Спечелете уикенд за двама и още хиляди награди от бензиностанции Бенита


Краен срок - 3 септември 2019

Играта се провежда на територията на обектите на бензиностанции „Бенита“, намиращи се в Република България.

Право на участие в играта имат всички пълнолетни физически лица, платили в брой или с банкова карта (с изключение на служителите на Организатора и свързаните с организацията на Играта лица), които са заредили 20/двадесет/ литра светли горива (дизел, дизел+, бензин А95Н, бензин А100) или повече от всички обекти на бензиностации „Бенита“ в срока, по начин и при условия, подробно описани в т. 5 от настоящите Общи условия за участие („Участници“).

Всеки клиент, който в един от дните от периода, посочен в т. 3.1., е заредил 20 (двадесет) литра или повече гориво от обект на бензиностанции „Бенита“, може да вземе участие в Играта. Покупката на обща стойност от поне 20 (двадесет) литра следва да бъде доказана с касов бон или фактура, който следва да бъде издаден от един търговски обект на територията на бензиностанции „Бенита“, в периода на Играта .

Всяко лице, което отговаря на условията по т.5.1. има право да получи скреч карта от служител на обект на бензиностанции „Бенита. Участникът може да получи наградата, обозначена на скреч картата, с предявяване на касова бележка или фактура.

Участието в Играта е обвързано с покупка. Всеки Участник, който е направил покупка/и, отговарящи на условията по чл. 5.1., има право да получи една скреч карта, като Организаторът прави съответното отбелязване за това на представената му касова бележка/фактура.

За да участва в Играта, участникът следва да:

    Зареди за минимум 20 литра гориво от обект на Бензиностанции Бенита;
    Изиска/получи скреч карта на касата на обекта;
    Изтрие скреч полето, за да провери какво печели /химикал, чаша, гориво, течност за чистачки, участие в томбола или опитай пак/
    При награда „участие в томбола“, участникът трябва да попълни две имена, телефон за контакт, да прикачи копие от фискалния бон на транзакцията към скреч картата и да я пусне в съотвената за това урна разположена на касата на бензиностанцията. Участниът трябва да запази оригинал на фискалния бон на покупката до края на кампанията, за да може да се верифицира в случай, че бъде изтеглен от томболата за една от трите големи награди.
    При награда гориво, участникът може да получи своята награда веднага, като зареди своя автомобил с предпочитаното от него гориво или да запази печелившата скреч карта и оригинала на фискалния бон/фактура на покупката до края на кампанията, за да може да се верифицира, когато реши да получи наградата.

Участниците, чиито скреч карти са печеливши ще получат съответната предметна награда / химикал, течност за чистачки или чаша / веднага, като за целта трябва да представят печелившата карта на служителите на обекта.

Всеки Участник може да участва неограничен брой пъти в играта „Всеки трети печели“, като за всяко отделно участие трябва да изпълни условията, описани по-горе.

Наградите се предоставят от Организатора :

– 40 броя награди по 10 литра гориво – включва всички горива предлагани на бензиностанции „Бенита“;

– 1000 броя  течност за чистачки от 1 литър – готова за употреба;

– 600 броя брандирани химикала;

– 250 брандирани керамични чаши;

– Участие в томбола за една от трите големи награди – 3 /три/  нощувки за двама в Почивна База „Бъчвата“, гр. Бяла.

Големите награди ще бъдат теглени на съответните дати :

– 20.08.2019г – уикенд за двама в Почивна База „Бъчвата“, гр. Бяла

– 27.08.2019г – уикенд за двама в Почивна База „Бъчвата“, гр. Бяла

– 03.09.2019г – уикенд за двама в Почивна База „Бъчвата“, гр. Бяла

Тегленето на големите награди ще бъде на случаен принцип из между всички участници, изпълнили точно условията посочени в т.5.3.

Участникът, който бъде изтеглен, трябва да предостави оригинала на фискалния бон/фактура за направената транзакция, който да се свери с този прикрепен към печелившата скреч карта. Ако участникът не е запазил оригиналния касов бон, Организаторът ще изтегли нов печеливш. Наградата следва да бъде изпълнена, след допълнителна уговорка с победителя и предоставящият наградата. Наградата ще бъде предавана срещу лична карта, подпис, представен оригинал на фискалния бон/фактура и приемо-предавателен протокол лично на печелившия участник.

Участник, който е спечелил предметна награда, има право да получи на момента единствено конкретната награда, определена предварително за настоящата Игра от Организатора, която е обозначена в съответната изтритата скреч карта.

В случай, че на даден обект, клиент спечели предметна награда, но няма налични в момента на покупката на гориво, клиентът трябва да поиска копие от фискалния бон на транзакцията му, на който да се сложи печат от служител каса на бензиностанцията, клиентът да запази оригиналния си фискален бон, скреч картата и копието на фискалния бон и да получи своя подарък на друг обект на бензиностанции „Бенита“.

Всички награди следва да бъдат получени/използвани от спечелилите ги Участници в посочените от Организатора срокове и начин, в противен случай губят правото си да ги получат и Организаторът  могаже да откаже предоставянето им.

Наградите се предоставят единствено на лица, които отговарят на настоящите правила срещу скреч карта, издадена от Организатора и получена по предвидения начин. В противен случай, всеки от Организатора и/или участващ в Играта търговец може да откаже да предостави предвидена награда за Участник.

Наградите се предоставят на Участниците срещу предоставяне на скреч карта издадена и получена от Организатора и касов бон/фактура от направената покупка.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Печелившите участници дават право на Организатора да разпространи и публикува имената им, и/или техни снимки, в медии или на местата за продажба по своя прценка с цел популяризиране на Играта.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара