Спечелете 50 000 лв., всеки месец 2000 лв. и всяка седмица предметни награди за 1000 лв. от лотарията на НАП


Краен срок - 9 декември 2018

Лотарията с касови бележки ще се проведе в периода от 10.10.2017 г. до 09.12.2018 г. В томболата могат да участват всички касови бележки, издадени след 00:00 на 1 януари 2017 г. Фискални бонове ще могат да се регистрират до 16:59 ч. на 09.12.2018 г.

Право на участие в играта има всяко физическо лице, навършило 14-годишна възраст към датата на създаване на профил/регистрация в периода на провеждане на Лотарията, което е български гражданин, с изключение на поставените под пълно запрещение. Ненавършилите пълнолетие и ограничено запретените участници в играта се представляват от законните им представители (родители/попечители). При получаване на награда и в случай,че печелившият не е навършил 18-годишна възраст или е ограничено запретен, задължително се представя писмена декларация от законния представител, с която се удостоверява, че родителят/попечителят е съгласен наградата да бъде получена.

Участието в играта не е обвързано с покупка на определен продукт или получаване на определена услуга.

Всеки, който вземе, регистрира и запази касовата си бележка до края на играта, може да спечели една от големите награди в лотарията на НАП.

За да се включи в играта, всеки участник трябва да посети интернет страницата на кампанията kasovbon.bg и да създаде свой профил. Потребителските профили на участниците от първия сезон на Лотарията ще бъдат активни и те ще могат да въвеждат бележки с вече създадените права за достъп. В случай, че потребителят е забравил своята парола за вход в системата, може да я възстанови чрез избор на полето „Забравена парола“.

Регистрацията на участника (създаване на профил) включва следните данни: име, фамилия, ЕГН, град, валидна електронна поща, телефон за контакт и съгласие, че участникът е запознат с правилата на играта.

Веднъж създал своя профил, потребителят достъпва профила си в Лотарията чрез посочения e-mаil за потребителско име и парола за достъп. Потребителят може да използва за вход и профила си в G+.

 Национална агенция за приходите не носи отговорност за грешно подадена информация.

Участникът въвежда в специално поле на сайта следните реквизити от касовата бележка, които гарантират нейната валидност – дата със съответния ден, месец и година (например 03.01.2017), час и минути (например – 13:13) и сума на покупката или получената услуга, изписана в левове и стотинки (например – 10.50).

Участникът трябва да съхранява всички регистрирани касови бележки, за да ги представи за справка при спечелване и получаване на награда.

В играта могат да бъдат регистрирани единствено касови бележки, които са издадени след 00:00 часа на 1 януари 2017 година.

Участникът може да регистрира неограничен брой касови бележки в играта.

Ако потребителят е заплатил с банкова карта закупената стока или получената услуга, то той може да удвои шансовете си в томболата, като регистрира, освен касовата си бележка и документът, получен от ПОС терминал.

Данните, които се отчитат в системата от бележката, получена от ПОС терминала, са часът и минутата на извършеното плащане. Те се генерират автоматично след като бъде попълнено полето за час и минути от получения фискален бон.

Ако часът и минутите на получената касова бележка са различни с тези на документа от ПОС терминала, то участникът има право да редактира автоматично генерираните данни в съответното поле.

Всяка бележка от ПОС терминал може да бъде отчетена в базата на Лотарията, стига преди това да бъде регистрирана касовата бележка, получена от извършената покука.

Бележките от направените плащания с банкова карта се регистрират от полето „Бележка от ПОС терминал“.

Участникът има възможност да прегледа въведените от него бележки в системата и да редактира тези фискални бонове, които е регистрирал за текущия седмичен период. Колкото повече касови бележки регистрира участникът, толкова повече се увеличава шансът му за успех в жребия за наградите.

Всяка една касова бележка може да участва самостоятелно в жребия за седмична награда. Фискалните бонове, участвали през дадена седмица, не могат да участват през следващите седмици, но могат да участват в месечния жребий и жребия за годишната награда. Касовите бележки, регистрирани през даден месец, не могат да участват в жребия за награда през следващите месеци, но участват за голямата награда в края на годината.

В играта не участват касови бележки, издадени в нарушение на действащото данъчно законодателство в страната.

Органите на Национална агенция за приходите проверяват валидността на всяка касова бележка преди предоставянето на предметна награда на победителя. В случай, че касовата бележка е недействителна или е издадена в нарушение на данъчното законодателство, наградата няма да бъде връчена на избрания печеливш.

Национална агенция за приходите ще следи за правомерното регистриране  и валидност на касовите бележки.

Наградите се разпределят на случаен, лотариен принцип, посредством специално разработен за нуждите на играта софтуер. Участниците в играта се състезават за 65  награди в рамките на 12 месеца, както следва: седмични – предметни награда на стойност 1000 лв., месечни награди в размер на 2 000 лв., годишна награда – 50 000 лв. Жребият и касовите бележки, които участват в определен етап от играта, са съобразно правилата описани в т. 2.11 от „Механизъм на играта“.

Седмичните победители се определят на лотариен принцип, всеки понеделник в телевизионно предаване, излъчвано в национален ефир. Първият победител на седмична награда ще бъде изтеглен на 18.12.2017 г. (касовите бележки, регистрирани до 19:59 ч. на 17.12.2017 г. и издадени след 01.01.2017 г. включително,  участват за първата седмична награда). В жребия за останалите седмични награди участват тези фискални бонове, които са регистрирани до 19:59 ч. на всеки последен ден от календарната седмицата (неделя). (Пример: Касовите бележки, които участват в жребия на 25.12.2017 г., са регистрираните от 19:59 ч. на 17.12.2015 г. до 19:59 ч. на 24.12.2017 г. Бележките, които участват в жребия на 01.01.2018 г. са всички касови бележки, регистрирани от 19:59 ч. на 24.12.2017 г. до 19:59 ч. на 31.12.2017 г.)

Първият месечен победител ще бъде изтеглен на 15.01.2018 г. В жребия за месечни награди участват тези фискални бонове, които са регистрирани до 19:59 ч. на последния ден от седмицата (неделя) преди тегленето на месечната награда. (Пример: Касовите бележки, които участват в жребия на 15.01.2018 г. трябва да са регистрирани до 19:59 ч. на 14.01.2018 г. В жребият за втората месечна награда участват всички касови бележки, регистрирани от 19:59 ч. на 14.01.2018 г. до 19:59 ч.на 11.02.2018. Жребият за втората месечна награда ще бъде изтеглен на 12.02.2018 г.)

Победителят, спечелил голямата награда, ще бъде избран на 10.12.2018 г. Касовите бележки, които участват в този жребий, са тези, които са регистрирани до 16:59 ч. на 09.12.2018 г.

Определянето на победителите се извършва в телевизионно предаване, излъчвано в национален ефир. Всички награди в играта се разпределят на лотариен принцип. В деня на жребия победителите ще бъдат оповестени на интернет страницата на Лотарията до 12:00 часа. В случаите, в които денят за избор на победител е национален празник, жребият и оповестяването на печелившите ще бъде извършено в първия работен ден след него.

Организаторът има ангажимент да се свърже с победителите чрез съобщение, изпратено на e-mail адреса, посочен във формата за контакт и чрез обаждане по телефона, в същия ден на жребия. Печелившият трябва да отговори най-късно до 2 дни след получаването на информационния имейл, с потвърждение за получаване на наградата. Победителите се задължават да приложат в имейла и сканирано или фотокопие на касовата бележка, с която са спечелили.

Ако победителят не отговори до 2 дни след получаването на информационния имейл и/или не приложи сканирана/фотокопие на касовата бележка, с която е участвал, с изискуемите и регистрирани реквизити, той губи правото си за получаване на награда. В този случай Организаторът ще изтегли друг победител по време на жребия за следващата награда за съответния период.

Всеки, спечелил награда в Лотарията, има възможност да я получи лично в телевизионно предаване, излъчвано в национален ефир, след изтичането на 7-дневен срок от изтеглянето на печелившия.

Участниците са длъжни да съхраняват касовите бележки за целия период на играта и при спечелване на награда да предоставят за справка оригинал на касовата бележка/фискален бон. Допуска се избраният победител да предостави сканирано или фотокопие от фискалния бон, изпратено на имейл prd@nra.bg. В случай, че печелившият не представи валидна касова бележка, съдържаща точно реквизитите, които са били регистрирани, той няма право да получи наградата. Регистрираните документи (бележки) от направени плащания на ПОС терминал не са задължителни за съхранение до края на играта и не са условие за получаване на награда.


Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара