Спечелете 5 награди, всяка на стойност до 1000 лв.

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши:
А.К. с телефонен номер *******051
Х.В. с телефонен номер *******979
Д.С. с телефонен номер *******111
П.Г. с телефонен номер *******838
Ц.Г. с телефонен номер *******665

Как се участва:

Чрез регистрация в сайта на играта и плащане с Бяла Карта.

Пълни правила:

Твоята карта може да бъде ключът към сбъдването на една от мечтите ти.

Бяла Карта може да сбъдне желания на петима свои клиенти в общ размер до 5000 лева - пет награди, всяка на стойност до 1000 лева.

Регистрирай се, като въведеш твоя КИД* (номер на договора) и напишеш твоето желание на стойност до 1000 лева, което би искал да сбъднем и използвай поне веднъж своята Бяла Карта или Бяла Карта GOLD от 10.01.2023г. до 31.01.2023г.

Мечтай и се оглеждай, защото не само по Коледа желанията се сбъдват и стават чудеса! Не чакай, а се включи още днес.

Всеки участник има право да регистрира само една мечта. Всяка извършена трансакция с картата ти дава право на участие в тегленето, като участваш в тегленето толкова пъти, колкото трансакции си извършил в периода на Играта.

*за Бяла Карта: КИД (номерът на договора) са цифрите, изписани върху картата под имената ти.

*за Бяла Карта GOLD: КИД (номерът на договора) са цифрите на гърба на картата, изписани под „Client number”.

Право на участие в Играта придобива автоматично всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст, което отговаря кумулативно на следните условия за участие и което за целите на настоящите Правила ще бъде наричано за краткост „Участник“ и „Кредитополучател“, а в множествено число „Участници“:

1. В периода на Играта е Кредитополучател по сключен Договор за кредит „Бяла Карта“ и/или „Бяла карта Gold”. Договорът за кредит може да е сключен преди стартиране или по време на периода на Играта съгл. т.3 по-горе.

2. В периода на Играта издадената Бяла Карта и/или Бяла Карта Gold по сключения от Кредитополучателя Договор за Кредит „Бяла Карта“ и/или “Бяла Карта Gold” не е блокирана, не е с изтекъл срок на валидност и с нея са позволени и могат да бъдат извършвани платежни операции за плащане или теглене на пари в брой чрез използването на реален и виртуален ПОС, ATM, както и други електронни платформи.

3. В периода на Играта, съгл. т.3 по-горе, Кредитополучателят следва да извърши най-малко една трансакция на POS-терминал и/или онлайн и/или усвои пари в брой на ATM със своята Бяла Карта и/или Бяла Карта Gold и да регистрира своя КИД (номер на договора) и една своята мечта (на стойност до 1000 лева) на https://forms.gle/ZrSyXXsvfypTyzhj8, която да може да бъде реализирана от Организатора в рамките на сума до 1000 /хиляда/ лева.

Всяка мечта, регистрирана за участие съгласно т.6.3. по-горе, следва да може да бъде реализирана от Организатора в рамките на до 1000,00 (хиляда) лева.

Регистрираните мечти следва да са предметни, конкретни и изпълними, описани ясно и разбираемо и да не съдържат желания за получаване на пари.

Не се допускат до участие в Играта мечти със съдържание, което:

    по какъвто и да е начин е насочено срещу или накърнява доброто име на Организатора или трети лица;
    е насочено срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала или срещу правата и свободите на други граждани;
    съдържа заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
    пропагандира дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия; призовава към насилие, извършване на престъпление, разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; проповядва агресивна или недемократична идеология;
    има порнографско съдържание, съдържа елементи на сексуално или друго насилие или противоречи по какъвто и да е друг начин на морала и добрите нрави;
    нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна;
    се отнася до търговска, служебна, лична тайна или друга конфиденциална информация;
    нарушава каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, включително право на собственост, право на интелектуална собственост и други;
    противоречат на действащото законодателство и на настоящите Правила.

Регистрирани мечти, които по какъвто и да е начин нарушават изискванията по предходните разпоредби, няма да бъдат допускани до участие в Играта.

В Играта нямат право да участват клиенти, чието задължение по Договор за кредит „Бяла Карта“/Бяла Карта Gold е обявено за предсрочно изискуемо към датата за тегленето съгласно т. 15 по-долу.

Всеки Участник следва да има постоянен/настоящ адрес или адрес на пребиваване на територията на Република България, който е предоставил при кандидатстването за кредит онлайн или чрез телефонно обаждане.

Краен срок - 31 януари 2023

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара