Спечелете билети за EKO Acropolis Rally Special Stage, макети на колички и термобутилки

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 15 август 2023

Как се участва:

Чрез зареждане на поне 30 литра гориво на бензиностанции ЕКО и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

За да се включи в Играта, всеки участник, отговарящ на условията по раздел IV, в рамките на Периода на Играта трябва:

a. да зареди 30 (тридесет) или повече литра гориво (без значение от неговия вид) на една касова бележка, от която и да е бензиностанция EKO на територията на страната в периода на промоцията. Промоцията важи и за комбинация от бензин и газ при условието, че общото заредено количество на една касова бележка е равно на или надвишава 30 (тридесет) литра.

b. При зареждане на 30 (тридесет) или повече литра гориво EKO Racing 100 или Diesel Double Filtered шансът на съответния участник да спечели при тегленето съгласно Раздел VII по-долу се удвоява, като касовата бележка за покупка на цитираните горива в цитираните количества ще бъде считана в Играта за две на брой касови бележки, а съответният участник ще се счита за двама на брой участници и по този начин ще има двоен шанс да бъде изтеглен. За избягване на съмнения закупуването на горивата съгласно предходното изречение не дава право на повече от една награда в Играта, а единствено удвоява шанса на участник да бъде изтеглен като печеливш или като резерва в едно от тегленията при условията, посочени в настоящите Официални правила.

c. да посети Лендинг страницата и в регистрационна форма да попълни в предвидените за тази цел задължителни полета: име и фамилия, e-mail адрес, телефон за връзка, номер на касовата бележка, дата на закупуване на горивото, номер на обекта, от който е закупено горивото (в случай че в касовата бележка липсва номер на обект, в празното поле следва да се попълнят четири нули – 0000), както и да потвърди, че се съгласява с Официалните правила на Играта и е запознат с Уведомлението за обработване на лични данни на участниците в Играта.

d. Да потвърди своето участие с избиране на опцията „Регистрирай“. След избирането на цитираната опция – съответният участник се регистрира за участие в Играта, като системата автоматично генерира уникален номер на съответната регистрация. При тегленето по чл. VII, т. 1 по-долу се изтегля именно номерът на регистрацията на печелившия участник по предходното изречение.

e. Да запази касовата си бележка, с която участва в Играта, по време на целия период на провеждане на Играта, защото ще бъде необходимо да я представи на Организатора, за да се идентифицира, в случай че бъде изтеглен като победител.

Всеки участник трябва да се увери, че участва в Играта със своето име по документ за самоличност, което следва да удостовери с представяне за справка на документ за самоличност, в случай че спечели награда от Играта. В случай че за получаване на спечелена награда участник се представлява от трето лице, пълномощникът трябва да представи изрично пълномощно за целта с нотариална заверка на подписа на печелившия участник, в което да са посочени три имена и ЕГН на печелившия участник и на пълномощника. Възможността за получаване на наградата от пълномощник важи само за наградите Количка WRC 1973 и стоманена термо бутилка.

В рамките на Периода на Играта всеки участник може да участва неограничен брой пъти – при отчитане на условието, че една касова бележка не може да бъде регистрирана повече от веднъж, (с други думи – за всяко участие е необходима отделна касова бележка и отделно попълване на регистрационната форма), както и че всеки участник има право да спечели само една награда от Играта.

Общият брой на наградите в Играта е 23 – както следва:

а. 3 награди: всяка от които представлява 1 двоен билет за EKO Acropolis Rally Special Stage, което ще се проведе на 8 септември 2023 г. в Атина, Гърция. Наградите включват пътни разходи за общо четири самолетни билета (два за печелившия участник и два за избран от него придружител), а именно два билета от София до Атина (07.09.2023 г.) и два билета от Атина до София (09.09.2023 г.), както и настаняване на печелившия участник и неговия придружител в двойна стая в хотел при режим на полупансион (с осигурени две безплатни хранения дневно) на датите 07.09.2023 г. и 08.09.2023 г. Двойният билет за EKO Acropolis Rally Special Stage не включва покриването на каквито и да било разходи на печелившия и избрания от него придружител, извън посочените в настоящата точка а. Всички останали разходи по престоя на печелившите участници и техните придружители (например разходи за придвижване в Атина, разходи за храна и др.), извън посочените в настоящата точка а., са изцяло за сметка на печелившите участници и техните придружители.

b. 10 награди: всяка от които представлява „Количка“ (умален макет на автомобилен модел в син цвят) WRC 1973.

c. 10 награди: всяка от които представлява черна стоманена термобутилка (поддържаща температурата на течностите за продължително време – студени течности до 24 ч и топли течности до 12 ч) с вместимост 500 мл, брандирани с логото на EKO Acropolis Rally.

Тегленето на печелившите участници се осъществява – както следва:

На 16 август 2023 г. номерата на регистрациите (съгласно чл. V, 1, d по-горе) на 23 участници и на 23 резерви, изпълнили условията на Играта, ще бъдат изтеглени на случаен принцип чрез електронен жребий в присъствието на комисия от представители на Подизпълнителя.

При тегленето първите 3 изтеглени печеливши участници ще спечелят по един двоен билет за EKO Acropolis Rally Special Stage, следващите 10 изтеглени печеливши участници ще спечелят по една Количка WRC 1973, а последните 10 изтеглени печеливши участници ще спечелят по една стоманена термобутилка.

Всеки печеливш участник, при съобразяване на реда и условията посочени в Официалните правила, за целия Период на Играта може да спечели само 1 (една) награда от общия брой награди – независимо от броя участия.

В случай че един и същ участник бъде изтеглен като печеливш повече от веднъж, той има право да получи само наградата, спечелена при първото му по ред изтегляне като печеливш.

След изтегляне на печеливш участник Организаторът извършва проверка дали същият отговаря на поставените в настоящите Официални правила условия. В случай че даден печеливш участник не отговаря на условията за получаване на наградите, не му се предоставя награда, като за печеливш се счита следващият участник, изтеглен като резерва, който отговаря на условията.

При дадено съгласие имената на печелившите участници, последните четири цифри от касовата бележка, с която печелившият участник се е регистрирал и е спечелил наградата, както и спечелената награда ще бъдат публикувани на Лендинг страницата на Организатора, както и на официалната Facebook страница на Организатора.

Всеки печеливш участник ще бъде уведомен в рамките на три работни дни от изтеглянето на печелившите участници, че е спечелил съответната награда на e-mail адреса и/или телефона за връзка, посочени от него в регистрационната форма.

Всеки печеливш участник, спечелил двоен билет за EKO Acropolis Rally Special Stage, ще трябва да предостави личните си данни (три имена, номер на документ за самоличност, дата на издаване и дата на валидност на документа за самоличност). Цитираните данни са нужни на Организатора, за да осигури самолетни билети и престой на победителите. Те ще бъдат поискани от Организатора, когато той е получил потвърждение (което печелившият участник трябва да изпрати по и-мейл до Организатора) от печелившия участник за това, че той има възможност да използва наградата си.

Печеливш участник, спечелил наградата двоен билет за EKO Acropolis Rally Special Stage, уведомява избрания от него придружител, че придружителят трябва самостоятелно да се свърже с Организатора (по телефон или и-мейл), за да организира предоставянето на писменото потвърждение на придружителя, че същият е прочел настоящите Официални правила и Уведомлението за обработване на лични данни и е съгласен с тях. След като придружителят потвърди писмено (по и-мейл или като изпрати на адреса на Организатора, посочен в чл. I, т. 1 по-горе, саморъчно подписан от придружителя екземпляр от настоящите Официални правила), че е запознат с и приема настоящите Официални правила и Уведомлението за обработване на личните данни, придружителят предоставя на Организатора данните от документа си за самоличност, а именно три имена (на български и на латиница) по документ за самоличност, номера на документа, дата и орган на издаване на документа за самоличност, както и датата на изтичане на срока на валидност на документа за самоличност на придружителя, за да може Организаторът да закупи самолетни билети и да резервира нощувки в хотел.

Получаването на наградите Количка WRC 1973 и стоманена термобутилка ще се осъществява на адреса на управление на Организатора – гр. София 1756, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев“ № 3, комплекс „Литекс Тауър“, ет. 9. Получаването може да бъде осъществено лично или с пълномощно, което отговаря на изискванията на чл. V, т. 2 по-горе, като печелившият участник (или неговият пълномощник) подписват приемо-предавателен протокол в потвърждение на получаването на съответната награда.

За участници, които са спечелили награда Количка WRC 1973 или стоманена термобутилка и са посочили населено място по актуален адрес, различно от София, получаването на наградите ще се осъществява по куриер до адрес на печелившия участник, като изпращането на наградите по куриер е за сметка на Организатора.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара