Спечелете 3 iPhone X всяка седмица и 10 външни батерии всеки ден


Краен срок - 29 април 2018

С Visa плащането на данъци и такси става бързо, лесно и удобно, а сега може да ти донесе и награда. От 19 февруари до 29 април 2018 г. имаш възможност да спечелиш по два начина благодарение на твоята карта Visa:

3 iPhone X на седмица за платилите на ПОС терминал

Плати местен данък или такса с Visa на ПОС терминалите в съответната общинска институция*, регистрирай номера на ПОС бележката тук и може да спечелиш страхотен iPhone X.

10 външни батерии на ден за платилите онлайн

Плати местните си данъци и такси онлайн с Visa и ще бъдеш включен автоматично в теглене за външна батерия за телефон.

Защо да чакаш по опашки, когато бързо и лесно можеш да заплатиш дължимото онлайн или на ПОС терминал в съответната общинска институция*?

Това е списъкът с данъци и такси съгласно Закона за местните данъци и такси, които участват в промоцията ни до края на март:

Данъци:

    данък върху недвижимите имоти;
    данък върху наследствата;
    данък върху даренията;
    данък при възмездно придобиване на имущество;
    данък върху превозните средства;
    патентен данък;
    туристически данък;
    други местни данъци, определени със закон.

Такси:

    за битови отпадъци;
    за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;
    за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и други общински социални услуги;
    за дейностите по отглеждане и възпитание в задължителното предучилищно образование за ползване на детската градина или училището извън финансираните от държавата дейности;
    за технически услуги;
    за административни услуги;
    за откупуване на гробни места;
    за дейности по обща подкрепа по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, които не се финансират от държавния бюджет и се осъществяват от центровете за подкрепа за личностно развитие;
    за притежаване на куче;
    други местни такси, определени със закон.

Успешно участие!

​*Организаторът и/или Възложителят на промоцията не носят отговорност: ако съответната общинска администрация изобщо не разполага с инсталиран ПОС терминал; или ако разполага с такъв, но на него не е възможно да бъде извършено плащане с Участваща карта Visa.


Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара