Спечелете кафемашина Nescafe Dolce Gusto


Краен срок - 12 октомври 2017

Къде ще отвори врати новият хипермаркет на Kaufland във Варна на 12.10.2017 г.? 🤔

Участвай в играта, като напишеш в коментар твоето предположение за локацията му, и можеш да спечелиш кафемашина Nescafe Dolce Gusto. ☕

Право да участват в Играта имат всички дееспособни физически лица, с постоянен адрес в България, които към датата на участие са навършили 18 години, с изключение на служителите на Организатора, „Кауфланд Сървис“ ЕООД, членове на техните семейства (включително възходящи и низходящи до втора степен, съпрузи и роднини до втора съребрена степен), както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Играта ("Участник/ци").

Не се допуска участие от фалшиви профили и участие посредством всякакви други методи, чрез които целенасочено се увеличава шансът за получаване на награда.

Участникът следва да направи това в коментар само под съответната публикация. В случай че условието не е изпълнено, участието в играта не е валидно.

В рамките на периода на Играта един Участник може да участва еднократно, независимо от броя коментари, които е публикувал.

Наградата, която един от всички Участници в Играта може да спечели при спазване на условията за участие, уредени в раздел II и III по-горе, е както следва: Кафемашина Nescafe Dolce Gusto.

Съгласно чл.13, ал.1, т.21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, необлагаеми доходи са предметните печалби с незначителна стойност от други игри на случайността, извън хазартните игри, посочени в чл.13, ал.1, т.20. Съгласно т.62 на Допълнителните разпоредби в същия закон, “Предметна печалба с незначителна стойност" за целите на чл. 13, т. 21 е предметна печалба, чиято пазарна цена е до 30 лв.

В тази връзка, получилия като награда кафемашина Nescafe Dolce Gusto, следва да я декларират в годишната си данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиването на наградата.

Тегленето на печелившия Участник ще се извърши на 13.10.2017 г. чрез жребий на случаен принцип. В жребия за наградата ще бъдат включени само Участниците (Facebook ID), отговорили в коментар под поста, комуникиращ Играта, публикувана на 10.10.2017 г.

Печелившият Участник, заедно с неговия Facebook профили, (Facebook ID) се обявява на 13.10.2017 г. в Note секцията на Facebook страницата на Kaufland България, като част от правилата за настоящата игра (https://www.facebook.com/kaufland.b...).

Участникът, спечелил награда, трябва да се свърже с Организатора чрез имейл на facebook@kaufland.bg в срок до 5 работни дни, считано от датата на обявяване по начина, описан в предходната т.15, и да потвърди желанието си да получи награда, както и да предостави данни във връзка с получаване на наградата (име и фамилия, телефонен номер за връзка и адрес, където Участникът би желал да получи наградата). Организаторът доставя наградата до посочения от Участника адрес до 30 (тридесет) дни от получаване на имейла за потвърждение.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара