Спечелете почивка в Омая и фотоапарати Fujifilm Instax Mini Liplay

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши:

Ивелина Мойсева Печеливш ваучер за 2-дневна почивка за двама в еко селище Омая
Божидар Божков Печеливш фотоапарат за моментни снимки FUJIFILM INSTAX MINI LIPLAY
Зарина Мариянова Печеливш фотоапарат за моментни снимки FUJIFILM INSTAX MINI LIPLAY
Димитър Димитров Печеливш фотоапарат за моментни снимки FUJIFILM INSTAX MINI LIPLAY

ОТДАЙ СЕ НА ПОЧИВКА С NIVEA

Новата кампания на NIVEA се провежда в магазини CBA в периода 21 октомври – 24 ноември 2021г.. за да участваш в нея, е необходимо да закупиш продукти NIVEA за минимум 12лв. с ДДС, а след това да регистрираш касовия бон или фактурата. 

Така ще се запишеш в томбола, чрез която можеш да спечелиш ваучер за 2-дневна почивка в еко селище Omaya или 1 от 3 фотоапарата за моментни снимки Fujifilm Instax Mini Liplay! 

Промо играта се организира и провежда във всички магазини CBA на „ЦБА“ АД,
„ЦБА ЕКО МАРКЕТ" ООД, „ЦБА СОФИЯ“ ООД, „ЦБА Белослав“ ООД и „СТРУГА 21“
ООД  на територията на Република България.
 
В Промо играта участват всички продукти с марка NIVEA.
 
Наградите,  предвидени  за  Печелившите  участници  в  томболата  са  1  (един)
ваучер за 2-дневна почивка за двама в еко селище Омая, с. Гайтаниново и 3 бр.(три)
фотоапарата за моментни снимки FUJIFILM INSTAX MINI LIPLAY.
 
Ваучерите за 2-дневна почивка за двама в еко селище Омая са с валидност 6 (шест)
месеца, считано от 01.01.2022г. и включват  2 (две) нощувки и 2 (две) закуски за двама в
еко  селище  Омая.  Ваучерът  може  да  бъде  използван  единствено  след    извършена
предварителна резервация в еко селище Омая по телефон или на интернет страницата на
мястото за  настаняване https://omayavillage.com/.  
 
Снимката, показана  в рекламните материали на Промо играта,  е  илюстративна,
като конкретната къща, в  която всеки от Печелившите участници би могъл да бъде
настанен,  зависи  от  направената  от  него  предварителна  резервация  в  мястото  за
настаняване.  
 
При покупка на продукт или продукти с марка NIVEA на стойност от минимум
12 лв. с ДДС  от всеки от магазините CBA  на „ЦБА“ АД,  „ЦБА ЕКО МАРКЕТ" ООД,
„ЦБА СОФИЯ“ ООД,  „ЦБА Белослав“ ООД  и „СТРУГА 21“ ООД   на територията на
Република България,  клиентът  има възможност да участва в Промо играта  за една от посочените в т. 4.1 награди. Всеки клиент, който отговаря на изискванията, предвидени
в настоящите условия, може да се регистрира на nivea.bg/cba като въведе име, презиме и
фамилия (задължително в предвидения тук ред), e-mail, телефон за връзка, адрес и качи
снимка на фискалния бон/фактура  –  удостоверяващ/а покупката на продукт/ продукти
NIVEA на стойност от минимум 12 лв. с ДДС.  
 
За участие в Промо играта се изисква лицето да попълни всички задължителни полета в
регистрационната  форма  описани  по-горе,  да  прикачи  снимка  на  оригиналния/ната
фискалния бон/фактура и да изрази изричното си съгласие за събиране и обработване на
личните му данни за целите на Промо играта.
 
Участникът отговоря за верността и коректността на предоставените от него данни.
 
Оригиналът  на  фискалния  бон/фактура  за  извършената  покупка  на  продукт/
продукти NIVEA следва да бъде запазен от Участника в промо играта. Непредставянето
на оригинала на фискалния бон/фактурата е основание за отказване получаването на
награда.  
 
Всеки Участник има право да участва в Промо играта многократно като за всяка
регистрация качи снимка на фискалния бон/фактура,  удостоверяващ нова покупка на
продукт/ продукти NIVEA на стойност от минимум 12 лв. с ДДС,  различен от вече
регистриран  фискален  бон/фактура  и  при  изпълнение  на  условията  на  настоящите
Официални правила. За целите на провеждане на томболата всеки участник ще се счита
за  уникален посредством  своя  e-mail  и  телефонен  номер.  Ако  двама  или  повече  от
изтеглените печеливши участници имат един и същ e-mail адрес или телефонен номер,
за валидна ще се счита първата по време регистрация в интернет сайта на Организатора,
а всяка следваща ще се счита за дублирана, поради което и невалидна.
 
Ако с един и същ фискален бон/фактура са закупени продукт/ продукти NIVEA
на стойност,  надхвърляща 12 лв.  с ДДС,  клиентът има право да  направи само  една
регистрация с този фискален бон/фактура и неговото име ще участва в томболата само
веднъж.
 
Независимо от броя на направените регистрации, всеки участник може да спечели
само една награда, настоящото ограничение  се отнася, и в случай че Участникът се
регистрира многократно с различни електронни адреси/ телефони.
 
Цената  на  участващите  в  Промо  играта  продукти  се  определя  от  съответния
търговски обект.  
 
Не участват в разпределението на наградите лица, които са:  
 
a) участвали с фискален бон/фактура  за покупка на каквито и да е други продукти,
различни от марката NIVEA;  
 
b) участвали в Промо играта с фискални бонове/фактури за закупени продукти NIVEA,
извън периода на Промо играта; 

c) направили регистрации, при които липсват пълните данни за Участника съгласно
тези Официални правила (име, презиме и фамилия, e-mail, телефон за връзка, качена
снимка  на  фискален бон/фактура, удостоверяваща покупката на продукт/ продукти
NIVEA на стойност минимум 12 лв. с ДДС), както и такива, направили регистрации,
с качени снимки на фискалния бон/фактура, от които не е добре видима направената
покупка и дали отговаря на посочените изисквания за участие в Промо играта.

d) направили регистрации, с качени снимки на дубликат на фискалния бон/фактура или
служебен бон.
 
Представянето на  копие от фискален бон/ фактура  или служебен бон,  вместо
оригинал се приема за опит за измама и е основание за дисквалификация на съответния
участник. Всеки опит за манипулация или промяна на оригинала на фискалния  бон/
фактура дава право на Организатора да дисквалифицира съответния участник.  
 
На  03.12.2021г.  в  офис  на  представителя  на  „Байерсдорф  България“ ЕООД  –
„Република  Интерактив“  СРЛ  (Republika  Interactive  SRL), VAT No: RO23981359,  
дружество регистрирано съгласно законодателството на Република Румъния, на адрес:
Румъния, гр. Букурещ, Сектор 2, ул. „Барбу Вареску“ No 137А, ще бъдат изтеглени 4
(четирима)  печеливши  участници.  Тегленето  на  наградите  се  извършва  на  случаен принцип,  електронно  чрез  платформата  www.random.org. Заедно  с  имената  на
четиримата печеливши участници, ще бъдат изтеглени и имената на четирима резервни
такива. Изтеглянето на имената на печелившите се извършва в следния ред – първо се
изтеглят  имената  на  4  печеливши,  след  което  се  изтеглят  имената  на  4  резервни
печеливши участници.
 
За резултатите от тегленето на печелившите участници се съставя протокол, в който
по реда на изтеглянето се вписват имената на спечелилите 1 (един) ваучер за 2-дневна
почивка за двама в еко селище Омая,  3  бр.(три)  фотоапарата  за моментни снимки
FUJIFILM INSTAX MINI LIPLAY и на 4 резервни печеливши.  
 
Протоколът с резултатите от тегленето на наградите ще бъде публично оповестен
до 08.12.2021г. на nivea.bg/cba.
 
Всички печеливши ще бъдат информирани за спечелването на наградата до 18.00
часа на 17.12.2021г. чрез позвъняване на посочения от тях телефонен номер.
 
В случай че,  Организаторът не може да се свърже повече от 2 пъти с печеливш
участник  на  посочения  от  него  телефонен  номер,  този  участник  се  замества  от
изтеглените  резервни  печеливши  участници.  Заместването  се  извършва  по  реда  на
изтеглянето на резервните печеливши участници.  
 
Всички печеливши Участници, желаещи да получат своята награда, следва да
предоставят e-mail адрес, в случай че е спечелена наградата 1 (един) ваучер за 2-дневна
почивка за двама в еко селище Омая или физически адрес за доставка, в случай че е
спечелен някой от 3 (три) броя фотоапарат за моментни снимки FUJIFILM INSTAX
MINI LIPLAY.
 
Всеки Участник има възможност да спечели не повече от една награда от съответната
томбола. В случай че участник бъде изтеглен повече от един път, със същата регистрация
или с друга, той се замества от резервен печеливш участник, по реда за заместване,
определен в настоящите правила.  
 
Наградата - 1 (един) ваучер за 2-дневна почивка за двама в еко селище Омая, се
изпращат  на  Печелившите  участници  в  електронен  вид  – на  посочения  от  тях  в
регистрационната форма e-mail  адрес. Наградата  се счита  за получена  от печелившия
Участник  с  изпращането  й  към  посочения  в  регистрационната  форма  e-mail  адрес.
Наградите –  3 (три) броя фотоапарат за моментни снимки FUJIFILM  INSTAX  MINI
LIPLAY  се изпращат с куриер до посочените от печелившите Участници адреси за
доставка.
   
Преди получаването на награда  печелившият Участник трябва да предостави на
Организатора  допълнителни  свои  лични  данни  –  ЕГН  и  постоянен  адрес,  с  оглед
задължението на Организатора по чл. 73, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ. Доколкото нуждата от
обработване на допълнителните лични данни на Печелившия е вменена на Организатора
по силата на закон, по смисъла на чл. 6, параграф 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679,
съгласие за обработка на лични данни на Печелившия не се изисква.
 
Във връзка с данъчното облагане на предметни награди, които не са с незначителна
стойност по смисъла на §1, т. 62 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, наградите в
настоящата Игра подлежат на облагане с окончателен данък по реда на чл. 38, ал. 14 във
вр. с чл. 65, ал. 7 ЗДДФЛ, който се удържа и внася от Организатора – за негова сметка. В
изпълнение на задължението си по ЗДДФЛ Организаторът е длъжен да посочи имената
на печелившия, неговото ЕГН и постоянен адрес в справката по чл. 73, ал. 1, т. 2 от
ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи и удържан данък.  
 
Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с
други награди.  

Краен срок - 24 ноември 2021 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара