Спечелете ваучери за 500 лв. и 100 лв. от Lidl и още награди


Краен срок - 1 септември 2019

За да участва в Играта, Участникът трябва в рамките на Периода на провеждане (от 15.08.2019 до 01.09.2019 г. вкл.) да посети страницата www.lidl.bg/school. На нея той/тя трябва да избере опция „Родител“ или да предостъпи възможността на своето дете/своите деца да изберат опция „Дете“, след което съответният играч да пристъпи към игра с натискане на бутон „Играй“. В случай че първият играч успее да отговори правилно на посочените три въпроса, той следва да даде възможност другия играч, съответно родител или дете/деца да отговори/ят на следващите три въпроса. Когато на всички въпроси бъде отговорено правилно, Участникът трябва да попълни съответната информация в предвидените за тази цел задължителни полета от появилата се регистрационна форма: име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер, да отбележи, че е съгласен/съгласна с Правилата на Играта и личните му/ѝ данни да бъдат обработвани за целите на Играта съгласно политиката на Лидл България за защита на личните данни и след това да натисне бутон „Участвай“. Данни на участвалото дете не следва да се посочват.

В рамките на Периода на провеждане на Играта всеки Участник може да играе неограничен брой пъти, но може да се регистрира за участие в томбола само по един път на ден с уникален имейл адрес, т.е. един Участник може да се регистрира за участие в томбола общо осемнайсет пъти в рамките на Периода на провеждане на Играта.

Наградите, които могат да бъдат спечелени при спазване на условията за участие, уредени в раздел ІІІ по-горе, са общо 23 на брой, както следва:

1. девет предметни награди на стойност до 100 лв.;

2. девет ваучера на стойност 100 лв. за пазаруване в магазините на Лидл България;

3. пет ваучера на стойност 500 лв. за пазаруване в магазините на Лидл България.

С едно участие може да бъде спечелена една награда по т.9.1. или една награда по т.9.2. Всяко успешно участие, независимо дали е спечелило награда по т.9.1. или 9.2. или не, се включва във финалната томбола за наградите по т.9.3.

Всеки ваучер представлява електронна картa за пазаруване в магазините на Лидл България, зареден със съответната сума. Всяка карта може да се използва многократно до изчерпване на заредената в нея сума или до изтичане на периода ѝ на валидност (01.09.2022 г.), което настъпи първо.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото да се получи спечелена награда не може да бъде прехвърляно на трети лица.

С получаването на наградата Участникът се задължава като необходимо условие да предостави информация относно своите пълни (три) имена и ЕГН с оглед задължението на Организатора да подава справка за удържаните доходи. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на Участника.

Определянето на печелившите Участници ще се извърши чрез провеждането на томбола на случаен принцип. Печелившите Участници не са задължени да приемат предоставените им от Организатора награди.

От всички регистрирани Участници в Играта на ежедневна база в Периода на провеждане на Играта ще бъде изтеглян по един, като съответният Участник ще получи една награда, описана в т. 9.1. или 9.2.

От всички регистрирани Участници в Играта в Периода на провеждане на Играта на 02.09.2019 г. ще бъдат изтеглени петима Участници, които ще получат по една награда, описана в т. 9.3.

Имената на печелившите Участници, както са посочени в регистрационната форма за участие, ще бъдат публикувани на интернет страницата на Лидл България на адрес: www.lidl.bg/school до 24 часа след провеждане на съответната томбола. Участниците ще бъдат уведомени, че са спечелили награда и чрез имейл, който ще бъде изпратен до имейл адреса, посочен от съответния Участник в регистрационната форма.

Всеки Участник, спечелил награда, трябва в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на публикуване на имената му/ѝ на интернет страницата на Лидл България съгласно условията на т. 13, да изпрати потвърждение, че желае да получи наградата и че желае да му бъде издадена служебна бележка по реда на ЗДДФЛ, както и конкретен валиден адрес за получаване. Потвърждението става през контактния формуляр на следния линк www.lidl.bg/kontakt. След отваряне на линка в полето „Относно“ се избира „Игри“. Участникът следва задължително да попълни следните полета: име и фамилия, имейл адрес, адрес за доставка (полета „Улица“, „Номер“, „Пощенски код” и „Населено място“), поле „Съобщение“, в което да посочи ЕГН, трите си имена и „Приемам награда от играта „Колко добре ме познаваш?“ или формулирано по друг начин съгласие за приемане на наградата. В поле „Съобщение“ Участникът следва да посочи в свободен текст и дали желае да му бъде издадена служебна бележка по реда на ЗДДФЛ.

Ако Организаторът не получи от уведомения Участник обратна връзка по начина, в рамките на срока и със съдържанието, посочени в т. 14, Участникът губи правото да получи наградата си.

Организаторът изпраща наградата в срок до 15 (петнадесет) работни дни от получаване на обратна връзка по т.14. Разходите във връзка с доставката са за сметка на Организатора. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаната награда по причини, за които той не отговаря, Организаторът си запазва правото да награди печелившия Участник с друг вид награда на същата стойност.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара