Спечелете 5 броя Балансиращи колела Buba Explorer


Краен срок - 31 октомври 2019

Наградите, които могат да спечелят участниците в Играта, са: 5 бр. Балансиращи колела Buba Explorer Mini 2-4 години

Не се допуска подмяна на спечелена награда с нейната парична стойност.
Един участник не може да спечели повече от една награда.

В Играта може да участва всеки, който отговаря на изискванията за право на участие на Официалните правила и който е:

1. Харесал официалната Фейсбук страница на Лили Дрогерие, на която се провежда играта;
2. Купил е един пакет пелени Бочко от търговски обект на Лили Дрогерие и е регистрирал номера на касовата бележка на www.facebook.com/LillyDrogerieBG.

Наградите ще се теглят в присъствие на представител от маркетинг отдела на Лили Дрогерие. чрез специална програма, разработена за целта. При тегленето на наградите ще бъдат изтеглени още петима резервни участника (за всяка една награда), на които ще бъдат предоставени посочените в раздел 6 награди, в случай, че печелившите участници не потърсят наградите си в срока по чл. 8.4.

Всички участници, които са изпълнили условията, посочени в тези Правила, ще участват в подбора за определяне на печелившите участници.

Имената на спечелите ще бъдат обявени на 04.11.2019 г. до 18:00 часа на фейсбук страницата на Организатора.

Наградите ще бъдат изпращани от Възложителя на играта в посочения от печелившия участник, най-удобен за него магазин на Организатора, в срок до 10 дни от датата на посочване на магазина. При получаването на наградата, печелившият трябва да представи документ за самоличност. В случай, че участник, спечелил награда, не може да я получи лично, наградата може да бъде получена от лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, като в този случай пълномощникът следва да предостави и лична карта за идентификация.

При липса на магазин на Организатора в населеното място, където живее спечелилия участник, наградата се изпраща по куриер от и за сметка на Възложителя, след предоставяне на точен адрес на участника на Организатора на Играта.

Спечелилите участници в Промоцията/Играта, които не са се свързали с Организатора до 7 (седем) дни от публикуване на имената им на фейсбук страницата на Организатора, губят правата си върху спечелената награда.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара