Спечелете екскурзия до Испания и 60 броя кецове от ДЗП


Краен срок - 15 юли 2018

Участието в играта за спечелване на високи бели кецове (наричани за краткост по-долу само кецове) е обвързано със закупуване на продукти от марката ДЗП - Данон за пиене (ДЗП Ягода, ДЗП малина, ДЗП кайсия, ДЗП шейк с ягода и ванилия, ДЗП шейк банан) /наричани за краткост промоционални продукти или само ДЗП/ и регистрация на броя закупени промоционални продукти и номера на касовата бележка от съответната покупка по начин, указан по-долу.

Участието в играта за голямата награда екскурзия за двама до Испания за участие в Международна купа Данон 2019 г. не е обвързано с покупка, а с даването на правилни отговори за историята на Данониада, Данон и продуктите от гамата ДЗП, чрез попълване на анкета, която ще бъде публикувана на интернет сайта www.dzpdanoniada.com

Участници, регистрирали касови бележки за закупени промоционални продукти, участват в томбола за спечелване на кецове. Качването на три кода от касови бележи, удостоверяващи закупуването на 3 броя Данон за пиене (или една касова бележка, с която са закупени 3 броя продукти Данон за пиене), дава право на участие в тегленето на печеливши за кецове. Всеки участник има право да регистрира само една касова бележка, удостоверяваща закупуването на 3 броя продукти Данон за пиене или толкова касови бележки, колкото сумарно удостоверяват закупуването на 3 броя продукти Данон за пиене. Закупуването на повече от 3 броя продукти Данон за пиене и съответните повече на брой регистрации не увеличават шанса на участника за спечелването на наградата и не му дават право да участва в томболата с повече от една
регистрация. Един участник може да спечели само една награда.

Участниците, които са отговорили вярно на въпросите от анкетата, участват в томбола за спечелване на една екскурзия за двама за финалите на Международна купа Данон през 2019 г. в Испания.

В томболата по предходната точка един участник има право да отговори само веднъж на въпросите от анкетата. За валидно се зачита само участие, в което всички отговори са верни.

За участие за спечелване на награди кецове:
Стъпка 1 : Закупете три от промоционалните продукти с една или повече касови
бележки описани в Раздел 3, т. 6.1.
Стъпка 2 : Регистрирайте броя на закупените промоционални продукти и номера на
касовите бележки на интернет страницата www.dzp-danoniada.com .

Една касова бележка може да бъде регистрирана от участник САМО ВЕДНЪЖ.

Регистрирани 3 броя закупени продукти се равняват на едно участие в тегленето на наградите. Допуска се само една регистрация за един участник. Закупуването на повече от 3 броя продукти Данон за пиене и съответните повече на брой регистрации не увеличават шанса на участника за спечелването на наградата и не му дават право да участва в томболата с повече от една регистрация.

За всеки закупен продукт се изисква регистрация на касова бележка, която да удостоверява покупката. В случай, че с една касова бележка са закупени повече от един продукт, това трябва да се вижда ясно на бележката.

При регистрация на номер на касова бележка/и, удостоверяваща/и закупуването продукт/и ДЗП, участникът трябва да отбележи във формата за регистрация и броя закупени продукти.

Снимка на касова бележка/и се прилага като прикачен файл във формата за регистрация. На снимката трябва ясно да се вижда и броя закупени продукти Данон за пиене.

Уникалният идентификатор на всеки участник е създаденият му профил на сайт
www.dzp-danoniada.com и имейл адресът му. За да може да натрупа необходимият
брой регистрации за участие в тегленето на наградите, участникът трябва да
регистрира касови бележки/снимки от един и същ профил на сайта, съответно да
посочи същия имейл при регистрация си за участие в играта на интернет страницата:
www.dzp-danoniada.com, за да може системата да отброи правилно успешно
регистрираните касови бележки, съответно броя на закупените продукти ДЗП.

За участие за спечелване на голямата награда екскурзия за двама за финалите на
Международна купа Данон 2019 г. в Испания: отговорете вярно на въпросите от
анкетата, публикувана на интернет страницата www.dzp-danoniada.com по реда и при
условията на тези Официални правила.

За да участва в томболата всеки участник трябва изпълни следните 2 стъпки:
Стъпка 1: да се регистрира с емайл адрес, който ще служи за унукален идентификатор
в играта и да си създаде потребителска парола
Стъпка 2: да отговори правилно на въпросите в анкетата

В случай, че даден участник вече е създал профил за участие за една от наградите
в промоцията, същият може да използва профила за участие за другата награда, стига
да е изпълнил съответните условия за нея.

За периода на играта Организаторът ще раздаде общо следните награди чрез
теглене на победители*
- 60 броя кецове – чрез теглене всяка седмица
- 1 брой екскурзия за двама до Испания за участие в Международна купа
Данон 2019 г.**
*всяко теглене е на случаен принцип
** Голямата награда „Екскурзия за двама до Испания за участие в Международна
купа Данон 2019 г ” включва:
- двупосочни самолетни билети за двама с включени летищни такси
- 2 нощувки в двойна стая и 2 закуски в хотел мин. 3*
- безплатни билети за посещение на турнира Международна купа Данон 2019;
-медицинска застраховка за периода на пътуването

Участникът, спечелил голямата награда, се задължава да предостави на Организатора
своите лични данни, както и тези на втория пътник, необходими за резервиране на
пътуването до Испания. Самото пътуване ще се осъществи през втората половина на
2019-а година. Точна програма ще бъде представена на печелившите не по-късно от 3
месеца преди датите на пътуване.

В случай че участник, спечелил голямата награда, не заяви ползването й в посочения
период и по реда, определен в тези официални правила, то той губи правото да
ползва наградата.

Наградите ще бъдат изтеглени чрез специално разработен за нуждите на играта
софтуер за разпределение на награди на случаен принцип и в присъствието на
комисия, определена от Организатора.

Преди да бъдат обявени на сайта danonaida.bg всички печеливши ще бъдат
проверени за съвместимост с условията на участие (например достоверност на
прикачените касови бележки). В случай, че даден участник, който е избран за
печеливш в съответното теглене, се окаже че не отговаря на условията, името му няма
да бъде публикувано и ще бъде заместено с друго, отново изтеглено на случаен
принцип.

Дати на теглене:
Малки награди – по 10 бр. кецове всяка седмица, както следва:
• 14.06.2018г.
• 21.06.2018г.
• 28.06.2018г.
• 5.07.2018г.
• 12.07.2018г.
• 16.07.2018г.
1 брой екскурзия за двама до Испания за посещение на Международна купа Данон
2019 г.**
• Дата на теглене: 16.07.2018г.

Печелившите ще бъдат обявени на Интернет страницата: www.dzp-danoniada.com
и ще бъдат информирани с мейл в рамките на 48 часа от изтеглянето им.

Не се допуска спечелването на повече от една награда от един и същи вид от един
участник (с един и същ имейл) за периода на промоцията!

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин
добавят регистрации "автоматично" вместо Участниците и/или други подобни
злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на
активността ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Решението за
дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение
за начините на определяне на опит за нарушаване или нарушение на правилата на
активността.

Теглене на резерви: за всяко теглене на печеливши по т. 13.3. ще бъдат теглени
по 3 резервни участника. Те ще имат право да получат награда само и единствено, в
случай че някой от основните печеливши не отгваря на условията за участие, се откаже
доброволно или с него не може да бъде установена връзка по телефон, емайл или не
бъде открит от куриера на посочения от него адрес и телефон.

Печелившите участници, ще бъдат известени на страницата на организатора и
чрез имейл, в отговор на който в рамките на 5 работни дни могат да заявят адрес за
получаване на наградата на територията на Република България. Ако печелившите не
потвърдят наградите си след изпращането на известието в посочения срок, губят
правото си да получат наградата. В този случай Организаторът обявява за печеливш
първия по ред участник, изтеглен като резерва от съответната томбола и връчва
наградата по реда, установен по-горе. При непотвърждаване на получаването на
известие за наградата от първия по ред участник, изтеглен като резерва, процедурата
продължава чрез обявяване на следващ печеливш от резервите по реда, в който са
изтеглени в томболата, и така до изчерпване броя на изтеглените резерви. Ако нито
един от обявените за печеливш не потвърди получаването на наградата по посочения в
тази точка ред, съответната награда остава неразпределена.

Наградите ще бъдат доставяни до печелившите участници на посочен от тях адрес
чрез куриер след предоставяне на адрес за доставка, но не по-късно от 20 работни
дни от получаването на потвърждението, че са спечелили. Преди доставка куриерът
ще прозвъни спечелилите. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж.
При отсъствие на печелившите участници, ще бъде оставена бележка с адрес на най-
близкия клон на куриерската служба, откъдето в рамките на 10 работни дни може да
бъде получена наградата. За непотърсени награди в този срок, ще бъде проведена
процедура за обявяване на следващ печеливш от резервите по реда, в който са
изтеглени в томболата до изчерпване броя на изтеглените резерви.

Спечелилият голямата награда – Екскурзия до Испания за посещение на
Международна купа Данон 2019 г. ще бъде известен на страницата на организатора и
чрез имейл, в отговор на който в рамките на 5 работни дни може да заяви своите
контакти за връзка с него. След което, Организаторът ще се свърже лично с него, за да
уточнят детайлите по организирането на пътуването. Ако печелившият не предостави
своите контакти след изпращането на известието в посочения срок, губи правото си да
получи наградата. В този случай Организаторът обявява за печеливш първия по ред
участник, изтеглен като резерва от съответната томбола и връчва наградата по реда,
установен по-горе. При непотвърждаване на получаването на известие за наградата от
първия по ред участник, изтеглен като резерва, процедурата продължава чрез
обявяване на следващ печеливш от резервите по реда, в който са изтеглени в
томболата, и така до изчерпване броя на изтеглените резерви.

Наградата следва да бъде получена от спечелилия участник. Допуска се наградата
да бъде получена на посочения адрес за доставка от лице, различно от печелившия
участник, ако получателят удостовери писмено, че е получил наградата от името на
печелившия и поеме задължението да му я предаде в тридневен срок от получаването.
В този случай Организаторът не носи отговорност за получаване на наградата от
спечелилия участник.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара