Спечелете 9 броя 43-инчови телевизори, марка Philips


Играта е приключила!

Печеливши: https://proficredit.bg/winners/pechelivshi-tombola-kod-chervenoФизическо лице, което в качеството си на кредитоискател, кандидатства и усвои потребителски кредит, т.е. отпуснат му е такъв, от „ПРОФИ КРЕДИТ България“ ЕООД в рамките на периода 01.07 – 31.08.2018 г., с който директно бъде погасено (рефинансирано) текущо задължение на кредитополучателя към финансова институция, различна от „ПРОФИ КРЕДИТ България“ ЕООД, участва в томбола за спечелване на 9 награди.

Наградите, които могат да бъдат спечелени в рамките на периода на провеждане на томболата, са 9 (девет) броя 43-инчови телевизори, марка Philips, с модели и спецификации по преценка на Организатора.

Участници: Всяко дееспособно физическо лице, което в качеството си на кредитоискател е кандидатствало и усвоило потребителски кредит от “ПРОФИ КРЕДИТ България” ЕООД в периода на томболата, с който директно e погасено (рефинансирано) минимум едно текущо задължение на кредитополучателя към финансова институция, различна от „ПРОФИ КРЕДИТ България“ ЕООД.

За да участва в томболата, лицето не е необходимо да извършва допълнителни действия, освен да отговаря на условията да бъде участник, посочени в раздел IV. „Участници“.

Всеки участник взема участие във всички тегления, провеждани от датата на кандидатстването му за потребителски кредит, но при условие, че потребителският кредит е отпуснат.

За дата на отпускане на потребителския кредит се счита датата, на която сумата е наредена по посочената от кредитоискателя в искането за отпускане на потребителски кредит банковата сметка.

За дата на кандидатстване за потребителски кредит се счита датата, посочена в искането за отпускане на потребителския кредит.

В случай че кредитоискател кандидатства за потребителски кредит в рамките на една календарна седмица, но го усвои (т.е. кредитът му бъде отпуснат) в рамките на следващата календарна седмица, то същият участва и в тегленето за седмицата, през която е кандидатствал за кредит.

Печелившите ще бъдат теглени на томболен принцип в присъствието на тричленна комисия от служители на “ПРОФИ КРЕДИТ България” ЕООД.

Тегленето на печелившите участници ще се извърши както следва:
- Един на 23.07 от участниците в периода от 1.07 до 8.07,
- Един на 30.07 от участниците в периода от 1.07 до 15.07,
- Един на 6.08 от участниците в периода от 1.07 до 22.07,
- Един на 13.08 от участниците в периода от 1.07 до 29.07,
- Един на 20.08 от участниците в периода от 1.07 до 5.08,
- Един на 27.08 от участниците в периода от 1.07 до 12.08,
- Един на 3.09 от участниците в периода от 1.07 до 19.08,
- Един на 10.09 от участниците в периода от 1.07 до 26.08,
- Един на 17.09 от участниците в периода от 1.07 до 31.08.

Всеки участник има право да получи само 1 награда, независимо колко пъти отговаря на условията да бъде участник, посочени в раздел IV. „Участници“.

Списък с име, фамилия и населено място на всички печеливши ще бъде публикуван на Facebook и интернет страницата на “ПРОФИ КРЕДИТ България” ЕООД, секция „Печеливши“ в срок до 5 работни дни, считано от тегленето на печелившите. Печелившите от томболата ще бъдат уведомени и на посочените в искането за кредит телефони в рамките на 3 работни дни, считано от датата на теглене на печелившия участник.

Спечелилите награди ще ги получат в срок до 10 (десет) календарни дни, считано от датата на тяхното уведомяване по телефона за спечелването на наградата.

Наградите ще бъдат получавани лично в офисите на “ПРОФИ КРЕДИТ България” ЕООД, в които печелившите са сключили съответните договори за потребителски кредит. При получаване на наградата всеки печеливш участник се идентифицира с лична карта, като за връчването на същата се съставя двустранен протокол, който се подписва от представител на Организатора и от печелившия участник.

Съгласно закона за потребителския кредит всеки клиент има право да се откаже от сключения договор за потребителски кредит, както и да погаси предсрочно изцяло кредита. В случай че до момента на уведомяването за спечелената награда съгласно уговореното в т. 9 на раздел V. „Условия и теглене на томболата“, кредитополучателят е уведомил кредитора за желанието си да се откаже или да погаси предсрочно кредита, то този кредитополучател губи право за получаване на награда от томболата.

В случай че изтеглен печеливш не може да бъде открит на посочените в искането за кредит телефони в рамките на 3 работни дни (при не по-малко от три опита за осъществяване на връзка за ден), считано от датата на изтеглянето му като печеливш, и в случай че не осъществи връзка с организаторите на телефон 0700 17 011 (на цената на един градски разговор) в срок от 30 календарни дни след публикуване на информация за печелившите на Facebook и интернет страницата на ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД, печелившият няма право да получи наградата и не може да претендира за наградата на по-късен етап.Краен срок - 31 август 2018

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара