Спечелете страхотни награди от GoT и Райфайзенбанк


Краен срок - 13 май 2019

При Игра без регистрация не се запазва постиганият в Играта резултат на Участниците. При успешно завършване на Играта – верен отговор и на 10-тия въпрос и опазен поне един артефакт, Участниците получават възможност да се регистрират за участие в томболата с наградите.

При отказ от регистрация за участие в томболата с наградите Участникът няма право да участва в томболата за наградите.

Игра с регистрация:

Всяко лице, отговарящо на изискванията по т.4 от настоящите Условия, което желае да си направи регистрация трябва да посочи своето име и фамилия, имейл адрес, телефон за контакт, nickname (потребителско име) и password (парола). Nickname (потребителското име) не трябва да съдържа истинските имена на Участника.

В Играта не могат да вземат участие служителите на Банката, лица, с които последните се намират в брак или фактическо съжителство, както и техни роднини по права линия и роднини по съребрена линия до четвърта степен (включително).

Всеки Участник стартира в Играта с максималната печалба - 5 (пет) броя оригинални артефакти, брандирани с „Игра на тронове“, като целта е да задържи колкото е възможно по-голяма част от тях до края на Играта, като:

    Отговори на 10 (десет) въпроса свързани със сериала на HBO „Игра на тронове“ (“Games of thrones”). За всеки въпрос има три възможни отговора, като всеки един от тях е маркиран със съответна буква (А, Б и В). Верният отговор е само един. Максималното време за отговор на един въпрос е 60 (шестдесет) секунди. В началото на всяка сесия Участникът стартира с набор от 5 (пет) артефакта, които залага на отговора или отговорите, между които се колебае. Например, ако е убеден, че знае верния отговор, ще заложи всичко на отговор А, ако се колебае между А и В, то може да разпредели артефактите си или част от тях съответно на тези отговори. Участникът продължава със следващия въпрос с артефактите, които са му останали след предходния въпрос, като губи всички артефакти, които е заложил на грешен отговор.
    Всеки Участник има персонален резултат, който се формира от: посочените верни отговори, опазените артефакти и времето за отговор на всеки един от въпросите.
    Резултатът на Участника от всяка сесия се запазва и Участникът, след края на Играта, има възможност да се запознае с текущия си резултат и с най-добрия постигнат резултат от всички си сесии. Резултатът на Участник, който е отговорил на всички 10 (десет) въпроса и е опазил поне един артефакт до края на Играта, се посочва в класация на сайта – „Класацията на най-големите фенове“. Независимо от участието му в Класацията, Участникът има възможност да сподели персоналния си резултат на страницата на личния си Facebook (Фейсбук) профил (ако има такъв).
    За всяко участие (сесия) Участникът участва в томбола за артефактите, които е „опазил“ до 10-ия (десетия) верен отговор в Играта.

В случай че Участникът не отговори правилно на даден въпрос и е заложил всичките си артефакти на грешния отговор, сесията му се прекратява автоматично. Сесията на Участника ще се прекрати автоматично и в случай че даде грешен отговор на няколко въпроса (от 1-ви до 5-ти) и така е разпределил артефактите си, че с поредния грешен отговор Участникът изгубва и последния си артефакт. След прекратяването на сесията, Участникът има възможност да започне нова сесия, като броят на дневните сесии на даден Участник е неограничен.

Персонален резултат – резултатът от всяка сесия на Участника се записва със съответния Nickname (потребителско име), което Участникът е посочил при валидна регистрация. Резултатът е се формира от поведението на Участника по време на съответната сесия в зависимост от 3 (три) критерия:

    БРОЙ ОТГОВОРЕНИ ВЪПРОСИ
    ВРЕМЕ ЗА ОТГОВОР (всеки въпрос има максимално време 60 сек.) Колкото по-бързо действа потребителят, толкова по-добър резултат има.
    НАГРАДИ – колко награди е запазил до последния въпрос.

Персоналният резултат се изчислява по следната формула:

    Всеки правилен отговор на въпрос носи 50 (петдесет) точки
    Времето за посочване на верен отговор на конкретен въпрос носи между 59 (петдесет и девет) точки и 1 (една) точка, например ако Участникът отговори за 1 (една) секунда той ще получи 59 (петдесет и девет) точки, а ако отговори за 12 (дванадесет) секунди, той ще получи 48 (четиридесет и осем) точки и т.н.
    - Всеки запазен до края на Играта артефакт носи по 100 (сто) точки на Участника;

Максимален брой точки, съгласно формулата, посочена по-горе:

    Критерий „Въпроси“: 10 въпроса х 50 точки на всеки въпрос (ако е посочен верен отговор) = 500 (петстотин) точки;
    Критерий „Време“: 10 въпроса х 59 секунди (най-краткото време, за което може да се даде верен отговор) = 590 (петстотин и деветдесет) точки;
    Критерий „Артефакти“: 5 (пет артефакта) х 100 (точки) = 500 (петстотин) точки;

Или общ максимален брой точки 1590 (хиляда петстотин и деветдесет) точки

Персоналният резултат не се отразява и не е свързан с възможността за участие в томболата и спечелване на награда. Всеки Участник, който е запазил поне 1 (един) артефакт и след отговора на 10-тия въпрос, участва в томболата за тегленето на награда. Ако Участникът е регистриран, участието в томболата с наградите е автоматично. Ако Участникът няма регистрация, при успешен финал – дадени отговори и на 10те въпроса и запазен поне 1 (един) артефакт – Участникът има възможност да се регистрира, за да участва в томболата с наградите.

Всеки Участник, който е отговорил правилно на всички 10 (десет) въпроса, участва в томбола за артефактите, които е запазил до финала на Играта. Например, ако на 10-ия въпрос е отговорил правилно и има 3 (три) от артефактите, има три шанса да спечели 1 (един) от 3-те (трите) артефакта – като участва във всяко едно от трите тегления за всеки един от трите артефакта. Ако е опазил и 5-те (петте) артефакта, ще участва в пет тегления, като ще може да спечели само един от тях. Няма ограничения в броя тегления, в които може да участва Участникът - всеки запазен след края на дадена сесия артефакт предоставя на Участника по един шанс за участие в теглене за артефакта, който е успял да опази до края на Играта.

NB! Независимо от броя на запазените артефакти, всеки Участник може да спечели само 1 артефакт като награда, т.е. независимо от броя регистрации за участие в томболата в момента, в който Участникът е спечелил определен артефакт, той не може да участва по-нататък в томболата за останалите артефакти, които е запазил до края на Играта.

Списъкът с всички печеливши Участници ще бъде публикуван в сайта на Играта на 15.05.2019 г. Списъкът ще съдържа само nickname (потребителско име) на Участника, което не позволява идентифицирането на Участника по директен или индиректен начин. Представител на Банката ще се свърже с всеки Участник - победител , за да уточни офиса на „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, в който ще бъде удобно за Участника да получи наградата си.

Награди

Наградите са в следните 5 (пет) категории, като във всяка една от тях се раздават по 25 (двадесет и пет)* броя награди от съответния вид:

1. Портфейли - 25 (двадесет и пет) броя;
2. Комплекти Чаши за напитки (3бр.х 0.3 л) - 25 (двадесет и пет) броя;
3. Чанти - 25 (двадесет и пет) броя;
4. Постелки за входна врата - 25 (двадесет и пет) броя;
5. Купи - 25 (двадесет и пет) броя;

На томболен принцип на 14.05.2019 г. в присъствието на нотариус ще се изтеглят имената на печелившите Участници, които ще получат своите награди в избран от тях офис на „Райфайзенбанк България“ ЕАД.

Право на участие в томболата имат всички Участници, които са отговорили правилно на всичките 10 (десет) въпроса в една Игра и са опазили поне 1 (един) артефакт.

Ще бъдат изтеглени имената на 125 (сто двадесет и пет) Участници, които ще получат общо 125 -те (сто двадесет и петте) броя награди, описани от т. 1 до т. 5 по-горе, както и имената на 125 (сто двадесет и пет) резервни Участници-победители.

Всеки един артефакт, запазен от Участника до последния въпрос, се регистрира за целите на томболата като една възможност Участникът да спечели съответния артефакт.

Участниците нямат право да спечелят повече от един и същ артефакт, например ако един Участник бъде изтеглен два и повече пъти в томболата за Портфейл, той ще получи само 1 (един) брой Портфейл, а резервен Участник-победител ще получи следващия портфейл.

NB! Участниците нямат право да получат повече от един артефакт като награда за целия период на Играта, например, ако името на Участника е сред 25-те имена, изтеглени в томболата за Портфейл, този Участник не може да участва в томболата за чаши (независимо, че ги е запaзил до края на Играта поне веднъж). След като името на Участника веднъж е било изтеглено като печеливш и Участникът е получил своята награда, при по-нататъшно участие на Участника в томболата, в рамките на периода на Играта, за същата или за друг вид награда, и изтегляне на номера му като печеливш, на Участника няма да бъде предоставяна втора награда, а ще се изтегли пореден номер от резервните печеливши Участници, който да получи наградата.

Наградата е лична и непрехвърляема и същата не може да бъде заменяна за други продукти или финансово обезщетение. Банката си запазва правото да заменя, при липса на определената Награда, всяка от Наградите с артикул на същата или по-висока стойност, по свое собствено усмотрение.

Участникът има право да се откаже от определена награда, след като името му е било изтеглено сред печелившите. В този случай се изтегля резервен Участник, който да получи наградата.

* След изчерпване на посочените 125 (сто двадесет и пет) награди, „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД си запазва правото да направи втора томбола, в която участват всички участници, отговарящи на правилата на Играта, които не са получили награда и чиито номера не са били изтеглени в първата томбола, но са се отказали/не са били открити за получаване на наградата си. Томболата ще бъде осъществена в присъствието на нотариус при условията на т.7, като датата на провеждането й и броя и вида на наградите ще бъдат обявени допълнително на сайта на Играта.

За целите на изтегляне на печеливши Участници от томболата, в присъствието на нотариус, администраторът предоставя на „Ол Ченълс Комюникейшън“ ЕООД, дружество с адрес на управление: София, Бул. „Сливница“ № 245, ет. 2, ЕИК: 131350957 представлявано от управителя Александър Минков Дурчев, номера, които не позволяват идентифицирането по директен или индиректен начин на Участниците. Изтеглените номера ще бъдат предоставени на Банката и последната ще идентифицира печелившите Участници и резервните печеливши от Играта.

В случай че Банката не успее да се свърже с даден Участник на посочения от него телефон и/или имейл адрес в рамките на седем (7) дни от провеждането на томболата, Участникът откаже да получи своята Награда или не може да изпълни изискванията на Условията, Наградата се счита за свободна и неоткритият, отказалият се или неотговарящ на правилата на Играта Участник няма право на обезщетение. В този случай той се замества от резервно изтеглен Участник.

Всички Участници, които не изпълняват настоящите Правила или направят опит да повлияят нерегламентирано на структурата и организация на Играта, ще бъдат изключени от Играта и от участие в томболата.


ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара