Спечелете хамаци, кошници за пикник и одеяла от Maretti


Краен срок - 28 юли 2019

В настоящата ПРОМОЦИЯ участват следните продукти с търговска марка „Maretti”: пакет „Maretti“ от 70г, пакет „Maretti“ от 140г и пакет 3x70г.

Върху участващите в ПРОМОЦИЯТА продукти няма изрично обособена промоционална зона или друго изрично обозначение.

За да участва в ПРОМОЦИЯТА, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1: Да закупи пакет „Maretti“ 70 гр., 140 гр. или 3x70 гр. от търговски обект на територията на Република България;

Стъпка 2: Да запази касовия бон за направената покупка; Да посети сайта на ПРОМОЦИЯТА - www.marettipromobg.com; Да се регистрира като попълни всички задължителни полета, а именно: а) имейл; б) телефон; в) час и дата от касовия бон (може да се регистрира само касов бон издаден след 01.06.2019г.); г) да качи снимка на касовия бон (в някой от следните формати: png, jpeg, pdf, в размер до 5MB). Ако на касовия бон не е изписано името на закупения продукт („Maretti“), то участникът следва да приложи снимка на опаковката на продукта заедно с касовия бон; д) потвърждение (чрез чек-бокс), че желае: да участва в ПРОМОЦИЯТА, приема Правила на ПРОМОЦИЯТА, съгласен е с Политиката за поверителност; навършил е 18 години, както и потвърждение, че ако печели, двете му имена и телефонният му номер (със заличени последни 4-ри цифри) ще бъдат публикувани на www.marettipromobg.com.

Единният идентификатор за участие в ПРОМОЦИЯТА на всеки участник е неговият телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер. Всички регистрации направени с един и същ телефонен номер, ще бъдат отнасяни към едно и също лице. Едно лице може да направи до 30 (тридесет) регистрации за участие в
Регистрираните касови бонове подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила от Организатора. При констатирани несъответствия съответният касов бон се счита за невалиден.

Наградите в ПРОМОЦИЯТА са следните:.
1. Едно одеяло, брандирано с лого „Maretti“ – общо 500 бр.;
2. Една кошница за пикник, брандирана с лого „Maretti“ – общо 50 бр.;
3. Един хамак, брандиран с лого „Maretti“ – общо 50 бр.

Наградите, изобразени на рекламните материали на ПРОМОЦИЯТА, са илюстративни, като илюстрациите могат да се различават от реалните награди. Ако поради причини извън контрола на Организатора наградите са повредени, не се предвижда замяната им с друга награда. Наградите са на стойност под облагаемия праг по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Един участник има право да спечели една награда с един коректно регистриран касов бон за периода на ПРОМОЦИЯТА. Един участник има право да спечели по една награда от вид, но с различни коректно регистрирани касови бонове. Всеки пореден опит за участие в ПРОМОЦИЯТА с вече регистриран касов бон се счита за невалиден.

Един касов бон, без значение за колко броя закупени пакета „Maretti“ e, може да бъде регистриран само един път и чрез само една регистрация. В случаите когато на касовия бон не е изписано името на продукта и посочената стойност е значително по-ниска или по-висока от средната пазарна цена на пакет „Maretti“ 70 г, „Maretti“ 140 г, „Maretti“ 3x70 г., касовият бон се счита за невалиден. Под „значително“ по смисъла на предходното изречение се разбира отклонение + / - 40 % от средната пазарна цена на съответния пакет „Maretti“.

Тегленето на печелившите ще се извърши на 30.07.2019 г. Между всички регистрирани участници, отговарящи на условията на настоящите Правила, на случаен принцип чрез специално разработен за целта софтуер и в присъствието на нотариус.

В тегленето на печелившите участват всички регистрирани касови бонове, които отговарят на условията на ПРОМОЦИЯТА. При разпределянето на наградите се спазва следния принцип – първо се теглят печелившите за наградите по т.6.1.3, след това за наградите по т.6.1.2 и най-накрая печелившите за наградите по т.6.1.1. Печелившите участници ще бъдат известени чрез имейл съобщение или обаждане по телефона. Печелившите участници ще трябва да предоставят на Организатора имена и адрес за доставка на наградата.

Двете имена и телефонните номера на печелившите ще бъдат публикувани на интернет адрес: www.marettipromobg.com в раздел „Печеливши“, като последните четири символа от всеки телефонен номер ще бъдат скрити с „ХХXX“. Обявяването на печелившите ще се извърши до 09.08.2019 г.

Освен печелившите участници, ще бъдат изтеглени и 200 резерви. В случай че спечелил участник е направил невалидна регистрация; или Организаторът не може да се свърже с него в продължение на 48 часа от изтеглянето му за печеливш; или спечелил участник не е предоставил валиден и пълен адрес за получаване на наградата на територията на Република България; или спечелилият откаже наградата, наградата се предоставя на първия по ред резервен печеливш, чиято регистрация отговаря на изискванията на настоящите Правила.

Наградите ще бъдат доставени с куриер, за сметка на Организатора, до всеки печеливш участник в срок до 30 работни дни след потвърждение на адрес за доставка. Служителите на куриерската фирма ще посетят адреса на печелившия участник само веднъж. В случай, че участникът не присъства на адреса и служителят на куриерската фирма не може да предаде наградата, то куриерите ще съхраняват в срок от 10 работни дни наградата в най-близкия им офис, от където печелившият участник трябва да я получи лично. Един и същ адрес няма да бъде посещаван повторно от служител на куриерската фирма. Ако в срок от 10 работни дни печелившият участник не посети офиса на куриерската служба, за да си вземе пратката, тя ще бъде върната в централния офис в София и няма да бъде изпращана повторно за сметка на Организатора.

Наградите се получават само срещу представяне на валиден документ за самоличност и срещу подписан приемо-предавателен протокол. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.

ЛИНК за участие

1 Коментари

Публикуване на коментар

По-нова По-стара