Спечелете 15 колела Drag, 15 тротинетки Micro Maxi и 15 ваучера за гориво по 100 лв.

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 11 юни 2023

Как се участва:

Чрез покупка на поне 30 литра гориво от бензиностанции ЕКО и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

За да се включи в Играта, всеки участник, отговарящ на условията по раздел IV, в рамките на Периода на Играта трябва:

a. да зареди 30 (тридесет) или повече литра гориво (без значение от неговия вид), на една касова бележка, от която и да е бензиностанция ЕКО в България в периода на промоцията. Промоцията важи и за комбинация от бензин и газ при условието, че общото заредено количество на една касова бележка е равно на или надвишава 30 (тридесет) литра.

b. При зареждане на 30 (тридесет) или повече литра гориво EKO Racing 100 или Diesel Double Filtered, шансът на съответния участник да спечели при едно от трите тегления съгласно Раздел VII по-долу се удвоява, като касовата бележка за покупка на цитираните горива в цитираните количества, ще бъде считана в Играта за две на брой касови бележки, а съответният участник, ще се счита за двама на брой участника, и по този начин ще има двоен шанс да бъде изтеглен. За избягване на съмнения, закупуването на горивата съгласно предходното изречение не дава право на повече от една награда в Играта, а единствено удвоява шанса на участник да бъде изтеглен като печеливш или като резерва в едно от тегленията при условията, посочени в настоящите Официални правила.

c. да посети Лендинг страницата и в регистрационна форма да попълни в предвидените за тази цел задължителни полета: име и фамилия, e-mail адрес, телефон за връзка, номер на касовата бележка, дата на закупуване на горивото, номер на обекта, от който е закупено горивото (в случай, че в касовата бележка липсва номер на обект, в празното поле следва да се попълнят четири нули – 0000), както и да потвърди, че се съгласява с Официалните правила на Играта и е запознат с Уведомлението за обработване на лични данни на участниците в Играта.

d. Да потвърди своето участие с избиране на опцията „Регистрирай“.

Всеки участник трябва да се увери, че участва в Играта със своето име по документ за самоличност, което следва да удостовери с представяне за справка на документ за самоличност, в случай, че спечели награда от Играта. В случай, че за получаване на спечелена награда участник се представлява от трето лице, пълномощникът трябва да представи изрично пълномощно за целта с нотариална заверка на подписа на печелившия участник, в което да са посочени три имена и ЕГН на печелившия участник и на пълномощника.

В рамките на Периода на Играта всеки участник може да участва неограничен брой пъти, при отчитане на условието, че с една касова бележка не може да се участва повече от веднъж, както и че дори да участва с повече от една касова бележка и да бъде изтеглен като печеливш повече от веднъж, всеки участник може да спечели само една награда от Играта. За всяко участие е необходима отделна касова бележка и отделно попълване на регистрационната форма.

Общият брой на наградите в Играта е 45, както следва:

а. 15 награди, всяка от които представлява велосипед Drag 29 Hardy 9.0;

b. 15 награди, всяка от които представлява Тротинетка Micro - Maxi Deluxe LED Red

c. 15 награди, всяка от които представлява карта, която дава правото на безплатно зареждане на какъвто и да било вид гориво в обектите на ЕКО България в страната на стойност 100 лв като безплатното гориво ще може да бъде заредено в срок най-късно до 31.07.2023 г.

Тегленето на печелившите участници се осъществява, както следва:

а. На 15 май 2023 г. 15 участници и 15 резерви, изпълнили условията на Играта, ще бъдат изтеглени на случаен принцип, чрез електронен жребий, в присъствието на комисия от представители на Подизпълнителя. При тегленето първите 5 изтеглени участници ще спечелят по един велосипед Drag 29 Hardy 9.0, следващите 5 изтеглени участници ще спечелят по една Тротинетка Micro - Maxi Deluxe LED Red, а последните 5 изтеглени участници ще спечелят по една карта, която дава правото на безплатно зареждане на гориво в обектите на ЕКО България в страната на стойност 100 лв.;

b. На 29 май 2023 г. 15 участници и 15 резерви, изпълнили условията на Играта, ще бъдат изтеглени на случаен принцип, чрез електронен жребий, в присъствието на комисия от представители на Подизпълнителя. При тегленето първите 5 изтеглени участници ще спечелят по един велосипед Drag 29 Hardy 9.0, следващите 5 изтеглени участници ще спечелят по една Тротинетка Micro - Maxi Deluxe LED Red, а последните 5 изтеглени участници ще спечелят по една карта, която дава правото на безплатно зареждане на гориво в обектите на ЕКО България в страната на стойност 100 лв.;

c. На 12 юни 2023 г. 15 участници и 15 резерви, изпълнили условията на Играта, ще бъдат изтеглени на случаен принцип, чрез електронен жребий, в присъствието на комисия от представители на Подизпълнителя. При тегленето първите 5 изтеглени участници ще спечелят по един велосипед Drag 29 Hardy 9.0, следващите 5 изтеглени участници ще спечелят по една Тротинетка Micro - Maxi Deluxe LED Red, а последните 5 изтеглени участници ще спечелят по една карта, която дава правото на безплатно зареждане на гориво в обектите на ЕКО България в страната на стойност 100 лв.;

Всеки участник, при съобразяване на реда и условията посочени в Официалните правила, за целия Период на Играта може да спечели само 1 (една) награда от общия брой награди, независимо от броя участия. Ако участник вече е бил изтеглен веднъж като печеливш, дори да бъде изтеглен повторно, в същото или при следващо теглене (във връзка с друга покупка и съответно друга касова бележка), участникът няма право да получи втора награда.

След изтегляне на печеливш участник Организаторът извършва проверка дали същият отговаря на поставените в настоящите Официални правила условия. В случай че даден печеливш участник не отговаря на условията за получаване на наградите, не му се предоставя награда, като за печеливша се счита неговата резерва (изтеглена съгласно т. 10 от настоящия раздел по-долу).

При дадено съгласие, имената на печелившите участници, и спечелената награда ще бъдат публикувани на Лендинг страницата на Организатора, както и на официалната Facebook страница на Организатора.

Всеки печеливш участник ще бъде уведомен в рамките на три работни дни от изтеглянето на печелившите участници, че е спечелил съответната награда на e-mail адреса и/или телефона за връзка, посочени от него в регистрационната форма.

Получаването на наградите ще се осъществява на адреса на управление на Организатора – гр. София 1756, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев“ № 3, комплекс „Литекс Тауър“, ет. 9. Получаването може да бъде осъществено лично или чрез представител, срещу подписан приемно – предавателен протокол по образец на Организатора и след като представи за справка касовата бележка, с която е участвал и е спечелил в Играта, и документ за самоличност, а при получаване чрез представител – пълномощно с нотариална заверка на подписа на печелившия участник.  

За участници, които са спечелили награда карта, която дава правото на безплатно зареждане на гориво в обектите на ЕКО България в страната на стойност 100 лв., и посочили населено място по актуален адрес, различно от София, получаването на наградите ще се осъществява по куриер до адрес на печелившия участник.

Правото да се получи наградата не може да бъде прехвърляно на друго лице. Тази разпоредба не ограничава правото на участник да бъде представляван за получаване на спечелена награда съобразно условията на Официалните правила.

Не се допуска размяна на награда за пари и други алтернативи.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара