Спечелете пътуване до Ню Йорк, рекламни торби и бутилки сайдер


Краен срок - 30 септември 2019

Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците:

Т.нар. „малки“ награди, ОБВЪРЗАНИ С ПОКУПКА на минимум 2 броя продукта с марката Крадецът на ябълки: 9960 броя рекламни торби и 19920 броя бутилки с марката Крадецът на ябълки с вкус ябълка;

Т. нар. „голяма“ НАГРАДА, КОЯТО НЕ Е ОБВЪРЗАНА С ПОКУПКА на продукти Крадецът на ябълки и изисква регистрация на http://www. kradecat.bg/bigapple: един от два двойни двупосочни самолетни билети за Ню Йорк, повече информация за условията на билетите в Приложение 1.

Съгласно чл.13, ал.1, т.21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица наградите, предоставяни в настоящата Кампания подлежат на данъчно облагане, ако тяхната стойност не е незначителна. Съгласно т.62 на Допълнителните разпоредби в същия закон, “Предметна печалба с незначителна стойност" за целите на чл. 13, ал.1, т. 21 е предметна печалба, чиято пазарна цена е до 100 лв. с ДДС.

В случай че награда в настоящата Кампания е на стойност, по-голяма от посочената в т.10.2, спечелилият я ще бъде уведомен за реалната й стойност в момента на получаването й с предоставянето на нарочно издадена за целта служебна бележка. Спечелилият следва да декларира стойността на наградата с подаването на годишна данъчна декларация в срок до 30.04.2020 г.

Участието в Кампанията е индивидуално. Всеки участник може да участва, по своя преценка, в една или и в двете игри – част от Кампанията.

Всеки, който желае да участва за спечелването на „малките“ награди и отговаря на изискванията на настоящите Правила, е необходимо:

Да закупи минимум 2 продукта с марката Крадецът на ябълки, от която и да е опаковка от магазин, обозначен с рекламен материал комуникиращ настоящата кампания, в който се провежда Играта.

Да запази касовата бележка.

Да изисква промоционален „Крадецът на ябълки талон“ от „Касова зона“ в същия магазин, в който е извършена покупката. След удостоверяване на покупката да вземе своя талон и чрез изтриване на скреч полето на талона да провери дали печели една от наградите – торба или бутилка 330 мл. Крадецът на ябълки с вкус ябълка, подробно описани в т.10.

Всеки участник има право на един талон за всяка покупка по т. 12.2.

Организаторът и Обектите, в които се провежда Кампанията, не носят отговорност за загубени от клиента касови бележки, удостоверяващи размера на покупката.

Всеки консуматор, който се регистрира на http://www.kradecat.bg/bigapple, участва в теглене за спечелването на Голямата награда – двоен двупосочен билет до Ню Йорк, подробно описана в т.10.1.2. Регистрацията и участието в тегленето не са обвързани с покупка на продукти Крадецът на ябълка.

Тегленето на печелившите двама участници и четири резервни печеливши ще се извърши на 14 октомври 2019 година в присъствието на Комисия в състав двама представители на Организатора и Нотариус. Името на печелившите участници и четиримата резервни печеливши участници ще се обявят на сайта на http://www.kradecat.bg/bigapple . Подробно информация за условията за участие и спечелване на Голямата награда могат да бъдат открити на http://www.kradecat.bg/bigapple.

С една покупка, отговаряща на изискванията на т. 12.1, не може да бъде спечелена повече от една награда.

С включването си в Кампанията участниците дават изричното си съгласие личните им данни, доброволно предоставени във връзка с участието им в Кампанията, да бъдат обработвани от Организатора и Обектите, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета за следните цели:

а/ валидно участие в Кампанията;

б/ осигуряване на нормалното получаване на спечелените награди;

в/ изпълнение на изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, посочени в т.10.2 и т.10.3.

Наградите ще бъдат предоставени както следва:

a/ торбите се получават директно в обекта, в който са спечелени, срещу представяне на печелившия талон и касовата бележка;

б/ бутилка 330 мл. Крадецът на ябълки с вкус ябълка се получава директно в обекта, в който е спечелена, срещу представяне на печелившия талон и касовата бележка;

б/ бутилка 330 мл. Крадецът на ябълки с вкус ябълка се получава директно в обекта, в който е спечелена, срещу представяне на печелившия талон и касовата бележка;

В случай че печелившият участник на Голямата награда не отговаря на изискванията на настоящите правила или не може/ не желае да я ползва, същата ще бъде предоставена на първия резервен, изтеглен печеливш. В случай че и първият резервен печеливш откаже или не отговаря на изискванията на правилата, наградата ще бъде предоставена на втория резервен изтеглен печеливш участник, аналогично по същия начин и за другите резервни печеливши.

Всеки участник в Кампанията се задължава да не възпрепятства по какъвто и да било начин участието на други участници в същата. Със запознаването с тези Официални правила и включването си в Кампанията всеки участник се съгласява и декларира, че са налице обективни пречки за участието му в Кампанията и получаване на наградите, включително и че има право да напуска територията на страната.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара