Спечелете 60 ваучера по 100 лв. от ROSHEN


Краен срок - 2 август 2020

В Кампанията участват следните продукти с марката ROSHEN във всички разфасовки:

Konafetto wafer rolls with hazelnut flavoured     ВАФЛЕНИ ПУРИЧКИ “KONAFETTO” С ЛЕШНИКОВ ПЪЛНЕЖ
Konafetto wafer rolls with milky cream     ВАФЛЕНИ ПУРИЧКИ “KONAFETTO” С МЛЕЧЕН ПЪЛНЕЖ
Konafetto wafer rolls with cocoa  cream     ВАФЛЕНИ ПУРИЧКИ “KONAFETTO COCOA” С ПЪЛНЕЖ КРЕМ КАКАО
Roshen wafers milk     ВАФЛИ “ROSHEN WAFERS” МЛЯКО
Roshen wafers choco     ВАФЛИ “ROSHEN WAFERS” ШОКО
Roshen wafers hazelnut     ВАФЛИ “ROSHEN WAFERS” ЛЕШНИК
“K KOFE” with baked milk aroma     БИСКВИТИ “КЪМ КАФЕ” С МЛЕЧЕН АРОМАТ
“K KOFE” with baked vanilla     БИСКВИТИ “КЪМ КАФЕ” С АРОМАТ НА МАСЛО И ВАНИЛИЯ
“K KOFE” with baked milk aroma     БИСКВИТИ “КЪМ КАФЕ” С МЛЕЧЕН АРОМАТ
ESMERALDA  with cocoa and coating drops     БИСКВИТИ  “ЕСМЕРАЛДА” С КАКАО И ПАРЧЕНЦА КАКАОВА ГЛАЗУРА
ESMERALDA  with cocoa drops     БИСКВИТИ  “ЕСМЕРАЛДА” С ПАРЧЕНЦА КАКАОВА ГЛАЗУРА
ESMERALDA biscuits with orange zest     БИСКВИТИ  “ЕСМЕРАЛДА” С ПОРТОКАЛОВИ КОРИЧКИ
ESMERALDA soft heart choco     БИСКВИТИ  “ЕСМЕРАЛДА” SOFT HEART ШОКОЛАД
ESMERALDA soft heart milk     БИСКВИТИ  “ЕСМЕРАЛДА” SOFT HEART МЛЯКО
MULTICAKE cocoa cream     БИСКВИТИ  “MULTICAKE” С КАКАОВ ПЪЛНЕЖ
MULTICAKE milky cream     БИСКВИТИ  “MULTICAKE” С МЛЕЧЕН ПЪЛНЕЖ
MULTICAKE strawberry cream     БИСКВИТИ “MULTICAKE” С КРЕМОВ  ПЪЛНЕЖ И ЯГОДОВО ЖЕЛЕ
KAROLINA biscuits with apple and cinnamon     БИСКВИТИ ” KAROLINA ” С ЯБЪЛКА И КАНЕЛА
KAROLINA biscuits with pear and caramel     БИСКВИТИ ” KAROLINA ” С КРУША И КАРАМЕЛ
KAROLINA biscuits with grape and vanilla flavour     БИСКВИТИ ” KAROLINA ” С ГРОЗДЕ И ВАНИЛОВ АРОМАТ

Участието в Кампанията е обвързано с покупка на един или повече от посочените по-горе в т.4.1. продукти, на обща стойност най-малко 4 (четири) лева с ДДС за една покупка, посочена в една фактура/касова бележка.

За участие в Кампанията участник следва да регистрира данните от покупката в сайта на Оганизатора – www.roshen-bg.com, като следва стъпките и посочената в сайта процедура. С регистрацията си за участие участникът следва изрично да заяви, че приема настоящите правила, както и да даде съгласие за обработване на личните му данни за целите на Кампанията. При спазване на условията за регистриране за участие, участникът се включва за участие в Промоционалната кампания и в тегленията на наградите.

За валидна регистрация се счита такава в която, участникът предостави име, фамилия, телефон за връзка, както и номера от касовата бележка за покупката / транзакцията за която става регистрацията.

Участникът трябва да запази касовата бележка/фактурата, която при спечелване на награда ще му бъде поискана за доказване на валидна регистрация за участие в Кампанията.

С регистрацията за участие в Кампанията участникът се включват в теглене за награди, описани в  т. 5.1. по-долу.

В Кампанията се раздават общо 60 (шестдесет) броя награди, а именно: 60 (шестдесет) ваучера за покупка с номинална стойност по 100 (сто) лева всеки.

Ваучерът за покупка служи като разплащателно средство (средство за замяна) срещу което приносителят му при предаване на ваучера в съответния обект има право да получи стоки и услуги от този обект до размера на номиналната стойност на ваучера, указана на самия ваучер. При покупка на стоки или услуги на по-висока стойност от тази посочена на ваучера, приносителят на ваучера има право частично да разплати стойността на стоката или услугата с ваучера и да доплати разликата до пълния размер на стойността на стоката или услугата в пари. При покупката на стоки или услуги на по-ниска от стойността на използвания ваучер, на приносителя му не се връща ресто, като по този начин остатъкът от стойността се губи.

Ваучерът не е личен и може да се прехвърля на трети лица. Наличността по ваучера не се олихвява.

Ваучерът за покупка може да бъде използван в търговски обекти на територията на Република България, като пълният списък на обектите е публикуван тук. Списъкът с обекти, в които ваучер за покупка може да бъде използван като разплащателно средство (средство за замяна) е публикуван и на следната интернет страница: https://www.edenred.bg/merchants/find-a-merchant/.

Не се допуска ваучер за покупка да бъде заменян с неговата парична равностойност и срещу представяне на ваучера приносителят му не може да получи пари. Ваучерът може да бъде използван само в рамките на срока му на валидност, посочен на самия ваучер. След изтичане на този срок ваучерът се счита обезсилен и не може да служи като разплащателно средство.

Всички награди от Кампанията ще бъдат раздадени в 6 (шест) тегления, на случаен принцип, чрез томбола, проведена в офиса на Организатора от тричленна комисия. Томболата ще се тегли автоматично, чрез в сайта на Организатора, където ще бъде геренерирана информация за всички участици в съответния период и при настискане на бутон Стоп, ще бъде излъчван победител. Всяка седмица, в периода на Кампанията, Организаторът ще провежда теглене/томбола за 10 (десет) броя ваучери на стойност 100 (сто) лева, както следва:

    1-во теглене: на 06.2020г. от всички Участници, регистрирали се с поне едно участие в периода от 22.06.2020г. 00:00 ч. до 28.06.2020 г., 23:59 ч. вкл.;
    2-ро теглене: на 07.2020г. от всички Участници, регистрирали се с поне едно участие в периода от 29.06.2020г., 00:00 ч. до 05.07.2020 г., 23:59 ч. вкл;
    3-то теглене: на 07.2020г. от всички Участници, регистрирали се с поне едно участие в периода от 06.07.2020г., 00:00 ч. до 12.07.2020 г., 23:59 ч. вкл.;
    4-то теглене: на 07.2020г. от всички Участници, регистрирали се с поне едно участие в периода от 13.07.2020г., 00:00 ч. до 19.07.2020 г., 23:59 ч. вкл.;
    5-то теглене: на 07.2020г. от всички Участници, регистрирали се с поне едно участие в периода от 20.07.2020г., 00:00 ч. до 26.07.2020 г., 23:59 ч. вкл. и
    6-то теглене: на 08.2020г. от всички Участници, регистрирали се с поне едно участие в периода от 27.07.2020г., 00:00 ч. до 02.08.2020 г., 23:59 ч. вкл.

Резултатите от всяко теглене ще бъдат оповестявани от Организатора в деня на провеждането на съответното теглене, след 18 часа, на интернет страницата на Кампанията - www.roshen-bg.com

Оповестяването ще се извърши чрез посочване на имената и последните четири цифри на мобилните телефонни номера на печелившите.

В срок до 5 (пет) работни дни, след датата на провеждане на тегленето, Организаторът ще уведоми печелившите участници за спечелената награда и чрез обаждане на посочения от участника телефонен номер. Печелившите участници следва да предоставят на Организатора адрес в Република България, на който да бъде доставена спечелената от съответния участник награда.

Списъкът с печелившите участници ще се съхранява в офиса на Организатора на адрес гр. София, бул. България № 109, офис 44.2.

Наградите ще бъдат доставени за сметка на Организатора с куриер до всеки спечелил на посочен от него адрес в Република България в срок до 30 (тридесет) дни след потвърждение на данните за доставка.

В случай че печеливш участник не получи наградата си (ваучер за покупка) в срок до 3 (три) месеца от момента на обявяването му на сайта на Организатора, наградата се губи и Организаторът не е длъжен да я предоставя.

Наградите не могат да бъдат заменяни за пари в брой или друга награда, вещ или услуга.

При получаване на награда печелившият участник трябва да предостави на куриера оригинала на печелившата касова бележка/фактура, доказваща заплащането на закупените от стоки. Куриерът сверява номера, датата на касовата бележка и стойността на покупката с предоставени му от Организатора данни и предава наградата на печелившия участник след като се увери, че има идентичност на данните.

Наградите се получават срещу легитимация с документ за самоличност и срещу попълнен и подписан от печелившия приемо-предавателен протокол за получаване на награда.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара