Спечелете колелета, раници, кърпи, чанти и комплекти с ядки


Краен срок - 17 август 2019

Участието в играта е обвързано със задължителна покупка на следните продукти в периода на играта, за по-кратко наричани „промо продукти“, а именно:

    ROIS“ Печен Бял Слънчоглед със сол 75 гр.;
    ROIS“ Печен Бял Слънчоглед с вкус ТАКО 75 гр.;
    ROIS“ Печени белени фъстъци с морска сол 140 гр.

Промо продуктите ще могат да бъдат намерени в търговските вериги и обекти, с изключение на пекарни "ROIS".


Условие за участие в играта:

За участие в томболата за награда КОЛЕЛО е неоходимо закупуване на един или няколко от промо продуктите и регистриране на касовата бележка и стойността на закупените промо продукти в платформата www.rois.bg/igra-summer2019. Стойността на закупените промо продукти трябва да е 4 лева или над 4 лева, независимо от броя на касовите бележки. Сумата регистрирана от 1 участник се натрупва. Регистрираните касови бележки участват във всички тегления за награда КОЛЕЛО, с изключение на вече спечелилият участник. Броят на регистрациите, с които участва всеки регистрирал касова бележка е кратен на регистрираната сума. ПРИМЕР: ако 1 участник е регистрирал касова бележка за закупени промо продукти на стойност 4,50 лв, участва с 1 регистрация, ако сумата е 8,05 лв, участва с 2 регистрации, ако сумата е 12,01 лв - участва с 3 регистрации и т.н.

За получаване на награда от талон, намиращ се в промо продуктите е необходимо да регистрирате кода от гърба на талона в полето на платформата „Въведи номер от касова бележка или код от намерен талон:“ . В полето “Въведи сумата от закупени продукти ROIS, обозначенa на касовата бележка” напишете сумата на закупените промо продукти от касовия бон или „0“ (нула). По този начин вие информирате за спечелена от Вас награда, която Организаторът ще Ви изпрати по куриер.

Забележка: Всички участващи талони в промо продуктите са 400 броя и всички те са печеливши. На гърба на талона има изписан код и награда, в платформата се регистрира само кода. ВАЖНО!!! Талоните могат да се регистрират само в активния период на играта от 17.06 до 17.08. 2019 г. Намерените талони след този период губят своята стойност.

За получаване на наградата колело е необходимо да се запази касовия бон.

За получаване на награта от регистриран талон е необходимо да се запази талона.

Последователност на действията при регистриране за участие.

Стъпка 1: Закупете, описаните по-горе промо продукти обозначени или не с промоционална лента на опаковката в периода на играта. ВАЖНО!!! Запазете касовата бележка и опаковката (в случай, че на касовата бележка не е изписано името на закупените промо продукти и бранда ROIS).

ВАЖНО!!! Ако намерите талон вътре в пакета на промо продукта ЗАПАЗЕТЕ ГО, за да го регистрирате и срещу него да си получите наградата от куриера. Талона се предава на куриера при получаване на наградата.

Стъпка 2: За да участваш за награда КОЛЕЛО регистрирайте кода на касовата бележка и въведете сумата на закупените промо продукти „ROIS“ в платформата на играта на интернет адрес www.rois.bg/igra-summer2019

Стъпка 3: Ако си намерили ТАЛОН, регистрирайте кода му и въведете сумата от касовия бон на закупените промо продукти „ROIS“ или „0“ (нула) в платформата на играта на интернет адрес www.rois.bg/igra-summer2019

Една касова бележка може да бъде регистрирана САМО ВЕДНЪЖ.

Един талон може да бъде регистриран САМО ВЕДНЪЖ.

При регистриране на талон, кодът се въвежда в полето за касовия бон.

Всеки Участник има право да участва в Играта неограничен брой пъти, като регистрира различни касови бележки, за закупени промо продукти „ROIS“ и наименованието на продукта е изписано на бележката. В случай, че на касовата бележка не е изписано името на закупените промо продукти и бранда ROIS запазете опаковката им заедно с касовият бон.

За да може да участва в промоцията през интернет www.rois.bg/igra-summer2019 всеки участник ще трябва да въведе валиден, реален и действащ мобилен телефонен номер, три имена и валиден имейл адрес.

За периода на играта, Организаторът ще раздаде на принципа на томбола общо 5 (пет) награди КОЛЕЛО, изтеглени с електронна програма и 400 (четиристотин) награди, които ще се печелят от участници, намерили вътре в закупения промо продукт талон с описаната награда и код.

5 (Пет) броя КОЛЕЛО MTB “Ultra Agressor 26"” (показаните цветове са илюстративни).

400 (четиристотин) броя печеливши талони, които са разпределени на случаен принцип и сложени вътре в опаковките на промо продуктите, с награди:

плажна кърпа – 50 броя
плажна чанта – 100 броя
плажен тенис – 100 броя
раница – 100 броя
ядки ROIS – 50 комплекта, (които съдържат: 1 бр. HRRUPSS мед и горчица; 1 бр. HRRUPSS сметана и лук; 1 бр. HRRUPSS пушена паприка, 1 брой Печени белени фъстъци с морска сол 140 гр., 1 брой Бели семски със сол 75 гр., 1 брой Бели семки ТАКО 75 гр.)

Всички награди са закупени от името и за сметка на Организатора Виктория Нутс ЕООД.

Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за тяхната парична равностойност, освен ако това не е предвидено в действащото законодателство.

Условия за участие в разпределението на наградите:

а) за 5 броя КОЛЕЛО е необходимо да бъдат закупени промо продукти „ROIS“ на обща стойност 4 лева или над 4 лева, независимо от броя касови бележки, които след това да бъдат регистрирани в платформата на Играта, намираща се на интернет адрес: www.rois.bg/igra-summer2019

б) за наградите печелени с талоните, намиращи се в промо опаковките е необходимо да се регистрира кода, изписан на намерения в промо продукта талон, на мястото на кода на касовата бележка в платформата на Играта на интернет адрес: www.rois.bg/igra-summer2019 и сумата от касовия бон или „0“ (нула). ВАЖНО!!! Запазете намерения талон, за да можете да си получите наградата от куриера.

Не е позволено и е в противоречие с настоящите Правила повторно регистриране/качване на касова бележка или регистриране на код от талон.

С регистрирането на касова бележка или талон Участниците дават съгласието си личните им данни да бъдат събирани, обработвани и съхранени от Организатора за целите на играта, а в случай че бъдат обявени за печеливши, „Виктория Нутс“ да публикува техните данни по избран от дружеството начин.

Един Участник (с един и същ телефонен номер, с едно и също име и фамилия и посочен един и същи адрес за доставка) може да спечели само една награда КОЛЕЛО. Участници намерили повече от един талон ще получат наградите си срещу всеки регистриран талон, независимо от техния брой.

Регистрираната/ните касова/и бележка/и на стойност 4 лева и над 4 лева участва/т в тегленето за разпределение на наградите “КОЛЕЛО“, което ще бъде извършено на датите описани в точка 5.2. от тези условия.

Регистрираното печелившо талонче ще получи наградата си до 45 (четиридесет и пет) работни дни по куриер, след валидиране на регистрацията на талончето и при запазено талонче за закупените промо продукти.

Във връзка с данъчното облагане на получените предметни награди на стойност над 100,00лв. (сто лева) – Организаторът предоставя при поискване на всеки от Печелившите участници служебна бележка за стойността на спечелената и получена награда. За целите на деклариране на раздадените предметни награди на стойност над 100 лв., печелившите Участници предоставят на Организатора допълнително свои лични данни (три имена, ЕГН и постоянен адрес).

Всички дължими данъци за спечелени награди над 100 лв. са за сметка на Организатора.

Наградите КОЛЕЛО ще бъдат изтегляни на случаен принцип между участниците, регистрирали касови бележки на стойност минимум 4 лева от закупените промо продукти. Тегленията за наградите КОЛЕЛО ще се извършват в периода 29.06.2019 г. – 19.08.2019 г., в присъствието на Нотариус. Печелившите ще бъдат обявявани на www.rois.bg/igra-summer2019 в рамките на 72 часа след всяко теглене.

Тегленето на награди ще се извърши на следните дати:

    28.06.2019 г. - 1 брой КОЛЕЛО MTB “Ultra Agressor 26"”;
    11.07.2019 г. - 1 брой КОЛЕЛО MTB “Ultra Agressor 26"”;
    23.07.2019 г. – 1 брой КОЛЕЛО MTB “Ultra Agressor 26"”;
    5.08.2019 г. – 1 брой КОЛЕЛО MTB “Ultra Agressor 26"”;
    19.08.2019 г. - 1 брой КОЛЕЛО MTB “Ultra Agressor 26"”.

При тегленията ще бъдат изтеглени общо 5 победители, които ще получат награда КОЛЕЛО. Теглят се и по трима резервни участници, в случай на дисквалифициран участник.

Всички вложени талончета са печеливши, общият им брой е 400. Закупените промо продукти, в които няма вложен талон, могат да участват с регистрация на касовия бон и натрупване на 4 лева, в томболата за 5-те велосипеда.

Уникални идентификатори на всеки участник са мобилният му телефонен номер, имейл и трите имена.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично“ вместо Участниците и/или други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушението изрично включва действия за:

а) Получаване на повече от една регистрация от едно лице, с една и съща касова бележка или един и същ талон;

б) Използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността;

в) Всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или нарушение на правилата на активността.

Организаторът се свързва с печелившия участник, на посочения от него телефонен номер в регистрационната форма, за да го информира за обстоятелството, че е спечелил награда КОЛЕЛО. С участниците, намерили талон в промо опаковката, които са го регистрирали ще се свърже служител на Организатора или упълномощено от него лице за валидиране на регистрацията и уточнаване на подробностите по изпращане и получаване на наградата, описана на гърба на талона.

Ако Организаторът не успее да се свърже със съответния победител в продължение на 3 (три) работни дни, този победител се дисквалифицира и за победител се счита резервен участник.

В случай, че Организаторът не получи обратна връзка от печелившия участник, с необходимите данни за валидиране на участието, до 5 (пет) работни дни след уведомление на съответния победител, този победител се дисквалифицира и за победител се счита резервен участник, като начинът на уведомяване е същият. В случай, че и той не отговори в срока по тази точка, за победител се приема следващият по ред резервен печеливш участник, като се предприемат същите стъпки за уведомяването му.

Всеки печеливш трябва да изпълни следните действия, за да получи своята награда:

Да предостави на Организатора следните данни: три имена, телефон и точен адрес, на който да бъде изпратена наградата. За награди над 100 лева и Единен граждански номер (ЕГН).

ВАЖНО!!! Изтегленият печеливш участник в томболата за Колело трябва да предаде на Организатора или на техни подизпълнители копие на касовата бележка/и, която/които е/са регистрирана/и в играта, със закупени промо продукти ROIS на стойност 4 лева. Датата на касовата бележка/ки, трябва да съответства на периода на промоционалната кампания. При наградите с талон, потребителя трябва да предаде на куриера намерения талон с регистрирания код.

ВАЖНО!!! Да предостави на Организатора намерения талон в пакета на закупения от него промо продукт и да го предаде на куриера при получаване на наградата.

Наградата не се предава на участника при непредоставяне от последния на касовата бележка/касовите бележки в случая на томбола за колело или намерения промо талон за останалите награди.

В случай, че на касовата бележка, с която участникът се е регистрирал, закупеният продукт не е изписан с точното име на бранда „ROIS“, то за успешно валидиране на съответния участник, ще е нужно той/тя да предостави опаковката от закупения промо продукт в периода на играта, което се доказва с датата на издадения касов бон.

Изпращането на пратките ще се извършва до 45 (четиридесет и пет) работни дни след приключване на играта и след получаването на необходимите данни за доставка от печелившия участник, и установяване от Организаторите, дали той отговаря на условията на играта.

В случай, че участникът не отговаря дори на едно от обявените условия в този Официален правилник, то той няма да има право да получи наградата и няма да получи компенсация от страна на Организаторите.

Доставката на всички награди (с изключение на наградите 5 броя КОЛЕЛО) ще се извърши за сметка на Организаторите чрез куриерска фирма. Служителите на куриерската фирма ще посетят адреса на печелившия участник само веднъж. В случай, че участникът не присъства на адреса и служителят на куриерската фирма не може да предаде наградата, то куриерите ще съхраняват в срок от 10 работни дни наградата в най-близкият им офис, откъдето печелившият участник трябва да я получи лично. Един и същ адрес няма да бъде посещаван повторно от куриерската фирма. Ако в срок от 10 работни дни печелившият участник не посети офиса на куриерската служба, за да си вземе пратката, тя ще бъде върната в централния офис на Виктория Нутс ЕООД и няма да бъде изпращана повторно.

Следните награди: 5 броя КОЛЕЛО ще се връчват от служители на фирма Виктория Нутс ЕООД и/или нейни пълномощници. Получаването на наградата се удостоверява с предаване на пратката от лице, легитимиращо се като служител или упълномощено от името на фирма Виктория Нутс ЕООД и с подписване на приемо-предавателен протокол, декларация за поверителност и служебна бележка от спечелилия участник.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност и предоставени на куриера касови бележки и при необходимост промо опаковките на закупените промо продукти „ROIS“или талон (ако е намерил такъв). Получаването на наградата се удостоверява с предаване на пратката от куриера и подписване на декларация за поверителност, подписване на служебна бележка и приемо-предавателен протокол от спечелилия участник. При необходимост и на други документи.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара