Спечелете 10 телефона Apple Iphone 8, 5 семейни почивки и 100 ваучера по 50 лв.


Краен срок - 30 ноември 2018

Участието в Играта е обвързано с покупка.

За участие в Играта, желаещите трябва да направят покупка на стойност минимум 25,00 (двадесет и пет) лева, в който и да е супермаркет „Фантастико“ на територията на Република България.

На касата, след заплащане на покупката си, всеки клиент получава касова бележка и ако стойността на бележката надвишава посочената минимална стойност, клиентът има право да участва в играта и възможност да спечели една от описаните награди.

За участие в тегленето Участникът трябва да попълни формата за участие като регистрира - номер на каса, номер бон, номер нул, номер на касовата бележка (DT) и дата в посочените полета, както и да попълни коректно онлайн формуляра със своите лични данни на адрес igra.fantastico.bg

Задължителните личните данни, които Участникът трябва да попълни, са: име и фамилия, населено място, телефон за връзка и имейл адрес.

Всеки Участник има право да участва в Играта неограничен брой пъти, като регистрира неограничен брой касови бележки.

Не е възможно повторно регистриране на една и съща касова бележка.

С регистрирането на информацията от касовата бележка Участниците дават съгласието си личните им данни да бъдат обработвани от „Ван Холдинг” ЕООД за целите на играта, а в случай че бъдат обявени за печеливши, дружеството да публикува техните данни по избран от дружеството начин.

Един Участник може да спечели само една награда в рамките на Играта.

Регистрираната информация от касовата бележка участва в тегленето за разпределение на наградите, което ще бъде направено на 03.12.2018г.

Всеки Участник, който е направил покупка на стойност минимум 25,00 (двадесет и пет) лева, в който и да е супермаркет „Фантастико“ на територията на Република България, попълнил е коректно онлайн формата за участие в Играта и отговаря на Условията, има право да участва в Играта и да спечели награда:

Участието в играта дава възможност за спечелване на една от следните награди

5 награди за едноседмична семейна зимна почивка в България, като спечелилият има право сам да избере мястото и периода на почивката, по предложения, предоставени му от Организатора. Тази награда трябва да бъде усвоена в срок до 30.04.2019г.

10 награди - мобилен телефон модел Apple Iphone 8, 64GB, MQ6J2.

100 награди по 50 лв. (под формата на ваучери за пазаруване във всички супермаркети “Фантастико”). Ваучерите са валидни в срок до 28.02.2019г.

Спечелилите Участници ще бъдат теглени на случаен принцип в Централното управление на „Фантастико“, намиращо се в гр. София, 1434, жк. „Симеоново“, ул. „Момина сълза“ №14А,  от комисия в състав – представители на следните отдели: „Правен отдел “, „Маркетинг и Реклама “ и „Търговски отдел“ и ще бъдат оповестени на 04.12.2018г.

Тегленето ще се проведе на 03.12.2018г

Само печелившите Участници ще бъдат уведомявани – по имейл или телефон до 5 (пет) работни дни след тегленето на наградите.

Участници, с които Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 5 (пет) работни дни, губят правото си да получат наградата. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник.

Имената на спечелилите участници, посочени в онлайн формуляра за участие, и наградите, които печелят, ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на „Фантастико“ (www.fantastico.bg) след свързване и потвърждаване от страна на Участника.

Участниците могат по всяко време да оттеглят съгласието си за публикуване на личните им данни на интернет страницата. В такъв случай няма да могат да продължат участието си в Играта. Искането за оттегляне от Играта се изпраща на reklama@ff-bg.net.

Печелившите Участници могат да получат своята награда в Централното управление на „Фантастико“, намиращо се в гр. София 1434, кв.“Симеоново“ ул. „Момина сълза“14А, или в посочен от тях супермаркет на веригата.

Печелившите Участници ще могат да получат своите награди като следва да предоставят на служител на „Фантастико“ печелившия касов бон, с който са участвали в Играта, както и документ за самоличност за удостоверяване на данните на лицето с данните на печелившия.

За получаването на наградата си печелившите участници предоставят в съответствие със Закона за данъците върху доходите на физическите лица изискваните за данъчни цели лични данни.

Печелившите участници на награди на стойност над 30,00 (тридесет) лева са освободени от данък върху дохода на физическите лица, който ще бъде платен от Организатора. Организаторът се задължава заедно с всяка награда на стойност над 30,00 (тридесет) лева да предостави на печелившите участници служебна бележка, удостоверяваща стойността на наградата. Печелившите ще могат за използват служебната бележка за подаване на своята годишна данъчна декларация във връзка с изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

При невъзможност да се предостави печелившия касов бон наградата няма да бъде връчена. В такъв случай, Организаторът се свързва на случаен принцип с резервен Участник.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Наградата не може да бъде прехвърлена на трети лица.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара