Спечелете 8 бр. Xperia раници от Vivacom


Краен срок - 30 ноември 2017

Играйте и спечелете със Sony Mobile BG и Vivacom!

Открийте специалните сувенири на звездите от Шампионската лига в магазините на VIVACOM, снимайте се тях и споделете снимката си като коментар под поста. Всяка седмица двама участници ще бъдат теглени за подарък от Xperia!

Участието в играта не е обвързано с покупка на стока или със сключване на договор за предоставяне на услуга. В томболата за разпределяне на наградите могат да участват само пълнолетни лица. В разпределянето на наградите нямат право да участват служители на БТК ЕАД.

Играта се провежда на фен страницата на VIVACOM във Facebook https://www.facebook.com/VIVACOM/.

Участниците в играта следва да открият специалните сувенири на звездите от Шампионската лига в магазините на VIVACOM (вижте списъка от магазини -  https://goo.gl/PCL5nX), да се снимат с тях и да споделят своята снимка под поста на играта за седмицата.

С изпращането на снимка в играта, участниците дават своята заявка за регистрация в играта и приемат настоящите правила.

Като валидни регистрации ще се броят само тези снимки, на които в кадър заедно присъстват участникът и Шампионския сувенир в магазин на VIVACOM. Всеки участник има право на 1 участие на ден, като може да спечели само 1 награда за целия период на играта.

Награди: 8 бр. Xperia раници

Печелившите се определят чрез томбола на случаен принцип измежду всички участници, изпратили своя снимка под поста за играта за седмицата (седмица I: 1-8 ноември; седмица II: 9-15 ноември; седмица III: 16-22 ноември; седмица IV: 23-30 ноември).

За печеливш се счита лицето, което ползва съответния Фейсбук профил, чрез който е заявено участие и което се свърже с организатора от този профил в отговор на съобщението за награда.
Всяка седмица ще бъдат теглени 2 печеливши, изпълнили условията на играта.

Томболата за разпределение на наградите ще се тегли един ден след приключване на седмичната игра, като победителите ще бъдат обявени на страницата на VIVACOM във Facebook на 9, 16, 23 ноември и 1 декември.

Всяка седмица ще бъдат теглени и равен брой резерви (2 броя), в случай че някой/и от печелившите не предяви желание да получи наградата си в определения за това срок.
Организаторът се задължава в срок до 2 работни дни от изтегляне на печелившите участници да се свърже с победителите на посочения от тях профил във Facebook. За да получи наградата си, всеки победител се съгласява в рамките на 2 работни дни да върне отговор, като предостави в лично съобщение до Организатора във Facebook следните данни: три имена; имейл адрес; телефон за връзка, точен адрес за получаване на наградата. Ако Организаторът не успее да се свърже с победителя или не получи обратна връзка от него 2 дни след уведомяването му от Организатора, то победителят губи правото да получи своята награда и тя може да бъде предоставена на следващия по ред, изтеглен резервен печеливш; Организаторът не носи отговорност, в случай че потребител е предоставил невалидни данни – непълен или неточен имейл адрес; грешни имена или несъществуващ или деактивиран Facebook профил; грешен, непълен или несъществуващ адрес за получаване на наградата; Спечелена награда не може да бъде заменяна за паричната й равностойност. Наградата се получава на посочения от победителя адрес за доставка на наградата. В случай че победител не получи своята награда поради причини, които не зависят от Организатора или поради представяне на грешен и/или непълен адрес за доставка на наградата, той губи правото си да получи своята награда, като тя остава неспечелена.
7. Допустимост:
Не се допускат до участие в томболата за разпределяне на наградите участници, които:
· Използват недобросъвестни методи, техники и софтуер за манипулиране на резултатите от играта.
· Не изпълняват някое от условията на настоящите Правила за участие.
· Използват нередовни, неоторизирани или дублирани имейл адреси.
· Са служители на Организатора.
8. Ограничения на отговорността:
Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на Facebook потребители и данни за имейл адрес, телефон или адрес; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на играта; недостъпност или липса на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на Facebook платформата; форсмажорни обстоятелства и други подобни. Организирането, представянето, провеждането и регламента на играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc.
9. Други условия:
Условията на настоящата игра са достъпни на интернет страницата на VIVACOM във Facebook. Организаторите си запазват правото да променят настоящите правила, във всеки момент. Измененията влизат в сила от датата на публикуването им на официалната страница на играта: https://www.facebook.com/VIVAC0M/. Организаторът си запазва правото изцяло да прекрати играта при възникване на сериозни причини за това.
За целите на играта VIVACOM няма да изисква и обработва лични данни, различни от наличните в публичния профил на участниците.
За получаване наградите, печелившите предоставят данните си, които ще се ползват само за целите на доставка на наградите.
С подаване на заявка за участие в играта всеки участник дава съгласие и предоставя безвъзмездно на Организатора правото да публикува имената на спечелилия във Facebook страницата на VIVACOM. Включването на участниците в играта означава, че те са приели, както настоящите условия и правила за провеждане на играта и се считат обвързани с тях, като тези условия и правила ще се подчиняват на българското законодателство, а възникналите във връзка с тях спорове ще се решават от българските съдилища.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара