антоанета Георгиева 0877494***
Юлфер Мустафова 0895072***
veselka nikolova-ivanova 0886988***
Марияна Въткова 0888674***
В Промоцията участват всички промоционални опаковки на следните продукти, а именно:

МИРАЖ Ягоди 216г Тунквани бисквити
МИРАЖ Малини 216г Тунквани бисквити
МИРАЖ Боровинки 216г Тунквани бисквити
МИРАЖ Къпини 216г Тунквани бисквити
МИРАЖ Смокини 216г Тунквани бисквити
МИРАЖ Вишни 216г Тунквани бисквити
МИРАЖ Кайсии 216г Тунквани бисквити
ТРАЯНА Класик 175г Тунквани бисквити
ТРАЯНА Мляко 175г Тунквани бисквити
ТРАЯНА Какао 175г Тунквани бисквити
ТРАЯНА Лешник 175г Тунквани бисквити
ТРАЯНА Портокал 175г Тунквани бисквити
ТРАЯНА МАКСИ Класик 285г Тунквани бисквити
ПРЕСТИЖ Фамилна опаковка Какао 300г Сухи пасти
ПРЕСТИЖ Фамилна опаковка Мляко 300г Сухи пасти
ПРЕСТИЖ Фамилна опаковка Ягода 300г Сухи пасти
ПРЕСТИЖ Фамилна опаковка Ванилия 300г Сухи пасти
ПРЕСТИЖ Фамилна опаковка Лешник 300г Сухи пасти

Върху участващите в промоцията продукти има изрично обособена промоционална зона с надпис: „Голямата игра на ПРЕСТИЖ!”, указващ изрично възможността да бъде направено участие в Играта.


През периода на провеждане на Играта, желаещите да участват в нея трябва да закупят продукт с промоционална опаковка от серията „МИРАЖ“, „ТРАЯНА“ или „ПРЕСТИЖ Фамилна опаковка сухи пасти“ на „Престиж-96“ АД, участващи в Играта и могат да спечелят наградите, посочени в т. 6.1 от настоящите Правила.

Разпределението на печелившите опаковки измежду всички опаковки, участващи в промоцията, е на случаен принцип.

Всеки от ваучерите за покупка, намиращи се в някои от опаковките на продуктите, участващи в Играта, е поставен в специална защитена опаковка и отговаря на всички съответни изисквания на приложимото законодателство. Ваучерите за покупка служат като разплащателно средство (средство за замяна) срещу което приносителят им срещу предаване на ваучера в съответния обект има право да получи стоки и услуги от този обект до размера на номиналната стойност на ваучера, указана на самия ваучер. При покупка на стоки или услуги на по-висока стойност от тази посочена на ваучера приносителят на ваучера има право частично да разплати стойността на стоката или услугата с ваучера и да доплати разликата до пълния размер на стойността на стоката или услугата в пари. При покупката на стоки или услуги на по-ниска от стойността на използвания ваучер, на приносителя му не се връща ресто, като по този начин остатъкът от стойността се губи. Всеки от ваучерите може да бъде използван само в търговски обекти на доставчици, които са сключили договор за обслужване с Идънред. Пълният списък с обекти, в които ваучерите могат да бъдат използвани като разплащателно средство (средство за замяна), можете да намерите на следния линк: https://www.edenred.bg/merchants/find-a-merchant/. Не се допуска ваучерите за покупка да бъдат заменяни с тяхната парична равностойност и приносителят им не може да получи пари срещу тях. Ваучерите могат да се използват само в рамките на срока им на валидност, посочен на ваучера. След изтичане на този срок те се считат обезсилени и не могат да служат като разплащателно средство.

Участниците закупили промоционална опаковка „МИРАЖ“, „ТРАЯНА“ или „ПРЕСТИЖ Фамилна опаковка сухи пасти“ на „Престиж-96“ АД, в която има талон с уникален код, могат да участват в томбола за спечелването на 1 от общо 8 блендера PHILIPS HR2872/00.

За да участва в Играта, участниците трябва да регистрират на адрес www.prestige-promo.bg уникалния код от талона, като следват описаните там стъпки.

За да направи валидна регистрация, е необходимо потребителят задължително:
1. Да въведе номера от талона;
2. Да въведе име и фамилия, както и валиден български мобилен номер;
3. Да изпише указания на съответния екран код, чрез който да удостовери, че потребителят не е „робот“ (Captcha code);
4. Да потвърди (чрез чек-бокс), че:
– Ще запази и покаже талона с уникален код на куриера при получаването на наградата;
– След като внимателно се запознае с настоящите Правила на промоционалната Игра, да потвърди, че е съгласен с тях;
– След като внимателно се запознае с Политиката на поверителност на „Престиж-96“ АД, да потвърди, че е съгласен с начините и условията на обработване на лични данни, както и че дава своето изрично съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Организатора и Изпълнителите.

С регистрацията си за участие в Играта Участниците дават съгласието си да бъдат обвързани с настоящите Правила и да спазват техните клаузи, а предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани за целите на Играта. Лице, което не желае да предостави свои лични данни, които да бъдат обработвани за целите на Играта, няма да може да участва в Промоционалната игра.

При правилно регистриран промоционален код в WEB сайта на Играта, участникът получава уведомително съобщение на екран (нотификация), потвърждаващо успешната му регистрация.

С регистрацията за участие в Играта Участниците се включват в теглене за награди, описани в т. 6.1 от настоящите Правила, което ще се проведе на 21.04.2020 г.

Всеки Участник може да се регистрира многократно за участие в Периода на провеждане на играта. Единният идентификатор на всеки участник е неговият мобилен номер. Всяка допълнителна регистрация на талон с уникален код в играта увеличава шанса за спечелване на награда. Потребителят трябва да въведе валиден, реален и действащ мобилен номер, за да може да бъде известен при спечелване на награда.

С участието си в Играта всеки участник може да спечели най-много 1 награда по т. 6.1, б. „г“ – блендера PHILIPS HR2872/00 и неограничен брой награди по т. 6.1, б. „а“, „б“, и „в“.

Ако Участник е предоставил непълни, неверни и/или неточни данни, участието му се счита за невалидно и не се допуска до участие в тегленето на наградите.

Организаторът на Промоционалната игра уведомява Участниците в нея, че поради големия производствен обем на участващите продукти с промоционална опаковка по т. 4 е възможно на пазара да бъдат намерени участващи в Играта продукти без наличен ваучер в тях. В такъв случай Участникът следва, в периода на промоцията по т. 2.1, да се свърже с Организатора на телефон: + 359 62 61 41 41 (цената на обаждането е според тарифния план на абоната) или имейл: office@prestige96.bg и да предостави на последния валиден свой имейл или български мобилен номер, на който Организаторът ще изпрати промоционален код, посредством който съответният Участник (след изпълнение на условията на Правилата) ще има възможност да участва в томболата по т. 6.3.

Наградите в Играта са:
а) 100 ваучера за покупки с единична номинална стойност 50 лева всеки;
б) 500 ваучера за покупки с единична номинална стойност 20 лева всеки;
в) 17 500 ваучера за покупки с единична номинална стойност 2 лева всеки;
г) 8 блендера PHILIPS HR2872/00, с преносима бутилка “On the Go”, с мощност 350 W..
Общата номинална стойност на наградите е над 50 000 лв.

Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта и върху всички рекламни материали са с илюстративен характер.

Определянето на участниците, които печелят наградите по т. 6.1, б. „г“ – блендер PHILIPS HR2872/00, с преносима бутилка, ще се проведе на 21.04.2020 г., и ще бъде извършено на случаен принцип чрез томбола измежду всички участници, регистрирали надлежно поне един талон с уникален код.

Резултатите ще бъдат оповестени в деня на провеждането на тегленето на уебсайта на Играта на www.prestige-promo.bg. Оповестяването ще се извърши чрез посочване на имената и част от мобилните телефонни номера на печелившите (последните 3 цифри от номера ще бъдат скрити), посочени в регистрационната форма за участие в Играта.

В срок от 5 (пет) работни дни, след датата на провеждане на тегленето, Организаторът ще уведоми печелившите Участници за спечелената награда чрез обаждане на посочения от участника телефонен номер. Печелившите участници следва да предоставят на Организатора адрес в Република България, на който да бъде доставена спечелената от съответния участник награда.

Участниците в Играта се задължават да посетят уебсайта на Промоционалната игра, за да се информират за резултатите от тегленето. Организаторът не носи отговорност в случай че Участник не е получил своевременно информация за това, че е спечелил награда от Играта.

Не се допуска използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации “автоматично” вместо участниците и други подобни злоупотреби. Всеки участник, който се опита да наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация с един и същ талон с уникален код; б) използване на повече от един профил от едно и също лице за участие в активността с цел регистриране на един и същ талон с уникален код; в) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите правила. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Организаторът си запазва правото и възможността да потърси съдействие от национална агенция по приходите и териториалните й поделения в случай на установени злоупотреби или съмнения за такива, свързани с нереални касови бележки.

Наградите по т. 6.1, б. „г“ – блендер PHILIPS HR2872/00, от промоционалната игра ще бъдат доставени за сметка на Организатора с куриер до всеки спечелил на посочен от него адрес в Република България в срок от 45 (четиридесет и пет) дни след потвърждение на данните за доставка.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност и на съответния талон с уникален код пред съответния куриерски служител. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от спечелилия участник, ако същото е надлежно упълномощено и е съгласно да я приеме от името на спечелилия, като удостовери това писмено на документа, с който куриерът доставя наградата.

Спечелилият участник може да получи наградата си само след като предостави в оригинал на куриера талон с уникален код, който е регистриран за участие в томболата и е бил изтеглен като печеливш. Ако се установи, че талонът с уникален код е повреден, дефектен, или номерът от него не съвпада с регистрирания такъв, наградата няма да бъде предоставена от куриера.

Краен срок - 15 април 2020

ЛИНК за участие

38 Коментари

 1. имам ваучер с промо код иникаде не намирам как да регистрирам кода.пише на www.prestige......агаси тупнята къде по дяволите

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В края на публикацията има "ЛИНК за участие", който води директно до страницата за регистрация и там може да регистрирате кода. Успех!

   Изтриване
 2. Един цас си играх докато намеря как да регистрирам кода----Линка те враста на правилата.Няма нацин.Отказвам се.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Линкът води към страница, на която отдясно има форма за регистиране. Ако отваряте сайта от мобилен телефон, пък формата е най-отгоре. Коя страница точно отваряте?

   Изтриване
  2. Миражки ягода кодF2G7U7D8Y4

   Изтриване
  3. Здравейте, няма смисъл да пишете тук кода, не се участва в нашия сайт. Посочили сме къде да влезете, за да участвате.

   Изтриване
 3. Оф,много смотано измислено. Не мога да намеря къде да регистрирам кода. Изчетох пет тома литература..

  ОтговорИзтриване
 4. 1 час чета и не откривам къде да регистрирам кода.

  ОтговорИзтриване
 5. Какъв е този телефон, който се изписва накрая

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Телефонния номер на участника трябва да се въведе, ако питате за последното поле в бланката за регистрация.

   Изтриване
 6. Ето от тук може да си ги регистрирате: https://prestige-promo.bg/

  ОтговорИзтриване
 7. от половин час не мога да влизам официалния сайт на престиж май нарочно е направено да не се регистрираме и да не печелим нищо

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Сайтът на Престиж си работи без проблем. Възможно е да е било нещо временно. Пробвайте пак.

   Изтриване
 8. Аз се мъча да си регистрирам кода, но не се получава.
  Пише, че има проблем със сървъра.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Пишете на организаторите в този случай, ние не можем да помогнем, проблемът е при тях.

   Изтриване
 9. А някой изобщо печелил ли е ваучер? Аз изядох 50 кутии и само кодове...

  ОтговорИзтриване
 10. Преди два дни опитах да регистрирам код каза невалиден опитах да звъня на телефона за връзка не отговаря :) хаха странно днес се опитам да регистрирам втори код отново без никакво развитие този сайт въобще работи ли ??

  ОтговорИзтриване
 11. Спечелих ваучер от 2 лева.Бисквитките си ги закупих от Славекс в Ямбол ,но ми казаха че нищо не знаят и не можах да си използвам ваучера. В кои хранителни магазини мога да го използвам? Има ли някъде списък?

  ОтговорИзтриване
 12. Има проблем с регистрацията!
  Попълвам полетата, съгласявам се там на всички правила, натискам бутона да го изпратя и ми се върти колеленце близо 5 мин. и не го изпраща.... Опитах няколко пъти но не става.. Звънях на телефона той е изключен... Какво правим?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Има проблем със сайта. Изчакайте и пробвайте утре примерно. Срокът на играта е до 15 април, така че имате време да регистрирате участието си.

   Изтриване
 13. Здравейте,сайта за регистрация не отговаря при въведени данни.Моля какво правим??? Май е поредната измама.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Има проблем със сайта. Изчакайте и пробвайте утре примерно. Срокът на играта е до 15 април, така че имате време да регистрирате участието си.

   Изтриване
 14. Vsichko popilnih no 30 min zarejda stranicata moshennici

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Има проблем със сайта. Изчакайте и пробвайте утре примерно. Срокът на играта е удължен до 21 април, така че имате време да регистрирате участието си.

   Изтриване
 15. вие сте мошеници .исках да регистрирам код-написах си имената и ме препрати на някаква картинка с пешеходни пътеки ,след което ме прати отново към формата. Попълних всичко и накрая ми пише, че този код вече е регистриран, а аз в началото написах само името си-ако е вярно ,би трябвало кода да ви е дублиран. имам и ваучер за 2лв. но магазините
  на била и кауфланд не участват,а тези магазини,които сте посочили-вдигат рамене и не знаят нищо за тази <Голяма игра<!!! Явно играта наистина е голяма ,но само за вас, защото по този начин отчитате разходи,намалявате си печалбата и не внасяте корпоративен данък в държавната хазна. а ние балъците да си мислим ,че печелим...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ние от Конкурси всякакви не сме мошеници! Моля разграничавайте на кого пишете и кой провежда играта. Ако имате проблеми с играта и ползване на ваучери обърнете се към организаторите - фирма Престиж 96.

   Изтриване
 16. Здравейте, при опит за регистриране на промо код излиза това съобщение: "при опит за изпращане на съобщението ви възникна грешка. Моля опитаите по късно". И при повторен опит дава че кода е регистриран. Защо заблуждавате хората да си губят времето???

  ОтговорИзтриване
 17. Всичко е лъжа пробвах да го регистрирам нищо не става

  ОтговорИзтриване
 18. При опита за изпращане на съобщението ви възникна грешка. Моля, опитайте отново по-късно.- Това изписва, като начало, а при повторен опит казва, че този код вече е регистриран. Що за глупости

  ОтговорИзтриване
 19. Кои са победителите от игата за блендер

  списък

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Добавихме ги най-отгоре в публикацията, може да ги видите там.

   Изтриване
 20. Имам ваучер награда 2лв.валиден до 31март.Как се осребрява и къде.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Пълният списък с обекти, в които ваучерите могат да бъдат използвани като разплащателно средство (средство за замяна), можете да намерите на следния линк: https://www.edenred.bg/merchants/find-a-merchant/

   Изтриване

Публикуване на коментар

По-нова По-стара