Спечелете електрически скутер, ваучери за МЕТРО и още награди от Zewa


Краен срок - 30 октомври 2019

За да участва в Кампанията, всеки участник следва да направи следните стъпки:

В периода на Кампанията да закупи от търговски обект на „МЕТРО Кеш енд Кери България“ ЕООД едновременно суха и влажна тоалетна хартия с марката Zewa. За едновременна покупка се приема присъствието в една фактура на минимум 2/два/ продукта тоалетна хартия Zewa, единият от които задължително да е влажна тоалетна хартия Zewa.

Участващите в Кампанията продукти са:

Тоалетна хартия ZEWA
Zewa Влажна ТХ Almond Milk 42бр.
Zewa Влажна ТХ PURE 42бр.
Zewa Влажна ТХ KIDS 42бр.
ZewaТХ 4пластова Exclusive Ultra Soft 8pолки
ZewaТХ 3пластова Deluxe Jasmine 10ролки
ZewaТХ 3пластова Deluxe Jasmine 16ролки
ZewaТХ 3пластова Deluxe Peach 4pолки
ZewaТХ 3пластова Deluxe Peach 10 pолки
ZewaТХ 3пластова Deluxe Peach 16pолки
ZewaТХ 3пластова Deluxe Peach 20pолки
ZewaТХ 3пластова Deluxe Camomile 4ролки
ZewaТХ 3пластова Deluxe Camomile 10ролки
ZewaТХ 3пластова Deluxe Camomile16ролки
ZewaТХ 3пластова Deluxe Camomile 20ролки
ZewaТХ 3пластова Deluxe Lavender 10 ролки
ZewaТХ 3пластова Deluxe Lavender 16ролки
ZewaТХ 3пластова Deluxe Delicate Care 4ролки
ZewaТХ 3пластова Deluxe Delicate Care 10ролки
ZewaТХ 3пластова Deluxe Delicate Care16ролки
ZewaТХ 3пластова Deluxe DelicateCare 20 ролки


Да се регистрира за участие в уебсайта на играта www.promozewa.bg, като за целта попълни регистрационна форма, която включва следните данни: име; фамилия; e-mail; телефонен номер.

След регистрацията си да качи в своя профил снимка на фактура за покупка едновременно на суха и влажна тоалетна хартия с марката Zewa, която да отговаря на следните критерии:

    Снимката не трябва да е по-голяма от 5 мегабайта
    Снимката трябва да е във формат .jpg или .png
    Снимката не трябва да бъде архивирана (.zip или .rar формат)
    Снимката не трябва да е размазана или с лошо качество, което да попречи на валидирането ѝ.
    На снимката трябва ясно да се виждат обекта на „МЕТРО Кеш енд Кери България“ ЕООД, от който са закупени продуктите, датата и стойността на покупката, номера на фактурата, както и покупката едновременно на суха и влажна тоалетна хартия с марката Zewa. Примерна снимка на фактура ще бъде качена в уебсайта на Кампанията.

Снимки, които не отговарят на посочените по-горе условия, няма да бъдат зачитани за валидни и няма да участват в разпределянето на наградите.

Организаторът не носи отговорност за непълни или неправилно попълнени лични данни или неотбелязани задължителни полета, което може да доведе до невъзможност за връзка с Участника (в случай, че спечели) или до загуба на право за участие в томболата за награди в Кампанията.

Попълването на формата за регистрация и качването на фактура може да се извърши само в периода 17 Октомври 2019 г., 00:00 часа – 30 Октомври 2019 г., 23:59 часа. Датата на покупката на участващите в Кампанията продукти, посочена върху фактурата, също трябва да е в рамките на периода 17 Октомври 2019 г., 00:00 часа – 30 Октомври 2019 г., 23:59 часа.

Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип, съгласно Правилата на кампанията, които са достъпни за всички участници на сайта www.promozewa.bg.

За целия период на Кампанията ще бъдат раздадени общо 147 (сто четиридесет и седем) броя награди, както следва:

    Дневни награди – 140 бр. поставка за баня за влажна тоалетна хартия Zewa - по 10 бр. за всеки ден от периода на Кампанията;
    Седмични награди – 6 бр. МЕТРО ваучер, на стойност 60 лв. всеки - по 3 бр. за всяка седмица от периода на Кампанията;
    Голяма награда – 1 бр. електрически скутер ARCHOS Citee Power на стойност 466.67 лв. без ДДС;

*Посочените в уебсайта и на рекламните материали на Кампанията изображения на награди са с илюстративен характер.

Всички участници трябва да докажат покупката си, като в своя профил в уебсайта на кампанията качат снимка на фактура. Качената фактура удостоверява покупката едновременно на суха и влажна тоалетна хартия с марката Zewa, съгласно условията на Раздел 4 от настоящите Правила.

Всички регистрирани валидни фактури през съответната седмица ще бъдат включени в тегленето на съответните седмични награди.

Тегленето на дневните награди ще се извърши на случаен принцип, с помощта на специално разработен софтуер, в 17 часа на следващия работен ден. Например: тегленето на печелившите учaстници за дневни награди от понеделник ще бъде в 17 часа във вторник, а тегленето на печелившите участници от петък, събота и неделя ще бъде в 17 часа в понеделник. Едно участие в тегленето се осигурява на участник в Кампанията срещу регистрирана 1 (една) валидна фактура.*

Тегленето на седмичните награди ще се извърши на случаен принцип, с помощта на специално разработен софтуер. Едно участие в тегленето се осигурява на участник в Кампанията срещу регистрирана 1 (една) валидна фактура. Разпределянето на седмичните награди ще се извърши по следния начин:

    Седмица 1 (24.10.2019 г.) – 3  бр. МЕТРО ваучер, на стойност 60 лв. всеки;
     Седмица 2 (31.10.2019 г.) – 3  бр. МЕТРО ваучер, на стойност 60 лв. всеки;

*В случай че през съответния ден няма достатъчен брой регистрирани валидни фактури, останалите награди ще се прехвърлят за следващ ден и т.н.

Голямата награда ще бъде изтеглена на томболен принцип, с помощта на специално разработен софтуер, на 31 Октомври 2019 г. Печелившият ще бъде обявен на сайта на Кампанията до 1 Ноември 2019 г.

С една регистрирана и валидна фактура всеки участник може да спечели максимум по една награда от всеки тип.

За всяко от тегленията на томбола за награди ще бъдат определяни и по 5 (петима) резервни печеливши участници. По реда на тяхното изтегляне те ще заменят някой от печелившите участници.

Всеки от резервните печеливши участници може да замести предходния изтеглен, при условие, че същият не може да бъде открит или по друга причина не може да получи награда, съгласно условията на настоящите Правила.

В случай че резервните участници бъдат изчерпани и са останали нераздадени награди от тегленето на томболата, допълнителни резервни участници няма да бъдат теглени и оставащите награди няма да бъдат раздавани.

Печелившите участници в Кампанията се уведомяват за наградата си лично по телефона. Представител на Организатора се свързва с печелившия участник в срок от 5 /пет/ работни дни от провеждане на съответното теглене на телефонния номер, регистриран за участието в Кампанията.

Освен чрез обаждане по телефона, всеки печеливш участник ще бъде уведомен и чрез електронно съобщение (имейл), което ще включва информация за спечелената награда и начина на получаването ѝ.

В случай че спечелилият награда участник не може да бъде открит в указания 5-дневен срок, по независещи от Организатора причини, или откаже наградата си, спечелилият губи правото да получи наградата си. В този слуай Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията на Кампанията и изтеглен като резервен печеливш.

Първият резервен печеливш участник следва да бъде потърсен по телефона от представител на Организатора три пъти в рамките на три последователни часа, в периода между 09:00 и 18:00 часа, до 3 (три) работни дни след изтичането на 5-дневния срок за свързване с печелившия участник, описан в чл. 7.3. В случай че печелившият резервен участник не бъде открит, се преминава към следващия резервен печеливш участник и т.н. до изчерпване на резервните печеливши.

Наградите се изпращат до спечелилия участник по куриер в срок до 14 работни дни (при отстъствие на независими от Организатора причини за забавяне) след като представител на Организатора се е свързал с участника и е получил информация за валиден пощенски адрес на територията на страната. На същия адрес ще бъде изпратена и съответната спечелена награда.

Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в сила от 1 януари 2019 година, на облагане подлежат парични и предметни награди на стойност над 100 (сто) лв., получени от физически лица чрез игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител. Спечелилият такава награда участник трябва да предостави на Организаторът или подизпълнителят следните данни: трите имена, ЕГН и валиден пощенски адрес, тъй като Организаторът е задължен да декларира на годишна база изплатените суми за парични и предметни награди (над 100 лева) в декларация по чл.73. В случай че печелившият участник откаже да предостави изискваните данни, Организаторът си запазва правото да откаже да изпрати наградата.


ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара