Спечелете всеки месец до 5000 лв. от Tavex и Western Union


Краен срок - 30 ноември 2019

Вземи 5000 лева с Tavex и Western Union

Как да се възползвате от възможността да спечелите томбола до 5000 лева с направен или получен превод чрез Western Union в офис на Tavex.

Условия

    да е изпратен или съответно изплатен през системата на Western Union
    Трансакцията трябва да бъде направена в един от нашите офиси. Можете да намерите адресите на нашата клонова мрежа тук : tavex.bg/ofisi;
    Можете да участвате многократно посредством всяка последваща Ваша трансакция отговаряща на условията;
    Наградата е равна на трансферната такса в лева, платена от изпращача, независимо дали участникът изпраща или получава паричен трансфер, умножена по 100, но не повече от 5000 лева.

В периода на провеждане на Промоционалната активност всяко лице, отговарящо на посочените в т. 3. 1. критерии, което поне веднъж използва Услугата така, както е дефинирана в т. 3. 2., има право да направи волеизявление за участие в Промоционалната активност пред обслужващия го служител на Организатора. Участието е обвързано с използване на Услугата в периода, упоменат в т. 4, както и с предоставяне на телефонен номер за контакт, който ще бъде използван само за обаждания/уведомявания чрез SMS, свързани с Промоционалната активност. За валидно направено волеизявление се счита такова, при което съответното лице предостави телефона си за контакт. При спазване на тези условия лицето се включва за участие в Промоционалната активност и в тегленията на Наградата и става Клиент, участващ в Промоционалната активност.

Всеки Клиент може да участва в Промоционалната активност неограничен брой пъти (толкова пъти, колкото пъти използва Услугата в рамките на промоционалния период).

Участието в Промоционалната активност е изцяло доброволно и безплатно, няма задължаващ характер и не е обвързано с предоставяне на залог от страна на Клиентите.

В рамките на периода на Промоционалната активност се раздава по една награда всеки месец, тоест измежду всички Клиенти ще бъде изтеглян по един Печеливш всеки месец. Всеки Клиент може да бъде изтеглен като Печеливш неограничен брой пъти. Месечните тегления ще бъдат извършвани до 5 работни дни, считано от края на всеки предходен месец. Първото месечно теглене ще се извърши до 5 работни дни, считано от края на месец Декември 2018 г.
Всеки Клиент има възможност да спечели следната Награда:

- сума в български лева, равняваща се на заплатената от Клиента, съответно от наредителя на превода в случаите, когато Клиентът получава паричен превод, такса за превода, умножена по 100, но не повече от 5 000 лева.

Печелившите ще бъдат определени в присъствието на съставена за целта комисия, чрез провеждане на жребий на адреса на управление на Организатора. Организаторът няма да използва процедури, които позволяват да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение на Наградите.

Освен Печелившия, при тегленията ще бъде изтеглени и по 2 (двама) Резервни Клиента.

Резултатите от тегленията, както и данните на Печелившия и Резервните Клиенти, ще бъдат отразени в протоколи, които ще се съхраняват в централния офис на Организатора за срок от 5 (пет) години от провеждане на тегленията, и изключение на данните, които Организаторът следва да съхранява за по-дълъг период от време по силата на законово задължение. Определянето на Печелившия и Резервните Клиенти от страна на Организатора е окончателно и обвързващо за всички Клиенти и във всяко едно отношение. Клиентите, които не са спазили напълно настоящите Общи условия, ще бъдат дисквалифицирани от участие в настоящата Промоционална активност.

Организаторът си запазва правото да замени обявената Награда с друга, ако това се налага поради причини извън неговия контрол.

Печелившият ще бъде информиран за спечелването на награда чрез телефонно обаждане на номера, който е предоставил при използването на Услугата, в срок до края на деня, следващ деня на изтеглянето му. В случай, че Печелившият откаже получаването на Наградата или свързването с него се окаже невъзможно в рамките на 5 работни дни, считано от деня на теглене на жребия за Наградата, последната ще бъде предоставена на Резервния Клиент. Организаторът не носи отговорност за предоставени от Клиентитеневерни или непълни данни за контакт.

Имената на Печелившите ще бъдат обявени и в профилите на Организатора във Facebook.

Наградата не може да бъде заменяна за друга награда. В случай, че Печелившият откаже получаването на Наградата, Организаторът ще процедира съгласно описаното в Раздел 6 Уведомяване на печелившия. Предоставяне (прехвърляне) на награда на трети лица не е разрешено.

Организаторът не носи отговорност за Награди, които не са получени поради обстоятелства извън неговия контрол.

Наградата се получава лично в избран от Печелившия офис на Организатора, в срок до 7 (седем) календарни дни от датата на уведомяване на Печелившия. След изтичането на тези 7 дни, в случай, че Печелившият не се е явил за получаване на Наградата, тя ще бъде предоставена на следващия Резервен Клиент. С оглед получаване на Наградата и спазване на законовите изисквания за деклариране на дадената Награда, Печелившият следва да предостави пълните си имена и ЕГН.

При получаване на наградата Печелившият се задължава да попълни и подпише приемо – предавателен протокол за получаване на награда, предоставен от Организатора.

С получаването на паричнаНаграда от настоящата Промоционална активност на Печелившия ще бъде издадена от Организатора Служебна бележка за доходи от други източници по чл. 35 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица(ЗДДФЛ) (облагаем доход, придобит през данъчната година от парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител).Печелившият се счита за уведомен, че стойността на Наградата представлява облагаем доход по смисъла на ЗДДФЛи подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената Награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на Печелившия.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара