Спечелете уред за приготвяне на кисело мляко от Инфлуцид


Играта е приключила!

Печеливш: Daniela Ivanova✍️ Напиши кратко стихче как ти е помогнал Инфлуцид ✍️ и можеш да спечелиш уред за приготвяне на кисело мляко 🎁 Печелившият ще изтеглим на 30 септември.

Всяка отделна игра се провежда при условията на настоящите Общи условия, както и при условията на правилата за всяка конкретна игра, които биват публикувани във връзка с нея.

Право на участие във Фейсбук игрите има всяко физическо лице, на възраст над 18 години, с активен профил във Фейсбук. При допълнителни изисквания относно лицата имащи право на участие, то същите се публикуват на Фейсбук страницата на Организатора в деня на започване на играта, заедно с нейните конкретни условия.

Допускат се до участие единствено лица, които не използват фалшиви профили, като последното се удостоверява чрез сравнение на името, положено на профила и името на лицето, което е дадено за получаване на наградата.

Забранени са действия от страна на участници в игрите, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. Всяко лице има право да участва само по веднъж във всяка игра.

Участници, които използват софтуер с цел повече участия в Играта и нарушават механизма й ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото си на участие, така и правото си на спечелена награда, в случай, че са се класирали за такава.

Победителят от всяка отделна Фейсбук игра ще бъде известен с пост на стената на страницата на Инфлуцид и приятели https://www.facebook.com/influcidbg/?ref=bookmarks. Изборът се прави на томболен принцип, а ако има друг критерий или начин за избор на печеливш, то това се посочва в конкретните условия на играта.

За да получи наградата си, печелившият/печелившите следва да изпрати своите лични данни – три имена, адрес и телефон за връзка под формата на лично съобщение в страницата на Инфлуцид и приятели в срок от 5 дни след уведомяването му. Разноските по получаване на наградата са за сметка на Организатора.

Наградата/наградите не може да се преотстъпват на лице, различно от печелившия.

Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност. При отказ да бъде получена наградата, правото за нейното получаване се погасява. В такъв случай е възможно да се изтегли втори печеливш, като това зависи от конкретната игра и се упоменава с изричен пост във Фейсбук страницата на Организатора.


Краен срок - 30 септември 2019

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара