Спечелете телевизори, кърпи, топки и още награди от ядки Детелина


Краен срок - 15 юли 2018

Участието в играта е обвързано с покупка на продукт „Печени слънчогледови семки Екстра 100 гр.“

1. Стъпка 1: Закупете пакет „Печени слънчогледови семки Екстра 100 гр.“ с или без промоционална комуникация на опаковката. Запазете касовият бон.

2. Стъпка 2: Регистрирайте кода на касовият бон, с който сте закупили продукта на detelina.com/igra.

За участие в играта за награди 5 броя 40-инчови телевизора и 1 брой 55-инчов телевизор е необходимо да бъдат регистрирани минимум 12 /дванадесет/ кода от различни касови бонове, с които е закупен пакет „Печени слънчогледови семки Екстра 100 гр.“

Един код може да бъде регистриран САМО ВЕДНЪЖ. С една регистрация може да бъде въведен само един код.

За верига магазини Метро, код за регистрация се счита номера на фактурата издадена от съответния обект.

За да може да участва в промоцията през интернет (detelina.com/igra) всеки участник ще трябва да въведе валиден, реален и действащ мобилен телефонен номер, три имена и валиден имейл адрес.

За периода на играта, Организаторът ще раздаде общо 606 награди:

    200 броя брандирани готварски престилки.
    100 броя брандирани футболни топки.
    300 броя брандирани плажни кърпи.
    5 броя 40-инчови телевизора.
    1 брой 55-инчов телевизор.

Снимки на наградите ще намерите в сайта на играта – detelina.com/igra, във фейсбук страницата на „Ядки Детелина“ ЕООД – facebook.com/detelinanuts, както и на всички рекламни материали, като всички фотоси са с илюстративна цел.

Всички награди са закупени от името и за сметка на Организатора „Ядки Детелина“ ЕООД.

Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за тяхната парична равностойност, освен ако това не е предвидено в действащото законодателство.

Всеки Участник има право да участва в Играта неограничен брой пъти, като регистрира различни кодове от различни касови бонове, с които е закупен пакет „Печени слънчогледови семки Екстра 100 гр.“.  За участие в играта за награди 5 броя 40-инчови телевизора и 1 брой 55-инчов телевизор е необходимо да бъдат регистрирани минимум 12 /дванадесет/ кодове от различни касови бонове, с които е закупен пакет „Печени слънчогледови семки Екстра 100 гр.“

Не е възможно повторно регистриране на касова бележка или поръчков номер.

С регистрирането на информацията от касова бележка или поръчковия номер Участниците дават съгласието си личните им данни да бъдат събирани, обработвани и съхранени от Организатора за целите на играта, а в случай че бъдат обявени за печеливши, дружеството да публикува техните данни по избран от дружеството начин.

Един Участник (с един и същ телефонен номер, с едно и също име и фамилия и посочен един и същи адрес за доставка) може да спечели само една награда в рамките на Играта.

Регистрираната информация от касовата бележка или поръчковия номер участва в тегленето за разпределение на наградите, което ще бъде извършено на датите описани в точка 4.2. от тези условия.

Във връзка с данъчното облагане на получените предметни награди на стойност над 30,00лв (тридесет лева) – Организаторът предоставя на всеки от Печелившите участници служебна бележка за стойността на спечелената и получена награда, като за целите на издаване на служебната бележка печелившите Участници предоставят на Организатора допълнително свои лични данни (три имена, ЕГН и постоянен адрес). Служебната бележка се използва при подаване на годишна данъчна декларация съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ. Организаторът не носи отговорност при неспазване на задълженията на спечелилия участник по ЗДДФЛ.

Наградите ще бъдат изтегляни чрез специално разработен за нуждите софтуер за теглене на награди на случаен принцип измежду участници регистрирали кодове в играта. Тегленията за всяка пропорционална част от наградите ще се извършват всяка сряда в периода 13.06.2018 г. – 18.07.2018 г. Печелившите ще бъдат обявявани на detelina.com/igra в рамките на 48 часа след всяко теглене.

Тегленето на горепосочените награди ще се извърши на следните дати:

    13.06.2018 г. – 1 брой 40-инчов телевизор, 15 броя брандирани футболни топки, 30 броя брандирани готварски престилки, 50 броя брандирани плажни кърпи.
    20.06.2018 г. – 1 брой 40-инчов телевизор, 15 броя брандирани футболни топки, 30 броя брандирани готварски престилки, 50 броя брандирани плажни кърпи.
    27.06.2018 г. – 1 брой 40-инчов телевизор, 15 броя брандирани футболни топки, 30 броя брандирани готварски престилки, 50 броя брандирани плажни кърпи.
    04.07.2018 г. – 1 брой 40-инчов телевизор, 15 броя брандирани футболни топки, 30 броя брандирани готварски престилки, 50 броя брандирани плажни кърпи.
    11.07. 2018 г. – 1 брой 40-инчов телевизор, 15 броя брандирани футболни топки, 30 броя брандирани готварски престилки, 50 броя брандирани плажни кърпи.
    18.07. 2018 г. –  1 брой 55-инчов телевизор, 25 броя брандирани футболни топки, 50 броя брандирани готварски престилки, 50 броя брандирани плажни кърпи.

При тегленията ще бъдат изтеглени общо  606 победители. За всяка една награда се теглят по трима резервни участници, в случай на дисквалифицирани участници.

Уникални идентификатори на всеки участник са мобилният му телефонен номер, имейл и трите имена.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично“ вместо Участниците и/или други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или нарушение на правилата на активността.

Организаторите се свързват с печелившия участник, на посочения от него телефонен номер в регистрационната форма, за да го информират за обстоятелството, че е спечелил награда. Уведомлението ще се извърши в срок от 10 (десет) работни дни след тегленето на лотарията.

Ако Организаторите не успеят да се свържат със съответния победител в продължение на 3 (три) работни дни, този победител се дисквалифицира и за победител се счита резервен участник.

В случай, че Организаторите не получат обратна връзка от печелившия участник, с необходимите данни за валидиране на участието, до 5 (пет) работни дни след уведомление на съответния победител, този победител се дисквалифицира и за победител се счита резервен участник, като начинът на уведомяване е същият. В случай, че и той не отговори в срока по тази точка, за победител се приема вторият резервен печеливш участник, като се предприемат същите стъпки за уведомяването му. Необходимите данни за валидиране на печелившия участник са описани в раздел 3, точка 2.1. в този официален правилник.

При получаване на наградата, печелившият участник трябва представи на Организаторите или на техни подизпълнители документ за самоличност и касова бележка.

Доставката на всички награди (с изключение на наградите 5 броя 40-инчови телевизора и 1 брой 55-инчов телевизор) ще се извърши за сметка на Организаторите чрез куриерска фирма. Служителите на куриерската фирма ще посетят адреса на печелившия участник само веднъж. В случай, че участникът не присъства на адреса и служителят на куриерската фирма не може да предаде наградата, то куриерите ще съхраняват в срок от 10 работни дни наградата в най-близкият им офис, от където печелившият участник трябва да я получи лично. Един и същ адрес няма да бъде посещаван повторно от куриерската фирма. Ако в срок от 10 работни дни печелившият участник не посети офиса на куриерската служба, за да си вземе пратката, тя ще бъде върната в централния офис в София и няма да бъде изпращана повторно за сметка на Организатора.

Следните награди: 5 броя 40-инчови телевизора и 1 брой 55-инчов телевизор ще се връчват от служители на фирма „Ядки Детелина“ и/или нейни пълномощници. Получаването на наградата се удостоверява с предаване на пратката от лице, легитимиращо се като служител или упълномощено от името на фирма „Ядки Детелина“ и с подписване на приемо-предавателен протокол от спечелилия участник.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност и предоставени на куриера касовите бонове и/или опаковки с продукт „Печени слънчогледови семки Екстра 100 гр.“. Получаването на наградата се удостоверява с предаване на пратката от куриера и подписване на приемо-предавателен протокол от спечелилия участник.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара