Спечелете почивки в Пампорово, Сандански, Варна, Златни пясъци и още награди


Краен срок - 10 декември 2017

Право на участие в играта има всяко физическо лице, навършило 18-годишна възраст към датата на създаване на профил/регистрация в периода на провеждане на играта, с изключение на поставените под пълно запрещение.

Участието в играта е обвързано с покупка на определен продукт или получаване на определена услуга, както е описано в т. IV. 1.

Всеки регистриран, който отговаря на предварителните изисквания за регистрация, и запази документ за реализираните нощувки до края на играта може да спечели една от наградите в играта. Изпълнителят си запазва правото да направи проверка за достоверността на документа чрез проверка на подадените от участника данни за период и място на настаняване.

За да се включи в играта, всеки участник трябва да посети интернет страницата на кампанията neochakvanavakancia.bg и да създаде свой профил чрез посочените способи.

Регистрацията на участника (създаване на профил) включва следните данни: име и фамилия, ЕГН/ номер на документ за самоличност, период на настаняване, град и място на настаняване и съгласие, че участникът е запознат с правилата на играта.

Веднъж създал своя профил, потребителят достъпва лотарията чрез посочения профил за потребителско име и парола за достъп. Потребителят може да използва за вход и профила си в Google+ или Facebook.

Участникът трябва да съхранява всички необходими документи, свързани с настаняването, за да ги представи за справка при спечелване и получаване на награда.

В играта могат да бъдат регистрирани реализирани нощувки, които са осъществени в периода от 10 октомври 2017 година до 10 декември 2017 г., включително.

Участникът може да регистрира неограничен брой настанявания, реализирани в периода на провеждане на играта.

Всяко реално настаняване с период не по-малък от три броя нощувки,  може да участва самостоятелно в жребия за награда.

С участието в играта се приема, че участникът се е запознал с настоящите правила на играта, приема ги доброволно и се съгласява с тях.

Служители на Министерство на туризма проверяват валидността на всяка регистрация преди предоставянето на награда на победителя. В случай, че регистрацията е недействителна или е грешно попълнена, наградата няма да бъде връчена на избрания печеливш.

Наградите се разпределят на случаен, лотариен принцип, посредством специално разработен за нуждите на играта софтуер в присъствието на нотариус. Участниците в играта се състезават за над 30 награди. Жребият и регистрациите, които участват в определен етап от играта, са съобразно правилата, описани в „Механизъм на играта“.

Победителите ще бъдат изтеглени не по-късно от 15.12.2017 г.

Определянето на победителите се извършва посредством специално разработен софтуер в сградата на Министерство на туризма в присъствието на нотариус. Всички награди в играта се разпределят на лотариен принцип. В първия работен ден след края на жребия победителите ще бъдат оповестени на интернет страницата на кампанията до 11:00 часа.

Освен печелившите, за всяка награда ще бъдат изтеглени и обявени и по двама резервни участници, които да получат наградата в случай, че титулярите не отговарят на официалните правила или на посочените при регистрацията данни за контакт. В случай, че и резервните участници не отговарят на настоящите правила, ще бъде извършено повторно теглене в 10-дневен срок след първоначално избраните печеливши.

Забранени са действия от страна на участници в играта, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелената в резултат на такива действия награда.

Организаторът има ангажимент да се свърже с победителите чрез съобщение, изпратено на имейл адреса, посочен във формата за контакт, и чрез обаждане по телефона до 3 дни след жребия. Печелившият трябва да отговори най-късно до 3 дни след получаването на информационния имейл, с потвърждение за желание за получаване на наградата. Победителите се задължават да приложат в имейла и сканирано или фотокопие на документите, удостоверяващи настаняването, с което е спечелил.

Ако победителят не отговори до 3 дни след получаването на информационния имейл и/или не приложи сканирано/фотокопие на документа, удостоверяващ настаняването, той губи правото си за получаване на награда. В този случай Организаторът се свързва със следващия участник, изтеглен като резерва.

Всеки, спечелил награда в лотарията, има възможност да я получи лично или чрез изрично упълномощен с нотариално заверено пълномощно представител в 7 /седем/ дневен срок от обявяване на печелившите.

Участниците са длъжни да съхраняват своите документи за настаняване за целия период на играта и при спечелване на награда да ги предоставят за справка с оригинал. Допуска се избраният победител да предостави сканирано или фотокопие от документа за настаняване, изпратено на имейл: marketing@tourism.government.bg.

Наградите се връчват във вида, в който са обявени,  или по взаимно съгласие между печелившия и третата страна, предоставяща наградата, се променя периода за ползване, но не може да се предоставя паричната им равностойност.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара