Спечелете кафе машина и 11 блендера BUGATTI

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 3 януари 2024

Как се участва:

Чрез покупка на продукт BUGATTI от магазини Billa и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Кампанията стартира на 19.10.2023 г. и продължава до 03.01.2024 г. включително, като в този период се провеждат две активности: 

(i) Лоялна програма за събиране на промоточки и използването им за покупка на продукти с търговска марка „BUGATTI“ с отстъпка от продажната цена и 

(ii) Игра (томболи) за спечелване на един от 10 (десет) блендера и 1 (една) кафе машина с търговска марка „BUGATTI“.

МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

В периода на играта от 19.10.2023 г. до 03.01.2024 г. вкл. ще бъдат проведени общо 11 (единадесет) томболи:

    Седмични томболи – за периода от 19.10.2023г. до 27.12.2023г. ще бъдат проведени общо 10 (десет) седмични томболи, като за всяка една от тези седмици се тегли по 1 (един) блендер с търговска марка „BUGATTI“;
    Томбола за голяма награда – за периода от 19.10.2023г. до 03.01.2024г. ще бъде проведена 1 (една) томбола, в която се тегли 1 (една) кафе машина с търговска марка „BUGATTI“.

За участие в Седмична томбола желаещите е необходимо да извършат покупка на продукт/и с търговска марка „BUGATTI“ от магазини BILLA в периода от 19.10.2023 г. до 27.12.2023 г. вкл., както и да се регистрират на www.billapromo.bg в този период.

За участие в Томболата за голяма награда – кафе машина „BUGATTI“, желаещите е необходимо да извършат покупка на продукт/и с търговска марка „BUGATTI“ от магазини BILLA в периода от 19.10.2023г. до 03.01.2024г. вкл. на обща стойност минимум 40 лева (четиридесет лева), както и да се регистрират на www.billapromo.bg в този период.

Регистрацията за всяка томбола се извършва с попълване на регистрационна форма, в която се посочват: номер на BILLA Card; дата на касовата бележка, с която се удостоверява закупуването на продукт/и с търговска марка „BUGATTI“ от магазин Billa в периода на кампанията, име и фамилия, имейл и телефонен номер на участника.

За участие във всяка томбола могат да се регистрират касови бележки както за продукти „BUGATTI“, закупени от магазини BILLA с BILLA Card с промоточки при условията на Кампанията по настоящите Правила, така и продукти „BUGATTI“, закупени от магазини BILLA с BILLA Card, но без промоточки на тяхната обявена регулярна продажна цена. За избягване на всякакво съмнение за извършване на регистрацията и участие в играта, продуктът/ите „BUGATTI“ следва да бъдат закупени с BILLA CARD независимо дали са закупени на обявената им регулярна продажна цена без промоточки или са закупени на промоционалната им цена с промоточки. Регистрацията задължително изисква участникът да притежава Billa Card, да я е сканирал при извършване на покупката на продукт/и „BUGATTI“ и да попълни номера на своята Billa Card в регистрационната форма на www.billapromo.bg независимо дали продуктът/ите с марка Bugatti са закупени с промоточки при условията на Кампанията или не.

Регистрацията се счита за валидна, ако участникът е попълнил следните полета в регистрационната форма: номер на BILLA Card, дата на касовата бележка, име и фамилия, имейл адрес и телефон за връзка на участника, на които може да бъде уведомен при спечелване на награда.

Всеки участник има право на неограничен брой участия в играта при спазване на условията за участие. Един участник може да спечели само 1 (един) блендер и само 1 (една) кафе машина “BUGATTI”. Регистрираният/те касов/и бон/ове следва да се съхранява/т от участника за целите на получаване на награда, в случай че е печеливш.

Участник, който имат валидна регистрация за участие в една седмична томбола, участва в тегленето за награда само за тази седмична томбола. Ако не бъде изтеглен като печеливш и желае да участва в следваща седмична томбола, участникът трябва да изпълни условията на кампанията като закупи продукт/и с марка „Bugatti“ от магазин BILLA в периода на кампанията и да направи нова валидна регистрация съгласно точка 5.5. от тези Правила.

Във финалната томбола за голямата награда – 1 (една) кафе машина с търговска марка „Bugatti“ участват тези потребители, които в периода на кампанията от 19.10.2023г. до 03.01.2024г. вкл. са закупили продукт/и с марка „Bugatti“ от магазини Billa на обща стойност минимум 40 (четиридесет) лева и са направили валидна/и регистрация/и на www.billapromo.bg

Тегленето на наградите при всяка една томбола се извършва на случаен принцип измежду всички участници, направили валидна регистрация. За тегленето се използва специализиран компютърен софтуер, осигуряващ шанс за награда на всички успешно регистрирани участници. В рамките на всяка томбола за всеки продукт, участващ в томболата, се тегли един спечелил и един резервен участник, направили валидна регистрация. За тегленето на наградата се съставя и подписва протокол.

След всяко теглене и след като печелившите участници бъдат определени, Организаторът извършва процес по валидирането им, в рамките на който се проверява спазването на условията за регистрация на участниците и спазването на всички изисквания за участие в играта съгласно настоящите Правила. Печелившите участници се валидират, само ако са спазени всички разпоредби съгласно настоящите Правила. След приключване на процеса на валидиране Организаторът пристъпва към свързване с успешно валидираните печеливши участници на координатите за контакт, предоставени от тях при регистрацията за участие в кампанията.

Имената на печелившите участници и телефонните им номера без последните 3 цифри ще бъдат публикувани в деня, следващ деня на теглене на наградата на www.billapromo.bg. За спечелването на награда участниците се уведомяват по телефона. По телефона спечелилият участник трябва да потвърди, че желае да получи спечелената награда и да посочи адрес на магазин BILLA, в който желае да получи наградата.

В случай че в рамките на три дни спечелил участник не отговори на позвъняванията на БИЛЛА или не потвърди получаването на наградата, или ако поради някаква причина не може да бъде валидиран или няма право да получи наградата, същият губи правото да получи награда. В този случай се пристъпва към свързване с изтегления резервен участник за съответния вид награда, като по отношение на него се прилагат гореописаните Правила. Ако резервен участник също не отговаря на изискванията, респ. не бъде осъществен контакт с него в рамките на 3 (три) дни, съответната награда не се връчва.

Крайният срок за получаване на всички награди е 15.01.2024 г. Всички претенции за награди, предявени след определения краен срок, се считат за невалидни. За получаване на наградата спечелилият участник следва да се яви в съответния магазин BILLA, посочен като обект за получаване на наградата. В случай че до определения краен срок спечелилият участник не се яви в съответния магазин BILLA да получи наградата си, той губи правото си на наградата, за което BILLA не дължи никакви обезщетения.

За получаването на награда се подписва приемо-предавателен протокол в два екземпляра, съдържащ данни за самоличността на спечелилото лице (име, адрес, ЕГН, телефонен номер). Спечелилият участник следва да удостовери самоличността си с представяне на лична карта, като последната му се връща веднага. При несъвпадение на данните от личната карта с данните от регистрацията, спечелилият участник губи правото да получи награда.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара