Спечелете 30 прахосмукачки iRobot и 15 600 моментни награди от Persil


Краен срок - 31 октомври 2019

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България в магазините, описани в Приложение 1 на настоящите Официални правила, наричани за целите на Промоцията „търговски обекти“, в които са изложени рекламни материали.

Във всеки един от търговските обекти, посочени по Приложение 1, върху рекламните материали, намиращи се на територията на търговския обект, ще могат да бъдат намерени указания за периода на промоцията, ако са различни от обявените в чл. 5 по-горе.

Всяко участие с касова бележка, издадена преди и след посочените в т.5 на настоящите Официални правила срокове, ще бъде считано за невалидно.

В Промоцията участват всички продукти с търговска марка Persil.

Върху участващите в Промоцията продукти няма изрично обозначение или специална опаковка.

В Промоцията могат да бъдат спечелени следните награди:

Общо 15 600 бр. моментни награди за всички търговски обекти, посочени в Приложение 1 на настоящите Официални правила, като всяка от тях е продукт на Henkel с марка Persil, Silan или K2R. Продуктите, които могат да бъдат спечелени като моментни награди в Промоцията, са описани като вид в Приложение 1 към настоящите Официални правила.

Общо 30 бр. големи награди – прахосмукачка iRobot. Разпределението на големите награди по търговски вериги е посочено в Приложение 1 на настоящите Официални правила.

За да участва за спечелването на една от моментните награди, участникът трябва да закупи продукти на Persil на стойност минимум 6,49 (шест и четиридесет и девет) лв. с ДДС в периода на Промоцията. При покупка на стойност минимум 6,49 (шест и четиридесет и девет) лв. с ДДС от участващите търговски обекти съгласно Приложение 1, участникът получава 1 скреч карта на място, от същия търговски обект, в момента на покупката. При наличие на следните надписи в полето за изтриване:

„Печелиш подарък Persil!” – потребителят има право да получи един брой продукт марка Persil, описан в Приложение 1 към настоящите Официални правила, веднага, на място в търговския обект, като продуктите се раздават на каса на случаен принцип.

„Печелиш подарък Silan!” – потребителят има право да получи един брой продукт марка Silan от видовете продукти, описани в Приложение 1 към настоящите Официални правила, веднага, на място в търговския обект, като продуктите се раздават на каса на случаен принцип.

„Печелиш подарък K2R!” – потребителят има право да получи един брой продукт марка K2R, описан в Приложение 1 към настоящите Официални правила, веднага, на място в търговския обект, като продуктите се раздават на каса на случаен принцип.

„Опитай пак!“ – потребителят не печели награда;

Организаторът следи наличността на скреч картите в търговските обекти по време на Промоцията и осигурява нови в случай на изчерпване на наличността им. Организаторът запазва правото си, при необходимост, да увеличи и броя на моментните награди.

За да участва за спечелването на голямата награда, участникът трябва да закупи продукти, участващи в Промоцията на стойност минимум 6,49 (шест и четиридесет и девет) лв. с ДДС по време на периода на Промоцията. При покупка на стойност минимум 6,49 (шест и четиридесет и девет) лв. с ДДС от участващите търговски обекти по Приложение 1, участникът може да участва в томбола за спечелване на една голяма награда, като за тази цел участникът трябва да запише трите си имена и телефон за връзка на гърба на касовата бележка и да я пусне в поставената за целта урна в търговския обект.

Големите награди по т. 10.2. ще бъдат изтеглени на лотариен принцип в присъствието на нотариус в периода 11-15.11.2019 г. За всяка голяма награда ще бъде изтеглен един печеливш и една резерва измежду участниците за конкретната търговска верига. За всяка търговска верига ще бъде изтеглен броя награди, описани в Приложение 1 на настоящите Официални правила.

Победителите ще бъдат известени със SMS и по телефона за това, че печелят и как да получат наградата си.

Наградите по т. 10.2. ще бъдат предоставени на съответните печеливши от представител на „Хем енд Егс” ООД.

Не се допуска замяна на спечелените награди срещу стойността им в пари, както и други замени.

Моментните награди ще бъдат раздавани срещу покупка от участника на продукти, участващи в промоцията, на стойност минимум 6,49 (шест и четиридесет и девет) лв. от участващ търговски обект и теглене на скреч карта с надпис „Печелиш продукт Persil!”, „Печелиш продукт Silan!” или „Печелиш продукт K2R!”.

При въпроси, свързани с моментните награди, участниците може да получат повече информация на телефон: +359 888 628 850 или на e-mail: petar.kalotov@henkel.com 16. Всеки участник може да участва в Промоцията, с повече от една касова бележка/фактура за покупка на промоционални продукти в промоционалния период, при условие, че всяка от тях (бележка, фактура) доказва покупка на промоционални продукти в размер на минимум 6,49 (шест и четиридесет и девет) лв. с ДДС. 17. За избягване на неясноти, един участник в Промоцията може да спечели само една голяма награда по т. 10.2., независимо от броя на касовите бележки, които е пуснал в урните в съответните търговски обекти по Приложение 1. Един участник може да спечели повече от една моментна награда по т.10.1.

Участващата в томболата за голямата награда касова бележка се счита за невалидна и при изтегляне участникът няма да се счита за печеливш в следните случаи: 19.1. Ако пуснатата в урната касова бележка е с дата преди или след срока, упоменат в настоящите Официални правила. 19.2. Ако регистрираната касова бележка/фактура е за участващите продукти на стойност по-малка от 6,49 (шест и четиридесет и девет) лв. с ДДС. 19.3. Ако регистрирал се участник поиска заличаването на личните му данни, преди да е бил обявен за Печеливш, респективно преди изпращане на наградата; 19.4. Ако регистрирал се участник не е навършил 18 г. към датата на издаване на касовата бележка/фактурата.

Печелившите на голяма награда в Промоцията са длъжни:
• При получаване на наградата да докажат, че данните им съответстват на данните, описани върху гърба на касовата бележка, участвала в томболата;
• Да предоставят техни лични данни: три имена, номер на ЛК, които се изискват за процедурата по получаване на наградата, след като бъдат уведомени, че са сред печелившите.

Големите награди се предявяват от спечелилите участници до 28.11.2019 г., като се свърже с организатора на някой от посочените контакти: Телефон за контакт: 0888101083 или Е-мейл: knikolova@ham-eggs.com. Организаторът няма задължение за предоставяне на награда, предявена след тази дата.

Големите награди ще бъдат изпратени за сметка на Организатора в периода 05.12-10.12.2019 г. Моментните награди се предявяват от спечелилите участници на място в търговските обекти при спечелване.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара