Спечелете 100 констуктора Lego от Kaufland и Pufies


Краен срок - 24 ноември 2019

Играта се провежда в търговските обекти на „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД, находящи се на територията на Република България. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.

В Играта участват следните продукти: пелени и гащички с търговска марка „PUFIES“, налични в търговските обекти по т.2.2. За избягване на всякакво съмнение, Участниците се считат уведомени, че в Играта не участват следните продукти: мокри кърпички с търговска марка „PUFIES“.

Участващите в Играта продукти не са изрично обособени в отделна промоционална зона и върху тях няма  изрично обозначение, че участват в Играта.

За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1: Да закупи поне един пакет пелени или гащички с търговска марка „PUFIES“ от търговски обект на „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД, находящ се на територията на Република България;

Стъпка 2: да влезе в  сайта на Играта – www.pufies.bg, да се регистрира като попълни всички задължителни полета, а именно: а) имейл; б) номер на касовия бон (може да се регистрира само касов бон, издаден в периода от 04.11.2019г. до 24.11.2019 г., включително) в) снимка на касовата бележка; NB! Участниците трябва да запазят касовия бон за направената покупка и, в случай че бъдат изтеглени за печеливши, да представят негов оригинал като условие за получаване на спечелената награда; г) потвърждение (чрез чек-бокс), че желае: да участва в Играта, приема Официалните правила на Играта, съгласен е с Политиката за поверителност; навършил е 18 години, както и потвърждение, че ако спечели, двете му имена (първото име само с инициали, пример: И. Димитров) и имейл адресът му (със заличаване на няколко символа, пример: ivan.XXXXtrov@gmail.com), ще бъдат публикувани на www.pufies.bg

При регистрация, всеки участник по свой избор, може да даде съгласие (чрез чек-бокс) за получаване на информация за предстоящи промоционални предложения и оферти на Организатора (съгласие за директен маркетинг). Предоставянето на съгласието за директен маркетинг не е задължително условие за регистрация и участие в Играта.

Единният идентификатор на всеки участник в Играта е неговият имейл адрес. Едно физическо лице има право да участва само с един имейл адрес. Всички регистрации направени с един и същ имейл адрес, ще бъдат отнасяни към едно и също лице.

Регистрираните касови бонове подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани несъответствия съответният касов бон се счита за невалиден и изтегленият печеливш участник не получава награда.

Наградите в Играта са: конструктор за деца LEGO DUPLO. Общо ще бъдат раздадени 100 броя конструктори.

За информация на участниците, наградите са на стойност под облагаемия праг по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Един участник има право да спечели една награда с един коректно регистриран касов бон за периода на Играта. Всеки пореден опит за участие в Играта с вече регистриран касов бон се счита за невалиден.

Един касов бон, без значение за колко броя закупени пелени и/или гащички „PUFIES“ e, може да бъде регистриран само един път и чрез само една регистрация. В случаите, когато на касовия бон не е изписано името на продукта или то е нечетимо, касовият бон се счита за невалиден. Не се допуска до участие и касов бон, който е издаден от търговски обект, различен от обектите, посочени по т.2.2 от настоящите Правила.

Тегленето на печелившите ще се извърши в срок до 29.11.2019 г. измежду всички регистрирани участници, отговарящи на условията на настоящите Правила, на случаен принцип, чрез софтуер. Тегленето на печелившите ще се осъществи от страна на Организатора/ Изпълнителя в присъствието на представители на следните  отдели: Локален Маркетинг, Фикосота ООД.

В тегленето на печелившите участват всички регистрирани касови бонове, които отговарят на условията на Играта. Печелившите участници ще бъдат известени чрез имейл съобщение, на имейл адреса, предоставен от тях при регистрацията за участие. В съобщението ще се съдържа линк към контактна форма, в която печелившите участници ще трябва да посочат: имена, адрес и телефон за доставка на спечелената награда.

Печелившите се обявяват на интернет страницата на Играта: www.pufies.bg Обявяването става чрез публикуване на изтеглените за печеливши имейл адреси на участниците и две имена. Имейл адресите се публикуват със заличаване на няколко символа от тях с цел сигурност (пример: ivan.XXXXtrov@gmail.com), а първите имена на печелившите се публикуват само с инициали (пример: И. Димитров). Обявяването на печелившите ще се извърши до 10.12.2019 г.

Освен печелившите участници, ще бъдат изтеглени и 10 резерви. В случай че спечелил участник е направил невалидна регистрация; или Организаторът не е получил данните на печелившия участник по т. 6.3.4 в продължение на 10 работни дни от изпращането на имейла, чрез който участникът е уведомен, че печели; или спечелил участник не е предоставил валиден и пълен адрес за получаване на наградата на територията на Република България; или спечелилият откаже наградата, наградата се предоставя на първия по ред резервен печеливш, чиято регистрация отговаря на изискванията на настоящите Правила.

Наградите ще бъдат доставени с куриер, за сметка на Организатора, до всеки печеливш участник в срок до 20 работни дни след попълване на контактната форма с имена, адрес и телефон за доставка. Служителите на куриерската фирма ще посетят адреса на печелившия участник само веднъж. В случай че участникът не присъства на адреса и служителят на куриерската фирма не може да предаде наградата, то куриерите ще съхраняват в срок от 10 работни дни наградата в най-близкия им офис, от където печелившият участник трябва да я получи лично. Ако в срок от 10 работни дни печелившият участник не посети офиса на куриерската служба, за да си вземе наградата, същият губи право да получи наградата.

Наградите се получават само от лицето, изтеглено за печеливш и срещу предоставяне на оригинал на регистрирания касов бон за извършената покупка. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес и от друго лице, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.


ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара