Спечелете всеки месец 1000 лв. във фотоконкурса на Еконт


Краен срок - 30 септември 2019

Това е Еконт

Изпратете ни снимка или видео, с които да ни разкажете какво е за вас Еконт.

Във всяка ваша пратка се крие емоция. Веднъж изненада, друг път очакване и нетърпение, а много често просто радост. Какво стои зад вашата пратка? Сигурни сме, че имате какво да ни споделите.

Как да участвате?

    Помислете по темата какво е Еконт за вас. Направи ли ежедневието ви по-лесно и как? Развълнува ли ви по някакъв начин?
    Направете снимка или видео, за да ни покажете и разкажете.
    Регистрирайте се в сайта.
    Заредете материала си, като изберете бутон Качи снимка или видео.

Материалите на седмицата получават Грамота за участие във Фотомаратона, а победителят на месеца – парична награда на стойност 1000 лв.

Можете само да разглеждате материалите без да ви е необходима регистрация. За да харесате снимка или видео, е нужно да преминете през регистрационната форма. Ако искате да участвате с ваш материал, също е необходимо да създадете профил.

Всеки Участник има право да участва във Фотомаратона с фотоматериал или видеоматериал по Темата ("Материал/и").

Участникът не е ограничен от броя Материали, с които да участва за периода на Фотомаратона, но е ограничен от Основните изисквания и Техническите изисквания за Материалите съгласно тези Условия.

Всеки Участник трябва да е автор на Материал/ите, с които участва във Фотомаратона, по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права. Следва да се съобразят следните основни законови правила:

Материалът трябва да е оригинален труд на конкретния Участник и да не нарушава нечие друго авторско право или преотстъпено (изключително) право на ползване, дадено от Участника-Автор в полза на трето лице.

Материалът трябва да е нов, създаден с оглед Фотомаратона; да не е участвал и/или бил отличен в други конкурси и подобни мероприятия; да не е създаден по поръчка от трети лица.

Забранява се качването на Материал, който разкрива, съдържа, склонява, мотивира или подбужда, рекламира или имитира:
            Порнография или еротика.
            Религиозни и/или политически убеждения, лозунги, ориентация.
            Нецензурно съдържание/вид; Неестетически образи и внушения.
            Опозоряващи, осмиващи или обидни думи, вид и съдържание.
            Данни и информация, които са служебна и/или търговска тайна на ЕКОНТ.

Материал, който вече е бил отличен като "Материал на Седмицата"/ "Победител на Месеца"/. Материал, който веднъж вече е бил отхвърлен за публикуване от ЕКОНТ или изтрит от ЕКОНТ от меню "Обща Галерия" по други причини.

Други, които ЕКОНТ счита за неприемливи или в разрез с обществения ред и държавността, или извън идеята и формата на Фотомаратона и фирмените политики на ЕКОНТ. Последното е в преценка на ЕКОНТ и по никакъв начин не следва да се тълкува като дискриминация относно Участниците и техните Материали.

Всеки Участник следва да се съобрази със следните стандарти при подготовка и качване на Материал/и:
            За фотоматериал: да е в дигитален формат JPEG (до 10 МB), черно-бял(а) или цветен(а) фотография.
            За видеоматериал: формат .mp4, .3gp, .mov; размер до 200 МB); продължителност до 2 минути.
        При качване на съответния Материал в Уебсайта всеки Участник трябва да посочи заглавие на Материала и име на Автора (Авторът трябва да съвпада с Участника).
        Материалите подлежат на предварително одобрение от ЕКОНТ съгласно изискванията, предвидени в тези Условия.
        Когато Участник качи Материал в Уебсайта, Материалът придобива статус "Материал в процес на одобрение". В рамките на 3 работни дни от качването на Материала ЕКОНТ има право с оглед уговореното в тези Условия да прецени дали да публикува Материала, или не. Същото право на преценка има относно публикуването на предложения от Участника текст, придружаващ Материала. Докато Материалът е в процес на одобрение, Участникът има възможност да го изтрие сам.
        В случай че Материалът не отговоря на изискванията, предвидени в тези Условията, ЕКОНТ не го одобрява и съответно Материалът не се публикува.
        В случай че Материалът отговоря на изискванията, предвидени в тези Условия, ЕКОНТ одобрява Материала и съответно Материалът се публикува в меню "Обща галерия".
        В меню "Обща галерия" се публикуват всички одобрени от ЕКОНТ Материали, без да се разделят в отделни категории за видео/фотоматериал. Участникът няма възможност сам да изтрие Материал/и, ако е/са вече публикуван/и в меню "Обща галерия".

        Всяко регистрирано лице чрез профила си в Уебсайта може да харесва публикуваните Материали в меню "Обща Галерия" чрез натискане на бутона "Харесвам"/ "Like" към съответния Материал.
        От един профил в Уебсайта може да се "Харесва" конкретен Материал само веднъж, но няма ограничения в броя на Материали, които лицето може да харесва.
        "Харесвания"/ "Likes", получени от други профили и платформи, различни от Уебсайта, няма да бъдат отчитани.
        Използване на скриптове за изкуствено повишаване/купуване на "Харесвам"/ "Like" и манипулиране на броя им по какъвто й да е начин може да доведе до дисквалифициране на Участник (ако е приложимо в конкретния случая) или до изтриване на профила на лицето от Уебсайта.
        Броят на "Харесвания"/"Likes" се отчита автоматично към 24:00 ч. на всяка неделя от съответната седмица и към всяко последно число на съответния календарен месец от периода на Фотомаратона.
        Материал, който е публикуван в определен ден на съответната седмица, участва в надпреварата до 24:00 ч. на (последната) неделя от тази конкретна седмица (не и за следващата седмица) и в надпреварата до 24:00 ч. на последното число от съответния календарен месец (не и за следващия месец).

        Материалът, събрал най-много "Харесвания"/ "Likes" за съответния седмичен или месечен период, се генерира автоматично в Уебсайта като отличен/"изтъкнат" Материал:
            В секция "Материал на Седмицата" ще се публикува Материалът, който е с най-много "Харесвания"/"Likes" (с означение за коя седмица се отнася) сред Материалите, участвали за съответната (календарна) седмица.
            В секция "Победител на Месеца" ще се публикува Материалът, който е с най-много "Харесвания"/"Likes" (с означение за кой месец се отнася) сред Материалите, участвали за съответния (календарен) месец. Качените материали на 28, 29 и 30 юни 2019 г., участват в класацията за “Победител на месеца” за месеца, следващ месеца, в който са публикувани (юли 2019 година).
        Най-ранната възможна публикация на отличен Материал ще е след изтичане на първата календарна седмица, съответно първия календарен месец от периода на Фотомаратона.

        Участник, чийто Материал е отличен като "Материал на Седмицата"(с означение за коя седмица се отнася), ще получи като награда Грамота за участие в конкурса, подписана от управителя на ЕКОНТ.
        Участник, чийто Материал е отличен като "Победител на Месеца" (с означение за кой месец се отнася) ще получи еднократна парична награда от 1000 (хиляда) лева от ЕКОНТ.
        В случай че повече от един Материал са събрали еднакъв брой "Харесвания"/"Likes" за съответния период, се прилага принципът: "Пръв по време, пръв по място", а именно: Материалът, който първи (по-рано по време) е бил качен (заявен за публикация) от Участника в Уебсайта, ще спечели наградата. За избягване на всякакво съмнение, останалите Материал/и, качени чрез съответния профил в Уебсайта по-късно по време, не получават награда.
        В две поредни седмици не може един и същи Материал да бъде отличен за "Материал на Седмицата". В два поредни месеца не може един и същи Материал да бъде отличен за "Победител на Месеца".
        Един конкретен Материал може да стане еднократно отличен като "Материал на Седмицата" и "Победител на Месеца".
        Участникът, чийто Материал е отличен като "Материал на Седмицата"/ "Победител на Месеца" / "Пръв по време, пръв по място" ще получи имейл от ЕКОНТ на посочения от него в регистрационната форма за участие имейл адрес. В рамките на 20 работни дни след изпращане на имейл съобщението за това, че е с отличен Материал, спечелилият Участник трябва да се свърже с ЕКОНТ на посочените контакти в т.17.4, за да се уточни как ще си получи наградата (Участникът се идентифицира с лична карта). Ако спечелилият Участник не потърси наградата си в рамките на тези 20 работни дни, Участникът губи правото си да получи наградата.
        ЕКОНТ има право да публикува на Уебсайта отличените като "Материал на Седмицата"/ "Победител на Месеца" от предходни периоди, но това е само с информативна цел и те по никакъв начин не участват отново за награда.
        ЕКОНТ/ Участниците/Потребителите имат право да споделят всякакви публикувани Материал/и в Уебсайта и новини за Фотомаратона с оглед популяризиране на последния.

        ЕКОНТ има право да прекрати участие на (да дисквалифицира) Участник във Фотомаратона, ако последният е извършил нарушение на тези Условия и/или ако ЕКОНТ е сезиран с претенция от трети лица или трети лица са сезирали компетентни органи относно публикуваните от Участник Материал/и за нарушение на авторски права или на лични данни. В тези случаи ЕКОНТ има право да изтрие Материалите на този Участник от Уебсайта (за които се твърди нарушението), без да му дължи каквото и да е обезщетение/награда.

        Всеки Участник във Фотомаратона е длъжен/а да предостави Материал/и, върху които има самостоятелно авторско право.
        ЕКОНТ посочва името на Автора (както е описано от Участника) при показване или използване на авторския му/й Материал.

        По време на Фотомаратона и до 6 (шест) месеца след края му ЕКОНТ има право с търговски или нетърговски цели да организира изложба на Материалите (важи само за фотоматериалите) в офиси на ЕКОНТ, на публично достъпно място (напр. Моста на влюбените в гр. София) или по друг начин, с кратка информация относно Автора и Материала. Участниците се съгласяват с това, както и че не им се дължи каквото и да е възнаграждение/компенсация или допълнителна награда от ЕКОНТ.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара