Спечелете 22 седемдневни почивки в Португалия


Краен срок - 30 септември 2019

Visa пренася лятото през есента. Плащането за гориво с твоята карта Visa е бързо и лесно. А сега ти дава шанс да се насладиш на Португалия през октомври!

Плати горивото си с карта Visa, регистрирай ПОС бележката тук и може да спечелиш почивка за двама в Португалия.


В Промоцията имат право да участват всички физически и юридически лица, притежатели на дебитни, предплатени и кредитни карти Visa, включително безконтактни карти Visa, карти Visa Business и V PAY, издадени преди началната дата на Промоцията (18 юли 2019 г.) от някоя от следните организации („Участващи карти“):

Първа инвестиционна банка
Българо-Американска Кредитна Банка
Централна Кооперативна Банка
Тексим Банк
Обединена Българска Банка
Алианц Банк България
Айкарт
Инвестбанк АД
Райфайзенбанк България
УниКредит Булбанк
Юробанк България АД
(наричани по-долу заедно „Участващи организации“).

Всеки притежател или законен ползвател на Участваща карта, който извърши с нея валидно плащане на гориво в бензиностанция на територията на Република България в рамките на периода на Промоцията, може да се регистрира за участие в тегленето на награди, като в рамките на периода на Промоцията регистрира уникалния оторизационен код („УОК“) от бележката от ПОС терминала в промоционалната секция на интернет сайта visabg.com/fuelpromotion2019. С регистрацията за участие в Промоцията, съответното лице придобива качеството на участник в Промоцията („Участник“). Участниците трябва да запазят регистрираната ПОС бележка, за да удостоверят направеното плащане за гориво с Visa, в случай че бъдат изтеглени като печеливши.

Всяка регистрация на валидно плащане дава право на 1 участие в тегленето за седмицата, в която е извършена регистрацията. Всеки Участник може да участва в седмичните тегления неограничен брой пъти, стига да регистрира в дадената седмица съответния брой различни плащания. Плащане не може да бъде регистрирано повторно, след като вече e участвало в теглене за дадена седмица.

Като уникален идентификатор за всяка регистрация се приема посоченият имейл адрес. Всички регистрации, при които е посочен един и същ имейл адрес, ще бъдат отнасяни към един и същ Участник. За да могат всички регистрации, извършени от даден Участник (независимо дали е ползвана една и съща или са използвани различни Участващи карти) да бъдат правилно отчетени, при всяка регистрация на ново плащане трябва да се използва един и същ електронен адрес. Няма изискване за минимален паричен размер на плащането. За валидни се считат само плащанията с карти Visa на гориво в бензиностанция на територията на Република България, извършени с Участваща карта в периода на Промоцията.

Регистрацията на плащане в промоционалната секция на интернет сайта visabg.com/fuelpromotion2019 става посредством посочване на следните задължителни данни: обръщение, имейл, име, фамилия, телефонен номер, банка-издател на Участващата карта, бензиностанция, в която е извършено плащането, дата и номер на ПОС бележката. При завършване на регистрацията Участникът трябва да потвърди, че се е запознал и приема настоящите официални правила на Промоцията и дава съгласието си за събиране и обработка на неговите лични данни. Преди завършване на регистрация всеки Участник има възможност да избере дали да получава в бъдеще информация за настоящи и бъдещи промоции и свързана с тях комуникация от Visa.

Възложителят и Организаторът не носят отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Промоцията поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа на Интернет, услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора или Възложителя.

Възложителят и Организаторът не гарантират, че достъпът до интернет страницата на visabg.com/fuelpromotion2019 и възможността за регистрация за участие в Промоцията ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън техния контрол. Възложителят и Организаторът не носят отговорност за загуба на съхранявана информация поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Промоцията.

Плащанията, регистрирани през дадена седмица, участват в тегленията на награди само за съответната седмица и не участват в тегленията за награди за други/следващи седмици.

За валидни се считат само плащанията за гориво, направени чрез ПОС терминал в бензиностанции в Република България. Плащания за други продукти или услуги, направени чрез ПОС терминал в бензиностанции в Република България или други ПОС терминали на територията на страната, плащания, направени през Интернет, както и плащания в обекти извън територията на Република България, трансакции за теглене на пари в брой чрез ATM (банкомат), в банков клон/бизнес център или всеки друг начин за теглене на пари в брой, както и трансакции, направени с карти издадени след началото на Промоцията (18 юли 2019 г.), не могат да участват.

Всяка седмица през периода на Промоцията [общо 11 (единадесет) седмици] се теглят по 2 почивки в Португалия. Всяка награда се състои от следното:

Самолетни билети за двама София-Лисабон-Фаро (летището в Алгарве), трансфер от летището до хотела, 7 нощувки за двама със закуска, трансфер от хотела до летището в Алгарве, самолетни билети Фаро-Лисабон-София.

Наградите не могат да бъдат заменяни срещу паричен еквивалент.

Печелившите ще бъдат определяни на случаен принцип чрез специализиран софтуер и в присъствието на нотариус. Всеки четвъртък, считано от втората седмица след началото на Промоцията (т.е. от 25 юли 2019 г). включително, ще се теглят наградите за предходната седмица. При всяко теглене ще се определят съответният брой печеливши и най-малко пет резерви за всяка награда.

Седмичните периоди и датите за тегленията на награди са, както следва:

    18.07 – 21.07.2019 г. (теглене на 25.07.2019 г.);
    22.07 – 28.07.2019 г. (теглене на 01.08.2019 г.);
    29.07 – 04.08.2019 г. (теглене на 08.08.2019 г.);
    05.08 – 11.08.2019 г. (теглене на 15.08.2019 г.);
    12.08 – 18.08.2019 г. (теглене на 22.08.2019 г.);
    19.08 – 25.08.2019 г. (теглене на 29.08.2019 г.);
    26.08 – 01.09.2019 г. (теглене на 05.09.2019 г.);
    02.09 – 08.09.2019 г. (теглене на 12.09.2019 г.);
    09.09 – 15.09.2019 г. (теглене на 19.09.2019 г.);
    16.09 – 22.09.2019 г. (теглене на 26.09.2019 г.);
    23.09 – 30.09.2019 г. (теглене на 03.10.2019 г.).

Всички печеливши ще бъдат уведомени за спечелените от тях награди от обслужващата ги Участваща организация.

Всички награди ще се получават лично от Печелившите в банков клон или по куриер на посочен от Печелившия адрес след уведомление от страна на съответната Участваща организация и приемане от страна на Печелившия. Когато Участваща карта е издадена на юридическо лице, наградата ще се получава от законния му представител след уведомление от страна на съответната Участваща организация и приемане от страна на Печелившия.

Всички награди ще бъдат предоставяни в срок до 30 дни след датата, на която всеки печеливш върне информация за избрания от него начин на получаване на наградата.

Имената на Участващите организации, в които са открити картовите сметки на Печелившите, ще бъдат публикувани на официалния сайт на Промоцията visabg.com/fuelpromotion2019

Организаторът и Възложителят не носят отговорност, ако наградите не бъдат получени поради погрешна комуникация между Печелившия и обслужващата го Участваща организация, дължаща се на причини, за които Печелившият отговаря, като например предоставени неточни, непълни или неверни детайли за контакт и др.

В случай че награда е спечелена от Печеливш, който е подал неточни или непълни данни и не може да бъде открит, наградата ще бъде предоставена на следващия по ред резервен печеливш.

В случай че награда е спечелена от Печеливш, който не може да бъде открит по телефон след до 5 направени опита, наградата ще бъде предоставена на следващия по ред резервен печеливш.

В случай че награда бъде спечелена от Печеливш под 14 години, Организаторът ще изиска приемане на наградата от негов родител/настойник, и при липса на такова приемане в срок до един месец след приключване на Промоцията, т.е. до 31 октомври 2019 г., наградата ще бъде предоставена на следващия по ред резервен печеливш. В случай че награда бъде спечелена от Печеливш между 14 и 18 години, Организаторът ще изиска съгласие за приемане на наградата от негов родител/попечител и при липса на такова съгласие за приемане в срок до един месец след приключване на Промоцията, т.е. до 31 октомври 2019 г., наградата ще бъде предоставена на следващия по ред резервен печеливш.

Всеки Печеливш - физическо лице е длъжен да декларира и внесе дължимия данък върху дохода, представляващ пазарната стойност/сумата на получената награда, съгласно сроковете и изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“).


ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара